ESG po uzbecku

 

Agencja Informacyjna: Republika Uzbekistanu jest szóstym co do wielkości producentem bawełny na świecie. Jest to jedna z podstawowych gałęzi gospodarczych tego państwa. Dlatego władze Republika Uzbekistanu zwracają szczególna uwagę na kondycję tej branży. W 2017 r. wprowadzono zakaz eksportu surowej bawełny, pozwalając jedynie na sprzedaż jej za granicę jedynie w postaci przetworzonych produktów.

W latach 2018-2019 przeprowadzono program prywatyzacji sektora produkcji i przerobu bawełny. W efekcie sprywatyzowano wszystkie państwowe przedsiębiorstwa z tej branży. Zostało zainicjowane też tworzenie tzw. klastrów (o strukturze holdingu), czyli zespołów przedsiębiorstw w obrębie jednej grupy właścicielskiej, realizujących cały cykl przerobu bawełny: od jej uprawy na plantacjach, przez produkcję przędzy, wytwarzanie tkanin, aż po szycie konfekcji.

Tashkent Textile Week, czyli Taszkienckie Targi Tekstylne

Aktualnie w Republice Uzbekistanu działają 134 tego typu klastry. Ich celem jest maksymalizacja rentowności. Mają one budzić zainteresowanie lokalnych i międzynarodowych inwestorów prywatnych oraz wdrażać najlepsze praktyki biznesowe do tego, zdominowanego poprzednio przez państwo, sektora. Podejście to jest wspierane przez Międzynarodową Organizację Pracy i międzynarodowych pożyczkodawców, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), które wspomagają tę inicjatywę poprzez pomoc techniczną i programy pożyczkowe.

Przedsiębiorstwo rolne FE Indorama Agro LLC (IAL) w Gulistanie w regionie Sirdarya jest klastrem branży tekstylnej, a zarazem jedną z największych spółek, zajmujących się produkcją bawełny i wytwarzanych z niej wyrobów. FE Indorama Agro LLC w kompleksach produkcyjnych, laboratoriach, jak i w obiektach socjalnych wdraża zasady zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska, Ponadto dba o przestrzeganie praw pracowniczych. Za sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i ładem korporacyjnym odpowiada zespół menedżerów ds. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), któremu przewodzi Indranil Majumdar – dyrektor operacyjny Indorama Agro LCC .

Zreformowana uzbecka branża tekstylna zwiększa eksport

Aby ulepszyć praktyki rolnicze, Indorama Agro LLC wprowadza w pełni zmechanizowane zbiory i nowoczesne praktyki rolnicze stosowane w Związku Australijskim i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wprowadzono również zrównoważony model biznesowy z naciskiem na ochronę gleby i efektywne wykorzystanie wody. Spółka ściśle współpracuje z międzynarodowymi doradcami w celu wzmocnienia swoich najlepszych praktyk.

Ze względu na występujące niedobory wody oraz duże jej ilości wykorzystywane przy produkcji bawełny bardzo ważną kwestią jest optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych. Indorama Agro LLC nawiązała też współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami, zajmującymi się nawadnianiem, aby zrewolucjonizować praktyki związane z gospodarką wodną. Spółka przyjęła holistyczne podejście do ochrony upraw, które uwzględnia ochronę środowiska, jednocześnie wspierając indywidualnych rolników i ich źródła utrzymania.

Czy społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny się opłaca?

Bakhodir Amanlikov – szef biolaboratorium w Temur Malik zajmuje się w Indorama Agro LLC metodami i warunkami hodowli pożytecznych owadów, takich jak trichogramma (kruszynki) i inne, które wykorzystywane są do biologicznej kontroli populacji wielu szkodników upraw. Larwy tych pożytecznych owadów pasożytują na jajach owadów roślinożernych (w tym wypadku będących szkodnikami) i zmniejszają ich populację, żywiąc się ich jajami. Wykorzystanie tych owadów ma ogromne znaczenie w ochronie plantacji upraw. Pozwala to ograniczyć stosowanie środków chemicznych do zwalczania owadów.

„Na farmach Indorama Agro LLC kontroluje się ponad 200 różnych rodzajów owadów, które uszkadzają uprawy na wszystkich etapach uprawy.” – Wyjaśnia Bakhodir Amanlikov – szef biolaboratorium w Temur Malik. – „Hodując w laboratorium owady „bioaktywne” i wypuszczając je na pola, zapobiega się rozprzestrzenianiu niektórych szkodników. Te naturalne  biologiczne pomagają kontrolować populacje szkodników na 35.000 hektarach upraw bawełny. Dzięki temu zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na toksyczne pestycydy i zredukowano ich szkodliwy wpływ na środowisko.

Dlaczego warto zabrać się za ESG? – potrzeby rynku pracy a ESG

Indorama Agro LLC podejmuje wiele działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników. Na terenie zakładu znajduje się ambulatorium i punkt pierwszej pomocy, w którym dostępne są wszystkie urządzenia do wstępnego leczenia pod nadzorem pielęgniarki i nieetatowego lekarza.

Pracownicy są okresowo informowani o środkach bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas pracy. Wszystkie maszyny wyposażone są w systemy bezpieczeństwa zgodne z normami europejskimi. Cały obiekt funkcjonuje zgodnie z międzynarodowymi standardami, a system bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest bardzo rygorystyczny.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

Indorama Agro LLC przestrzega również wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i odpowiedzialnie utylizuje swoje odpady. Spółka jest zaangażowana w przestrzeganie praw człowieka przez swoich pracowników. Jej Dział Relacji Ludzkich stale poszerza swe kompetencje w trosce o przestrzeganie praw człowieka.

Vivek Sadevra – Senior Manager ESG i Isroiljon Hakimjanov Manager ESG poinformowali, że Indorama Agro LLC stara się być dobrym sąsiadem dla swoich społeczności i aktywnie wspiera ponad 40 sołectw, zlokalizowanych w czterech dystryktach regionów Kaszkadaria i Syrdaria. W 2022 roku zrealizowano 108 projektów poprawiających życie wspólnot mieszkających na tym obszarze i pracujących na rzecz przedsiębiorstwa. Inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) obejmowały rozdawanie pszenicy mieszkańcom, dostarczanie wody pitnej zimą, przebudowę dróg, pomoc dla przedszkola i inne formy wsparcia dla społeczności marginalizowanych.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

FE Indorama Agro LLC powstała w 2018 roku w wyniku realizowanego przez rząd procesu prywatyzacji sektora produkcji bawełny. Jedynym udziałowcem Spółki jest Indorama Holdings BV. Indorama Agro LLC gospodaruje na ponad 50.000 hektarów gruntów, na których prowadzona jest rotacyjnie uprawa bawełny, pszenicy i innych płodów rolnych. Ponadto spółka współpracuje z indywidualnymi rolnikami w zakresie uprawy bawełny i w ich imieniu i prowadzi kontraktowe uprawy na powierzchni 25.000 hektarach. Ponad 3.000 osób, bezpośrednio i pośrednio, pracuje obecnie dla FE Indorama Agro LLC, a około 20.000 pracowników sezonowych jest dodatkowo angażowanych podczas żniw.

Indorama Corporation zainwestowała łącznie 500.000.000 USD w przedsięwzięcia gospodarcze w różnych branżach na terenie Republiki Uzbekistanu w tym 200.000.000 USD w Indorama Agro LLC.” – Oznajmił Indranil Majumdar – dyrektor operacyjny Indorama Agro LLC. 130.000.000 USD pozyskano z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), które wspierają modernizację rolnictwa i zwiększanie możliwości ekonomicznych Republiki Uzbekistanu.

Agencja Informacyjna, gospodarka, Jerzy Niemociński 10.08.2023