Inflacja w strefie euro

Alliaz Trade: Inflacja w strefie euro „lepka”

Agencja Informacyjna: Ekonomiści Allianz Trade obecną inflacja w strefie euro określili jako „lepką”, ponieważ przenosi się na wszystko dookoła, ale też jak w znanym wierszu poety Jana Brzechwy – wciąż się nie można od niej uwolnić, co jest wyzwaniem dla Europejskiego Banku Centralnego.


Inflacja w strefie euro

Inflacja, w strefie euro, w marcu 2024 r., spadła do 2,4 proc., ale inflacja usług pozostaje jej kluczowym napędzającym czynnikiem. Koszty pracy, główny składnik cen produkcji w sektorze usług, nadal rosną w tempie przekraczającym historyczną średnią. Co więcej, dziewięć z 20 państw (strefy euro) wykazuje stopy inflacji powyżej 3 proc.. Republika Federalna Niemiec i Republika Francuska odnotowały silne spowolnienie inflacji, podczas gdy inflacja w Królestwie Hiszpanii i w Republice Włoskiej odbija się w miarę zanikania negatywnych efektów bazowych związanych z energią. Allianz Trade, w 2024 r., nadal spodziewa się inflacji na poziomie 2,4 proc. Dezinflacja będzie kontynuowana, choć w mniejszym tempie, torując drogę do cięć stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, które rozpoczną się w lipcu.

Dekompozycja inflacji w strefie euro

Inflacja w strefie euro spadła do 2,4 proc., w marcu 2024 r., ale inflacja usług pozostanie stabilna w przyszłości. Wstępne szacunki z ubiegłego tygodnia wykazały, że inflacja zasadnicza w strefie euro wyniosła w marcu 2,4 proc. Rok do roku, co oznacza spadek z 2,6 proc. w lutym 2024 r. Warto zauważyć, że inflacja bazowa również spadła z 3,1 proc. do 2,9 proc., co oznacza najniższy poziom od początku 2022 roku. Jednak inflacja w usługach pozostaje stabilna i oczekuje się, że pozostanie kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do inflacji w przyszłości. 

Purchasing Managers Indeks – pokazuje aktywności menadżerów

Po pierwsze, ceny w sektorze usług stanowią prawie połowę wagi koszyka konsumpcyjnego. Po drugie, koszty pracy są kluczowym składnikiem cen w sektorze usług i nadal rosną w tempie przekraczającym historyczną średnią. W rezultacie przedsiębiorstwa, z sektora usług, nadal zgłaszają silny wzrost cen produkcji, zgodnie z najnowszymi badaniami PMI (ang. Purchasing Managers Indeks – Indeks Menadżerów Zakupów oznacza indeks nabywczy inwestorów, pokazuje aktywności menadżerów, którzy nabywają różne dobra i usługi na rynku).

Inflacja w strefie euro: Co mówi wskaźnik zmiany cen konsumpcyjnych consumer price index?

Ponadto należy podkreślić, że efekty bazowe nadal odgrywają znaczącą rolę. Podczas gdy skorygowany sezonowo bazowy wskaźnik CPI (ang. consumer price index – wskaźnik (indeks) zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji) przestał przyspieszać sekwencyjnie. Jego obecny poziom znajduje się powyżej strefy komfortu Europejskiego Banku Centralnego.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy analizowany miesięczny wzrost bazowego CPI wyniósł średnio 3,8 proc. Inflacja usługowa przyspieszyła nawet do 5,7 proc. – najwyższego tempa od roku. Tymczasem duża rozbieżność pomiędzy państwami członkowskimi zwiększa wyzwania stojące w związku z inflacja przed Europejskim Bankiem Centralnym. W marcowym odczycie inflacja zasadnicza wahała się od 0,3proc. W Republice Litewskiej do 4,9 proc. w Republice Chorwacji. 9 z 20 państw wykazuje stopy inflacji powyżej 3 proc., podczas gdy 6 poniżej 2 proc.

Inflacja w strefie euro: Czy inflacja w Republice Federalnej Niemiec będzie ambiwalentna?

Doświadczając trendów, obserwowanych także w innych gospodarkach strefy euro, Niemcy jednocześnie odczuwają spowolnienie presji inflacyjnej, choć istnieją pewne potencjalne ryzyka wzrostu wynikające z inflacji usług.Prognozuje się, że w marcu 2024 r. stopa inflacji w Republice Federalnej Niemiec wyniesie 2,2 proc., w porównaniu z 2,5 proc. w lutym 2024 r., napędzana głównie przez spadające ceny energii i żywności. Jest to najniższy wynik od kwietnia 2021 r. (2,0 proc.), przy czym ceny energii spadły o -2,7 proc., a ceny żywności o -0,2 proc. 

Istnieją jednak obawy o potencjalną presję na wzrost cen energii, ponieważ podatek VAT na gaz i bezpośrednie ogrzewanie ma zostać znormalizowany z 7 proc. do 19 proc. w kwietniu 2024 r., co może prowadzić do tymczasowego wzrostu kosztów energii. Jednak ogólnie rzecz biorąc, komponent energetyczny prawdopodobnie obniży inflację w okresie objętym prognozą. Oczekiwać można, że inflacja bazowa osiągnie 3,3 proc., przy czym ceny dóbr przyczynią się tylko do 1 proc. jej wzrostu, podczas gdy inflacja cen usług wzrosła z 3,4 proc. w lutym do 3,7 proc. w marcu 2024 r. 

Pomimo oczekiwań spadku cen wśród przedsiębiorstw, z branż związanych z konsumpcją, handlem detalicznym i budownictwem, tzw. „ostatni kilometr przed metą maratonu” jest najtrudniejszy, ponieważ presja inflacyjna jest powszechna, we wszystkich produktach, a jednocześnie we wszystkich składowych spada już mniej gwałtownie. Komponent usługowy inflacji bazowej okazuje się szczególnie odporny, a dostawcy usług o wysokiej pracochłonności stoją w obliczu presji na wzrost cen z powodu rosnących kosztów wynagrodzeń wynikających z silnych porozumień związkowych. 

Szerszy trend sugeruje, że w Republice Federalnej Niemiec inflacja w usługach będzie stopniowo spadać w ciągu najbliższych dwóch lat, ale pozostanie powyżej 3,5 proc. w 2024 r., a następnie obniży się do 3 proc. pod koniec 2025 r. Analitycy Allianz Trade oczekują więc, że powolność tempa spadku inflacji bazowej w Republice Federalnej Niemiec, napędzanej przez usługi, utrzyma ją na poziomie wyższym niż ogólna stopa inflacji w najbliższej przyszłości.

Inflacja w strefie euro: Jaka będzie inflacja w Republice Francuskiej?

W Republice Francuskiej, za największą część wzrostu inflacji, bo za jej 2/3 będzie nadal wzrost cen usług. Inflacja w tym państwie spadła w marcu 2024 r. bardziej niż oczekiwano, do 2,3 proc. rok do roku (z 3,0 proc. w lutym 2024 r. i w porównaniu do oczekiwanych 2,5 proc.).

Inflacja bazowa spadła o -0,2 punktu procentowego do 2,1 proc., przy inflacji cen towarów na poziomie 0,1 proc. – najniższym poziomie od 2021 r. – wobec 3 proc. dla usług (-0,2 punktu procentowego). Inflacja żywności spadła znacząco do 1,8 proc. z 3,6 proc., podczas gdy inflacja energii spadła do 3,4 proc. z 4,3 proc.. 

Spadek cen gazu i produktów ropopochodnych został skompensowany przez dalsze podwyżki cen energii elektrycznej. Patrząc w przyszłość, Allianz Trade spodziewa się, że inflacja w usługach spowolni do 2,5 proc. w lipcu 2024 r. i ustabilizuje się na tym poziomie do końca roku, ponieważ wzrost płac będzie wolniejszy, ale blisko 4 proc. rok do roku. Od IV kwartału 2023 r. jednostkowe koszty pracy były drugim co do wielkości czynnikiem wzrostu inflacji w Republice Francuskiej, zaraz po marżach jednostkowych. Powinny one w mniejszym stopniu przyczyniać się do inflacji, ponieważ słaby popyt i wysokie zapasy nadal skłaniają wiele przedsiębiorstw z sektora wytwórczego do obniżania oczekiwań cenowych. 

Zaawansowane badania sugerują, że wszystkie sektory produkcyjne znajdują się w fazie dezinflacji lub deflacji (metale, chemikalia, meble), z wyjątkiem produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, która pozostaje w fazie inflacji.

W sektorze usług większość przedsiębiorstw nadal zamierza dalej podnosić ceny, głównie w obszarach takich jak gastronomia i usługi związane z zakwaterowaniem i turystyką, telekomunikacja i usługi informacyjne, magazynowanie,  i transport lotniczy. Ogólnie rzecz biorąc, Allianz Trade spodziewa się, że inflacja we Republice Francuskiej wyniesie średnio 2,2 proc. w 2024 r. i 1,7 proc. w 2025 r.

Inflacja w strefie euro: Co z inflacją w Republice Włoskiej?

Inflacja w Republice Włoskiej za marzec 2024 t. pozostaje jedną z najniższych w strefie euro, pomimo wzrostu do 1,3 proc. rok do roku z 0,8 proc. miesiąc wcześniej. Bazowa presja cenowa w Republice Włoskiej nie różni się od innych gospodarek. Silne ujemne efekty bazowe cen energii słabną (-10,8 proc. rok do roku z -17,8 proc. w lutym 2024 r.), podczas gdy wzrost cen usług pozostał dość nieustępliwy na poziomie 3,0 proc. r/r (z 2,9 proc. miesiąc wcześniej), rosnąc nawet o +0,4 proc. m/m. 

Co mówi ESI – Economic Sentiment Indicator – wskaźnik nastrojów gospodarczych?

W szczególności ceny usług transportowych wzrosły do 4,4 proc. rok do rok do roku z 3,8 proc. w lutym 2024 r. Chociaż „lepkie” ceny usług nadal budzą obawy, oczekiwania dotyczące cen sprzedaży w tym sektorze, mierzone przez ESI (ang. Economic Sentiment Indicator – wskaźnik nastrojów gospodarczych) Komisji Europejskiej, również spadły w marcu 2024 r. (z nowego rekordowego poziomu w lutym od kwietnia 2023 r.). Opóźniony i „łagodniejszy” wzrost płac w w Republice Włoskiej powinien również pomóc złagodzić dalszą presję na pracochłonny sektor usług. W przeciwieństwie do marcowego trendu w strefie euro, inflacja bazowa w tym państwie wzrosła do 2,4 proc. z 2,3 proc. rok do roku, odwracając 12 kolejnych miesięcy poprawy (od szczytu 6,3 proc. w lutym 2023 r.). 

Podsumowując, Allianz Trade spodziewa się, że inflacja usług będzie spadać tylko stopniowo i w znacznym stopniu przyczyni się do inflacji w2024 roku (1,3 pp), a ceny żywności pozostaną powyżej celu 2 proc. przez cały rok, podczas gdy ceny energii i towarów będą napędzać ścieżkę normalizacji inflacji.

Inflacja w strefie euro: Jaka jest sytuacja w Królestwie Hiszpanii według Alliaz Trade?

Analitycy Allianz Trade oczekują, że w Królestwie Hiszpanii inflacja będzie nadal umiarkowana, zgodnie z tym, co obserwowano już od końca 2023 roku. Jednak stopniowe wycofywanie środków fiskalnych wprowadzonych przez rząd – takich jak obniżki VAT na energię elektryczną, gaz i żywność – zrównoważy ten podstawowy trend.

Ekonomiści Allianz Trade spodziewają się, że inflacja osiągnie 3,1 proc. w 2024 r., w porównaniu z 3,5 proc. w 2023 r. Należy zauważyć, że inflacja w usługach powinna pozostać łagodna, ponieważ nie widąć presji ze strony rosnących kosztów wynagrodzeń. Według Banku Hiszpanii (hisz. Banco de España – bank centralny Hiszpanii), dostępne dane z układów zbiorowych wskazują na obniżenie średniego wzrostu płac uzgodnionego w układach zbiorowych z 3,5 proc. w grudniu 2023 r. do 2,8 proc. w styczniu 2024 r.

Inflacja w strefie euro: Jakie są konkluzje ekonomistów Allianz Trade?

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsze dane o inflacji są zgodne są z postulowanym od dawna wnioskiem, do Europejskiego Banku Centralnego, o obniżenie stóp procentowych, a które rozpocznie się latem 2024 roku.Dla całej strefy euro wciąż oczekuje się inflacji na poziomie 2,4 proc. w 2024 r. i 2,2 proc. w 2025 r., przy miesięcznych stopach inflacji wahających się między 2,0 proc. a 2,5 proc. do końca roku.

Europejski Bank Centralny dał jasno do zrozumienia, że nie wprowadzi żadnych zmian w polityce pieniężnej przed czerwcem 2024 r. Do tego czasu Europejski Bank Centralny będzie będą miał jeszcze 3 odczyty inflacji i jeden kwartalny punkt odniesienia o danych o płacach, aby na ich podstawie móc przekonać się i potwierdzić, że dezinflacja nadal jest na dobrej drodze. 

Co to jest Allianz Trade?

Allianz Trade (wcześniej Euler Hermes) – dostawca ubezpieczeń kredytyu kupieckiego i poręczeń z ponad stuletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w spersonalizowanej obsłudze, doświadczeniu rynkowemu, które zawsze zapewniał Euler Hermes. Posiada ponad 70.000 klientów na całym świecie, wypłaca około 6.000 odszkodowań miesięcznie, monitoruje działalność ponad 83.000.000 przedsiębiorstw. Organizacja posiada ocenę AA przez Standard & Poor’s.

Allianz Trade obecny jest w ponad 40 państwach. Przykłada dużą wagę do relacji i reputacji, jakie udało się zbudować. Przygotowuje także artykuły i publikacje na wiele istotnych tematów, takich jak zarządzanie przepływami pieniężnymi, rozwój biznesu, zapobieganie ryzyku i wiele innych, m. in. aktualizacje raportów ekonomicznych: najnowsze publikacje ekonomiczne (scenariusze, prognozy i inne) od naszych ekspertów, raporty o ryzyku dla poszczególnych państw, raporty o ryzyku dla poszczególnych sektorów. Allianz Trade dąży do zapewnienia najlepszych standardów etycznych i wspierania przedsiębiorstw, w przyjmowaniu postawy skoncentrowanej na ESG.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /AIN, Allianz Trade/ 14.04.2024