Ferrero

5 świetnych praktyk Ferrero wyróżnionych w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Agencja Informacyjna: „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Właśnie został ogłoszony 22 dokument na ten temat. Jest to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana nieprzerwanie od 2002 r.

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest przeglądem aktywności przedsiębiorstw, które zgłosiły swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR skórt od angielskiego terminu Corporate Social Responsibility), oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. 

7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie z normą ISO 26000 

Dobre praktyki zostały, podobnie jak w poprzednich latach, podzielone na 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne, zgodnie z normą ISO 26000, która zawiera wytyczne, dla organizacje, które chcą się kierować, tak aby promować zaangażowanie w odpowiedzialne społecznie zachowania.

1.046 działań CSR, podjętych przez 266 przedsiębiorstw

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, w 2024 r., zaprezentowano 1.046 działań, podjętych przez 266 przedsiębiorstw. Najwięcej aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zaprezentowanych w dokumencie dotyczy zaangażowania społecznego, praktyk z zakresu pracy i środowiska. Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka, zagadnień konsumenckich, uczciwych praktyk operacyjnych i ładu organizacyjnego.

Nowością w 22. raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, jest możliwość przypisania praktyki do poszczególnych ESRS (skr. od angielskiego terminu European Sustainability Reporting Standards, po polsku standardy raportowania zrównoważonego Rozwoju) które mają na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom jednolitej metody raportowania informacji ESG (skr. od angielskich słów Environmental (Środowisko), Social (Społeczeństwo) oraz Governance (Ład korporacyjny).

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Ferrero dba zarówno o wyjątkowy smak swoich produktów jak i aktywnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnego pozyskiwania składników, takich jak orzechy laskowe i kakao, współpracując z programami certyfikującymi i inicjatywami na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony środowiska w państwach, z których pochodzą te surowce. Ferrero jest również zaangażowane w redukcję swojego śladu węglowego, inwestując w technologie przyjazne dla środowiska i promując praktyki minimalizujące wpływ produkcji na planetę. Ta filozofia pokazuje, że Ferrero zarówno dostarcza produkty, które są źródłem radości dla konsumentów, jak również prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i z troską o przyszłe pokolenia.

5 dobrych praktyk w FOR

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” grupa Ferrero już po raz 5. Eksperci dokumentu docenili 5 programów realizowanych przez Ferrero: System Compliance Ferrero, warsztaty „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami”, Punkt Medyczny w Zakładzie Produkcyjnym, system segregacji odpadów materiałowych w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach, a także (jak co roku) program Kinder Joy of moving.

System Compliance Ferrero – nowe funkconalności

System Compliance Ferrero – obszar compliance rozszerzony został o nowe funkcjonalności dla pracowników m.in.: 

Legal Compliance Platform (stanowi repozytorium szkoleń, dokumentów i procedur, umożliwia łatwy dostęp do kluczowych informacji); 

Lawbot Sophia (asystentka AI odpowiadająca na pytania prawne, działa 24/7 i bazuje na wiedzy o procedurach wewnętrznych)

System Contract Lifecycle Management (automatyzuje procesy związane z umowami, zaangażowaniem kluczowych osób i ich zarządzaniem). Dodatkowo, Ferrero dostosowuje się do regulacji dotyczących podpisywania umów, ochrony danych osobowych, weryfikacji kontrahentów, przeciwdziałaniu korupcji, a także implementuje elektroniczne systemy do zgłaszania nieprawidłowości, zarządzania danymi osobowymi oraz opakowaniami produktów.

Warsztaty „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami” – przeszkolono 100. kierowników

Warsztaty „Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami” – Partnerem warsztatów” została agencja marketingowa Leżę i Pracuję, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Warsztaty były prowadzone w grupach do 20 osób, gdzie prowadzący z niepełnosprawnościami ruchowymi łączyli się online, natomiast uczestnicy byli obecni osobiście na sali szkoleniowej. Obowiązkowym szkoleniem zostało objętych 100 kierowników pierwszoplanowych oraz członkowie zarządów wszystkich trzech spółek Ferrero w Polsce. Dzięki warsztatom Ferreo jest otwarte na podjęcie się współpracy z osobami z niepełnosprawnościami jako pełnowartościowymi pracownikami, a jej pracownicy zrozumieli, w jaki sposób współpracować w różnorodnym środowisku.

Bezpieczeństwo w Ferrero – Punkt Medyczny w Zakładzie Produkcyjnym

Bezpieczeństwo w Ferrero – Punkt Medyczny w Zakładzie Produkcyjnym – Społka na terenie swojego zakładu produkcyjnego utworzyła Punkt Medyczny, który zapewnia całodobową opiekę medyczną, pod nadzorem ratowników. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, poprzez szybką i profesjonalną reakcję na ewentualne zdarzenia medyczne. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach z pierwszej pomocy, co zwiększa ich gotowość do reagowania w nagłych sytuacjach. Działalność Punktu Medycznego przyczyniła się do zmniejszenia liczby interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego i skróciła czas reakcji od wystąpienia zdarzenia do udzielenia pomocy medycznej.

System segregacji odpadów materiałowych w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach – szkolenie dla 300 pracowników

System segregacji odpadów materiałowych w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach – Ferrero wdrożyło usprawnienie systemu segregacji odpadów materiałowych, w obszarach produkcyjnych oraz w magazynach wewnętrznych zakładu Ferrero Polska, w Belsku Dużym. Pozwoliło to na zmniejszenie generowanego odpadu zmieszanego/wielomateriałowego oraz zwiększenie wskaźnika segregowanej folii bezbarwnej i folii aluminiowej. Było to możliwe dzięki stworzeniu instrukcji segregacji odpadów surowcowych, szkoleniom dla 300 pracowników, doposażeniu obszarów produkcyjnych, w maszyny belujące do segregacji odpadów oraz wózki do transportu odpadów do maszyn belujących, stworzeniu systemu identyfikacji belowanych odpadów oraz opracowaniu systemu nagradzania obszarów o najlepszej skuteczności segregacji.

Program Kinder Joy of moving – 8 różnych projektów sportowo-edukacyjnych

Program Kinder Joy of moving – od 2007 r. Ferrero realizuje ogólnopolski program Kinder Joy of moving. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na niski poziom aktywności fizycznej młodego pokolenia i koncentrację na biernej rozrywce. Celem była promocja aktywnego stylu życia wśród dzieci i ich rodzin oraz pokazanie, że sport jest fantastyczną formą rozwoju.

W 2023 r. program składał się z 8 różnych projektów sportowo-edukacyjnych, realizowanych w partnerstwie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Fundacją Moniki Pyrek. Uczestniczyło w nich blisko 300.000 osób. Udział w projektach był bezpłatny, a uczestnicy otrzymywali dodatkowo pakiety Kinder Joy of moving zawierające m.in. materiały edukacyjne stworzone z Polski Komitet Olimpijski (PKOl) i sprzęt sportowy. Inicjatywa została zrealizowana w 16 regionach Polski.

Co to jest Ferrero?

Ferrero – włoskie przedsiębiorstwo, o światowym zasięgu produkujące słodycze (głównie na bazie czekolady), przekąski i napoje. Ta rodzinna spóka powstała w 1946 r.Mistrz cukierniczy, Pietro Ferrero rozwinął masowy system produkcji słodyczy. Pierwszym produktem Ferrero była Pasta Gianduja – czekolada orzechowa do smarowania, która była pierwowzorem produktu Nutella. Po pierwszym sukcesie przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek wiele znanych produktów. Największa ekspansja Ferrero na rynku nastąpiła latach 50. XX wieku, kiedy Spółka weszła ze swoimi produktami na rynki europejskie i pozaeuropejskie. 

Najważniejsze wartości przedsiębiorstwa

Lojalność i zaufanie – stała uwaga skierowana na potrzeby konsumenta jest założeniem i podstawą polityki Ferrero, dążącej do maksymalnej przejrzystości i najwyższej jakości

Lojalność w stosunku do konsumentów oraz zaufanie, jakim obdarzają Oni codziennie Ferroro, kupując jego produkty, są mocnym zaczątkiem trwałego związku, który łączy.

Podstawą zachowań i postaw, jakie przyjmuje przedsiębiorstwo w pracy, jest wzajemne zaufanie między kolegami, pełna dyspozycyjność i przejrzystość w stosunku do Grupy oraz w stosunku do całego otoczenia przedsiębiorstwa.

Szacunek I Odpowiedzialność

W oparciu o poszanowanie równości Ferrero daje szansę osobistego i zawodowego rozwoju i samorealizacji każdemu pracownikowi. W ten sposób przyczynia się także do rozwoju lokalnych społeczności, umacniając więź jaka łączy Społkę z miejscami, w których jest obecna.

Ferrero dokłada starań, aby unikać jakiejkolwiek dyskryminacji, w regulacjach stosunków pracy, we wszystkich spółkach Grupy, od samej chwili przyjęcia do pracy. Głównym celem strategii zatrudnienia Ferrero jest współpraca długoterminowa, której podstawami są rozwój zawodowy i system wynagradzania wyników. Spółka zapewnia swobodę zrzeszania się i rzeczywistego korzystania z prawa do negocjacji, przysługującego związkom zawodowym. 

Ochrona zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska są w centrum zainteresowania Grupy. Spółka zarządza swoimi zakładami poprzez racjonalne używanie zasobów wodnych, surowców, materiałów i energii, włącznie z jej odnawialnymi źródłami. Dąży do stałego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko we wszystkich jego formach, a zwłaszcza poprzez redukcję emisji spalin, eliminację niegospodarności i właściwą gospodarkę odpadami.

Ferrero popiera ochronę godności ludzkiej oraz całkowite i bezwzględne poszanowanie praw człowieka we wszystkich miejscach, w których działają spółki Grupy. Spółka popiera zakaz wykorzystywania pracy nieletnich i pracy przymusowej, na obszarze, na którym posiadamy wpływy, oraz w całym łańcuchu produkcyjnym, poprzez instrumenty prawne oraz utrzymywanie bliskich kontaktów ze społecznościami lokalnymi.

Uczciwość i rzetelność

Sposób komunikowania się ze światem zewnętrznym, łącznie z reklamą, Ferrero jest nacechowany poszanowaniem godności człowieka, rodziny i dziecka zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi i moralnymi. Opiera się na odpowiednim użyciu naszych produktów i dąży do promocji zdrowego trybu życia. Przekazy informacyjne (kampanie społeczne) Grupy skierowane do instytucji międzynarodowych, krajowych i lokalnych opierają się na solidnej wiedzy naukowej oraz intelektualnej uczciwości i przejrzystości zachowań i postaw

Pasja do jakości, badań i innowacyjności

Celem Ferrero jest tworzenie produktów jedynych w swoim rodzaju, wykorzystujących innowacyjne badania i nowatorskie technologie produkcyjne, powstających w oparciu o nasze pomysły i konstrukcje. Działalność Grupy staje się ekscytującą przygodą, w której realizowane są pasje badawcze, dążąc do odkrywania nowych, nieznanych terytoriów, z dala od wąsko pojmowanych, tradycyjnych dyscyplin. Ferrero stosuje dopracowany system zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów, chroniący organoleptyczne i odżywcze właściwości wykorzystywanych surowców.

Podstawą sukcesu Grupy jest staranna selekcja surowców najwyższej jakości, w które Spółka zaopatruje się w pełnym poszanowaniu ścisłych zasad dotyczących ich pochodzenia, zbioru i obróbki. W świetle rosnącego na całym świecie zainteresowania kwestiami bezpieczeństwa żywności, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, Ferrero ukierunkowuje swoją strategię rozwojową i inwestycje produkcyjne na tworzenie produktów o najwyższej jakości, sprawdzonych pod względem ich wartości odżywczej i porcjowania, tak aby można było włączyć ich spożycie w zbilansowaną dietę dzienną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i rodziny.

Ferrero rozwijało się z pokolenia na pokolenie, dzięki zaangażowaniu osób, które go tworzą. Zaangażowanie to pozwala Spółce realizować cele biznesowe, nie tracąc przy tym z pola widzenia naszych zasadniczych wartości.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość Ferrero wiąże w dużej mierze ze słowem „inicjatywa” – wartością, która zawiera w sobie cechy zaradności i operatywności. Inicjatywa to dla Spółki także impuls do maksymalizacji efektów. Różnica między znakomitą strategią a sukcesem leży w zdolności wytworzenia przejrzystej wizji, pro-aktywności we własnych przedsięwzięciach, terminowości i wzorowym wykonaniu

Grupa Ferrero osiąga takie sukcesy z racji swej trwałej i głęboko zakorzenionej kultury „nauki poprzez działanie”. Kluczowym elementem decydującym o trwałości modelu Ferrero jest kumulacja kompetencji technicznych i wiedzy na temat produktów, rynków i klientów, która prowadzi nas od „tworzenia wartości” do akcentowania „wartości tworzenia”.

Ferrero jest przedsiębiorstwem napędzanym wiarą w postęp i wyobrażeniem lepszego jutra. Świat należy do tych, którzy są żądni sukcesu i uznania, będąc jednocześnie zdeterminowanymi w swoim nieustannym dążeniu do doskonałości.

Pracuj, Twórz, Dawaj – Fundacja Ferrero

Ferrero utożsamia się z mottem: „Pracuj, twórz, dawaj”, sformułowanym i wprowadzonym przez Michele Ferrero (włoskiego przedsiębiorcę i w swoim czasie, najbogatszegoy Włocha, syna Pietro Ferrero), na samym początku działalności. Mówiąc ściśle, etykę działania zawsze przedkładamy nad praktykę dobrego wrażenia. Jest to filozofia, która przyczyniła się do powstania i nadal stanowi inspirację dla:

Fundacji Ferrero, która poprzez działalność społeczną i kulturalną utrzymuje żywe i stałe kontakty z emerytowanymi pracownikami Ferrero oraz umacnia więzi z lokalnymi społecznościami, wśród których jesteśmy obecni;

Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero”, który oparty jest na zasadzie ponownego inwestowania pochodzących z niego zysków w celu polepszenia warunków życiowych społeczeństw krajów rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;

całej Grupy Ferrero w codziennym zaangażowaniu w akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej, które od zawsze towarzyszyły i towarzyszą naszemu sposobowi bycia i działania.

Historia Ferrero

W latach 60. i 70. XX wieku Ferrero otworzyło swoje biura w takich krajach jak Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Związek Australijski, Republika Ekwadoru czy Wolne Stowarzyszone Państwo Portoryko

Ferrero w Polsce

Na początku lat 90. XX wieku przedsiębiorstwo otworzyło swój oddział w Warszawie, w Polsce, a następnie w 1996 r. zakład produkcyjny w Belsku Dużym k. Grójca. W 2007 roku spółka Ferrero Polska Commercial rozbudowała filię w Belsku Dużym i jest to teraz jeden z największych zakładów w Europie. 

Ferrero w liczbach

  • Siedziba Grupy Ferrero mieści się w miejscowości Alba, w Piemoncie, w Republice Włoskiej. 
  • 32 zakłady produkcyjne, na 5 kontynentach, posiada Ferrero
  • 170 państw na świecie umożliwia sprzedać słodkości Ferrero, co sprawia, że są to najpopularniejsze wyroby cukiernicze na świecie
  • 33.000 osób pracuje w Ferrero
  • 365.000 ton Nutelli produkuje co roku Ferrero. 

Słodkości od Ferrero

Ferrero produkuje kilka linii wyrobów cukierniczych, pod różnymi nazwami handlowymi. Najsłynniejszy jest krem z dodatkiem kakao i orzechów laskowych, Nutella, produkowana od 1964 roku. Produkcja Nutelli wykorzystuje jedną czwartą światowej produkcji orzechów laskowych. Przedsiębiorstwo oferuje także m.in. Ferrero Rocher, Pocket Coffee, Mon Chéri, Giotto, Raffaello, Tic Tac. Linia Kinder to takie produkty jak Kinder Niespodzianka, Kinder Joy, Kinder Schoko-Bons, Kinder Bueno, Kinder Delice, Kinder Mleczna Kanapka, Kinder Yogurt Slice, Kinder Pingui, Kinder Country, Kinder Maxi King, Duplo, Kinder Chocolate, Kinder Choco Fresh, Hanuta Ferrero. Ferrero produkuje również produkty Thorntons po przejęciu tej spóki w 2015 r. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /DEC/11.05.2024