Unijna Polityka Promocyjna Programy Promocyjne Zrównoważone Rolnictwo

Unijna Polityka Promocyjna 2024: Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Agencja Informacyjna: Komisja Europejska (UE) zapraszam do składania propozycji w ramach unijnej polityki promocyjnej, promującej ekologiczne rolnictwo i zrównoważony rozwój. To dobry moment, by polscy producenci żywności zadbali o swoje interesy inspirując programy promocyjne UE.

Unijna Polityka Promocyjna: czas na działanie na rzecz zrównoważonego rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie zorganizował konkurs filmowy. Poznaj laureatów i zobacz nagrodzone filmy!

W związku z koniecznością ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju, unijna polityka promocyjna zdobywa na znaczeniu jako kluczowy element wspierający cele Europejskiego Zielonego Ładu. W dniu 18 stycznia 2024 roku, Komisja Europejska otworzyła dziewiątą edycję zaproszenia do składania propozycji programów promocyjnych, mających na celu wsparcie producentów i konsumentów w dążeniu do bardziej zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

Komisja Europejska a zrównoważone rolnictwo

Zaproszenie KE jest wyraźnym sygnałem, że Europa stawia na ekologiczne i zrównoważone rolnictwo. Programy „proste” i „wielonarodowe” są otwarte dla beneficjentów, którzy chcą wspierać i promować produkty rolne zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podział na 15 tematów daje szerokie możliwości dostosowania projektów do specyficznych potrzeb i celów promocyjnych, jednocześnie zachęcając do transgranicznej współpracy w UE.

Cele i Priorytety Unijnej Polityki Promocyjnej

Promocja produktów ekologicznych, świeżych owoców i warzyw w kontekście zbilansowanej diety oraz zrównoważonego rolnictwa to tylko niektóre z priorytetów, które Komisja Europejska wyznacza w swoim zaproszeniu. Działania te mają bezpośredni wpływ na realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, promując jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości oraz różnorodność produktów europejskich.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce
Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Ilustracja DALL-E

Grupa Żabka ma zgodę na przejęcie DRIM Daniel Distributie w Rumunii.

Programy Promocyjne UE: więcej szczegółów

W ramach zaproszenia określono szczegółowe cele, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria wyboru oraz procedurę składania wniosków. To kompleksowe podejście ma na celu ułatwienie beneficjentom przygotowania i złożenia propozycji, które najlepiej odpowiadają na potrzeby rynku i konsumentów, jednocześnie przyczyniając się do osiągnięcia celów środowiskowych i klimatycznych UE.

Budżet i Współfinansowanie

Łączna kwota przeznaczona na współfinansowanie programów w 2024 roku wynosi 185,9 mln EUR, co stanowi znaczące wsparcie dla inicjatyw promujących zrównoważone rolnictwo. Rozdział budżetu między programy „proste” a „wielonarodowe” pokazuje elastyczność i otwartość KE na różnorodne projekty i inicjatywy.

Procedura Składania Wniosków

Specjalny portal dedykowany składaniu wniosków ułatwia proces aplikacyjny, zapewniając transparentność i równy dostęp dla wszystkich zainteresowanych beneficjentów. Ostateczny termin składania wniosków, wyznaczony na 14 maja 2024 roku, podkreśla pilność i znaczenie inicjatyw promocyjnych w kontekście unijnej polityki rolniczej.

Programy Promocyjne UE: Ocena i Dofinansowanie Projektów

Komisja Europejska przeprowadzi ocenę złożonych projektów, kładąc szczególny nacisk na kryteria zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Ogłoszenie wyników w jesieni 2024 roku będzie kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii „od pola do stołu” i wzmocnienia pozycji europejskich produktów rolnych na rynku globalnym.

Rolnictwo ekologiczne to priorytet UE.

Programy Promocyjne UE, rolnictwo i ESG

Rolnictwo, zwłaszcza rolnictwo ekologiczne ma fundamentalne znaczenie w kontekście koncepcji ESG (Environmental, Social, Governance – Środowiskowe, Społeczne, Zarządzanie), stanowiąc jednocześnie wyzwanie, jak i możliwość dla zrównoważonego rozwoju. Wpływ rolnictwa na środowisko, jego rola w społecznościach lokalnych oraz potrzeba odpowiedzialnego zarządzania na wszystkich poziomach produkcji rolniczej są kluczowe dla realizacji celów ESG.

III Kongres ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” zajmował się m. in. tematyką rolnictwa w UE.

Znaczenie Rolnictwa dla Środowiska (E)

W aspekcie środowiskowym (E), rolnictwo ma dwuznaczny charakter. Z jednej strony jest źródłem emisji gazów cieplarnianych, degradacji gleby oraz utraty bioróżnorodności. Z drugiej zaś, stosując praktyki ekologiczne i regeneratywne, rolnictwo może przyczynić się do sekwestracji węgla, ochrony ekosystemów i zasobów wodnych. Dlatego promowanie zrównoważonych metod uprawy, takich jak te wspierane przez unijną politykę promocyjną, jest kluczowe dla redukcji negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko.

Rola Rolnictwa w Społeczeństwie (S)

W wymiarze społecznym (S), rolnictwo odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia dla rosnącej populacji globu. Oprócz produkowania żywności, sektor rolny jest istotnym źródłem zatrudnienia i utrzymania dla wielu społeczności na świecie, szczególnie w regionach rozwijających się. Inicjatywy promocyjne i programy wspierające rolnictwo ekologiczne, zgodnie z unijną polityką, mogą przyczynić się do poprawy warunków życia rolników, promując sprawiedliwe praktyki handlowe i zapewniając godziwe wynagrodzenie.

Zarządzanie w Rolnictwie (G)

Ostatni aspekt, zarządzanie (G), odnosi się do potrzeby wprowadzenia przejrzystych, odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk zarządzania w sektorze rolniczym. Dotyczy to zarówno zarządzania zasobami naturalnymi, jak i praktyk korporacyjnych oraz zasad etycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa. Wdrażanie norm ESG w rolnictwie wymaga angażowania wszystkich interesariuszy, od indywidualnych rolników po wielkie korporacje agrobiznesowe, w celu promowania lepszej przyszłości dla planety i społeczeństw.

ESG w rolnictwie.

Programy Promocyjne UE: Zaproszenie do działania

Rolnictwo ekologiczne i ESG są ściśle ze sobą powiązane, a działania podejmowane w ramach unijnej polityki promocyjnej stanowią krok w kierunku harmonijnego połączenia tych dwóch obszarów. Przez wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, możemy nie tylko zmniejszyć jego negatywny wpływ na środowisko, ale także zbudować silniejsze, bardziej odporne społeczności i promować odpowiedzialne zarządzanie w całym łańcuchu wartości.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi dialog z Republiką Uzbekistanu na temat eksportu i współpracy.

Zaproszenie KE do składania propozycji programów promocyjnych stanowi wyjątkową okazję dla producentów, organizacji i instytucji z całej Europy, aby zaangażować się w promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologicznego rolnictwa. Współpraca na poziomie międzynarodowym i wymiana najlepszych praktyk przyczynią się nie tylko do osiągnięcia celów środowiskowych, ale także do wzmocnienia wspólnej polityki rolnej UE.

Unijna Polityka Promocyjna: więcej informacji

Dla tych, którzy szukają więcej informacji na temat nowego naboru do składania wniosków i propozycji programów promocyjnych, roczny program prac na 2024 rok oraz szczegóły dotyczące polityki UE w zakresie promocji produktów rolnych, stanowią cenne źródło wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i do aktywnego uczestnictwa w unijnej polityce promocyjnej.

Linki:

Informacja KE, na temat nowego naboru do składania wniosków/propozycji programów promocyjnych.

Roczny program prac na 2024 r., w zakresie unijnej polityki promocyjnej.

Szczegóły dotyczące polityki UE, w zakresie promocji produktów rolnych

Jak aplikować, tj. kolejne etapy składania wniosków, najczęstsze błędy, zadawane pytania, kwalifikujący się beneficjenci, czy inne porady dla wnioskodawców.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Gospodarka, Rolnictwo, ESG /EST/ 4.03.2023