Polska na tle Europy

Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej – dobre perspektywy na 2024 r.

Agencja Informacyjna: Według analityków Allianz Trade Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się pozytywnie dzięki stabilnemu bilansowi wymiany zagranicznej, niskiemu ryzyku pętli płacowo-cenowej oraz niedowartościowaniu złotego.

Rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej: perspektywy na 2023 i 2024 rok

Analitycy Allianz Trade oceniają, że Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) znajduje się na krawędzi ożywienia gospodarczego, choć trudności nadal czekają na horyzoncie. Wstępne szacunki wskazują na różnorodność wzrostu realnego PKB w poszczególnych gospodarkach regionu, ale ogólnie obserwujemy poprawę sytuacji.

Średni ważony wzrost realnego PKB 11 państw członkowskich UE w regionie (CEE-EU-11) wyniósł +0,6% kw/kw w trzecim kwartale 2023, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami tego roku. Allianz Trade prognozuje wzrost na poziomie około +0,5% w 2023 roku i +2,1% w 2024 roku.

Rumunia odstaje od liderów

Kwestia nierównowagi na rachunku obrotów bieżących jest kluczowa. W 2022 roku gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Czechy, Rumunia, Węgry i Słowacja, doświadczyły rosnących deficytów, spowodowanych wzrostem cen energii i żywności. W 2023 roku jednak obserwujemy zmniejszenie tych deficytów, głównie dzięki niższym cenom importu energii i zmniejszeniu wolumenu importu. Jest to pozytywny znak dla regionu, choć w Rumunii sytuacja wygląda inaczej, z prognozowanym deficytem zewnętrznym powyżej -6% PKB w ciągu najbliższych dwóch lat.

Inflacja zahamowana

W obszarze inflacji i stóp procentowych, po szczytowym poziomie w końcu 2022 roku lub na początku 2023, główna inflacja cen konsumpcyjnych znacznie spadła w 2023 roku. Banki centralne w Polsce i na Węgrzech rozpoczęły cykl łagodzenia polityki pieniężnej w odpowiedzi na spadającą inflację, podczas gdy banki centralne Czech i Rumunii pozostają bardziej ostrożne.

Eksperci Allianz Trade prognozują się, że do końca 2024 roku wszystkie banki centralne w regionie obniżą stopy procentowe do przedziału od 4,00% do 5,00%.

Dwucyfrowy wzrost płac w regionie

Wzrost płac w regionie może stwarzać ryzyko wzrostu inflacji, zwłaszcza na Węgrzech, Słowacji i w Bułgarii. W 2023 roku nominalny wzrost płac był dwucyfrowy w całym regionie, oprócz Czech. To z jednej strony wspiera wydatki konsumpcyjne, ale z drugiej strony, jeśli wzrost płac znacznie przewyższa wzrost wydajności, może powstać pętla płacowo-cenowa.

Złoty i forint umocnione

Ryzyko kursowe w 2024 roku w większości krajów regionu jest uważane za umiarkowane. Polski złoty i węgierski forint umocniły się w stosunku do euro, podczas gdy czeska korona i rumuński lej radziły sobie różnie. W przypadku Rumunii, istnieje potencjalne ryzyko wzrostu inflacji, jeśli silny napływ portfelowy zostanie zakłócony przez szok systemowy.

Polska na tle regionu: na plusie

Polska gospodarka w 2023 roku doświadcza wyraźnego spowolnienia. W drugim kwartale 2023 roku realny PKB skurczył się o 2,2% w ujęciu kwartalnym, ale oczekuje się, że wznowi wzrost w drugiej połowie roku. Prognozy wskazują na wzrost gospodarczy na poziomie 0,7% w 2023 roku, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z 4,9% wzrostem odnotowanym w poprzednim roku. Jednak na 2024 rok przewiduje się wzmocnienie wzrostu do 2,6%, głównie dzięki ożywieniu konsumpcji prywatnej i inwestycji oraz silniejszym wydatkom publicznym

Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej: bilans wymiany zagranicznej i saldo obrotów bieżących

Polska na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się dobrym bilansem wymiany z zagranicą. Kraj ten posiada jeden z najlepszych wskaźników salda obrotów bieżących w regionie. Jest to ważny wskaźnik stabilności makroekonomicznej, który pokazuje zdolność kraju do finansowania transakcji międzynarodowych oraz stabilność jego waluty na rynkach światowych.

Ryzyko pętli płacowo-cenowej

Nad Wisła ryzyko wystąpienia pętli płacowo-cenowej jest stosunkowo niskie. Jest to związane z lepszą korelacją wzrostu płac ze wzrostem wydajności w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że wzrost płac w Polsce w większym stopniu odpowiada wzrostowi wydajności pracy, co jest korzystne dla równowagi inflacyjnej i ogólnej stabilności gospodarczej.

Kurs złotego

Złoty polski, w kontekście walut regionu, prezentuje się jako niedowartościowany, szczególnie gdy patrzy się na realny kurs walutowy oparty na wskaźnikach cen producentów (PPI). Oznacza to, że złoty ma potencjalne pole do zyskania na wartości w porównaniu z innymi walutami regionu. Jest to istotne zarówno dla eksporterów, jak i inwestorów zagranicznych, ponieważ niedowartościowanie waluty może sprzyjać eksportowi i przyciągać kapitał zagraniczny.

Polska na tle regionu: lider wzrostu w 2024 r.?

Według ekspertów Allianz Trade perspektywy dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w 2023 i 2024 roku są ostrożnie optymistyczne, ale nie wolno lekceważyć ryzyk. Kluczowe będzie monitorowanie nierównowagi na rachunku obrotów bieżących, inflacji, stóp procentowych, a także wynagrodzeń i wydajności pracy. Wszystko to będzie miało wpływ na kształtowanie się ścieżki wzrostu w regionie. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej wypada bardzo korzystnie i może stać się liderem wzrostu w nadchodzącym roku.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN, Allianz Trade/ 26.11.2023

Ilustracja DALL-E