Aleksandra Przegalińska ESG i AI

Aleksandra Przegalińska: Dalszy rozwój AI musi być kształtowany zgodnie z zasadami ESG

Agencja Informacyjna, Opinie: Aleksandra Przegalińska

Dzisiaj chciałabym omówić kluczowe aspekty rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście zasad esg


IV Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” znamy termin!

Aleksandra Przegalińska: Rozwój AI musi być kształtowany zgodnie z zasadami ESG


Nowe modele AI (sztucznej inteligencji) muszą być projektowane z myślą o efektywności energetycznej. Jest to niezbędne aby technologia ta była zrównoważona i przystępna dla środowiska naturalnego. Rozwój algorytmów, które wymagają mniej mocy obliczeniowej, otwiera drzwi do bardziej zrównoważonego rozwoju technologicznego.

Ponadto AI (sztuczna inteligencja) oferuje nieocenione narzędzia do monitorowania zmian środowiskowych. Może dostarczać precyzyjnych danych, które są kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska, pozwalając na szybsze i bardziej celowe działania zaradcze.

Wymiar społeczny AI

Równość dostępu do technologii AI jest kwestią kluczową. Rozwój sztucznej inteligencji nie może być przywilejem wybranych. Musimy dbać o to, aby dostęp do tych przełomowych technologii był równy dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia czy statusu ekonomicznego. Nierówności w dostępie do AI mogą pogłębiać dysproporcje społeczne, co stoi w sprzeczności z ideą sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Rozpoczynając od wymiaru środowiskowego musimy uznać, że zaawansowane modele AI (sztucznej inteligencji), szczególnie te bazujące na głębokim uczeniu, mogą wymagać znacznych ilości energii. Ten wzrost zapotrzebowania na energię nie tylko zwiększa ślad węglowy. Naszych działań, ale także stawia przed nami wyzwanie związane ze zrównoważonym rozwojem technologicznym.

ESG

E-odpady

Kolejną kwestią jest problem generowania odpadów elektronicznych. Postępująca technologizacja i szybka wymiana sprzętu prowadzą do wzrostu ilości e-odpadów, które stanowią coraz większe obciążenie dla naszego środowiska.

AI a rynek pracy

Zmiany, które AI (sztuczna inteligencja) wprowadza na rynku pracy, są kolejnym ważnym aspektem. Musimy zadbać o to, by edukacja i szkolenia były dostosowane do nowych realiów, umożliwiając pracownikom zdobycie umiejętności niezbędnych w nowej, zautomatyzowanej przestrzeni pracy.

W obszarze społecznym nierówności stanowią znaczące wyzwanie. AI, będąc technologią o dużym potencjale, niestety często pozostaje poza zasięgiem osób o niższych dochodach lub mieszkańców krajów rozwijających się, co może pogłębiać istniejące dysproporcje. Innym ważnym aspektem jest wpływ automatyzacji, w tym z wykorzystaniem AI na rynek pracy. Może to prowadzić do utraty miejsc pracy, szczególnie w sektorach o niższych kwalifikacjach budząc obawy o przyszłość zatrudnienia.

Dodatkowo AI wykorzystywana w mediach społecznościowych i algorytmach rekomendacyjnych może przyczyniać się do tworzenia baniek informacyjnych i polaryzacji społecznej.

AI w zarządzaniu

W wymiarze zarządzania, brak przejrzystości i odpowiedzialności w decyzjach podejmowanych przez algorytmy AI jest poważnym problemem. To jak jaj podejmuje decyzję, często jest trudne do zrozumienia, co może prowadzić do braku zaufania i trudności w ustaleniu odpowiedzialności.

Ponadto mamy do czynienia z wyzwaniami etycznymi i w zakresie prywatności. AI może być wykorzystywana do inwazyjnego monitorowania naruszania prywatności, a także podejmowania decyzji na podstawie uprzedzeń.

Aleksandra Przegalińska: Istnieje ryzyko nadużyć

Technologie AI mogą być wykorzystywane do celów nieetycznych lub szkodliwych, w tym do manipulowania ludźmi rozpowszechniania dezinformacji czy przeprowadzania cyberataków. Ponadto również w wymiarze zarządzania transparentność algorytmów jest niezbędna dla budowania zaufania.
I odpowiedzialności. Użytkownicy i interesariusze muszą rozumieć, jak AI podejmuje decyzję, aby móc w pełni zaufać i korzystać z tych technologii. Transparentność jest fundamentem odpowiedzialnego wykorzystania AI.

AI a ESG: Potrzebne ramy prawne

Oprócz tego niezwykle ważnym elementem jest rozwój odpowiednich ram prawnych. Muszą one chronić prywatność, bezpieczeństwo oraz zagwarantować etyczne wykorzystanie AI. Prawo musi przynajmniej próbować nadążać za szybkim rozwojem technologii, aby zapewnić zrównoważony rozwój i ochronę interesów wszystkich stron.

Podsumowując, sztuczna inteligencja, a zwłaszcza genetyczna AI ma ogromny potencjał w kontekście ESG. Jej rozwój może przyczynić się do lepszego monitorowania i zarządzania zmianami środowiskowymi, wspierać równość i inkluzje społeczną oraz wymagać odpowiedzialnego i transparentnego zarządzania. Jako społeczność globalna, stoi przed nami wyzwanie, aby kształtować te technologie w sposób, który wspiera zrównoważony rozwój i dobro wspólne. Dalszy rozwój AI musi być uważnie obserwowany i kształtowany zgodnie z zasadami ESG.

Prof. Aleksandra Przegalińska

Wypowiedź podczas III Kongresu ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”

Prof. Aleksandra Przegalińska na III Kongresie ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”

Kim jest Aleksandra Przegalińska?

Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska – polska filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych, publicysta, od 2020 prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Aleksandra Przegalinska jest absolwentką studiów licencjackich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim (2004 r.) oraz studiów magisterskich w Instytucie Filozofii (2007 r.). Tytuły zawodowe uzyskiwała na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie była stypendystką Programu Erasmus na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie. Następnie była doktorantką w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademii „Artes Liberales”.

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2004, 2005, 2006) oraz Programu Fulbrighta, podczas którego studiowała w The New School w Nowym Jorku (rok akademicki 2008–2009). W 2014 obroniła na UW doktorat Fenomenologia istot wirtualnych (promotorka: Zofia Rosińska-Zielińska). W roku akademickim 2016/2017 visiting scholar w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Center for Collective Intelligence na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. 

Aleksandra Przegalinska w Polsce od 2013 r. zawodowo związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie w latach 2016-2020 była adiunktem. Od 2017 r. w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym. Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej była przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z Dariuszem Jemielniakiem są autorami pierwszego w Polsce programu studiów, poświęconych sztucznej inteligencji, w obszarze zarządzania. 

Aleksandra Przegalinska habilitację uzyskała na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w styczniu 2020 r., w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie pracy „Wearable Technologies in Organizations: Privacy, Efficiency and Autonomy in Work”. Od tego roku profesor uczelni w tej samej katedrze. W tym samym roku została prorektorem ds. współpracy z zagranicą i ESR (ang. Ethics and Social Responsibility, etyka i odpowiedzialność społeczna;). 

Aleksandra Przegalinska na początku XXI wieku pracowała jako dziennikarka dziennika „Gazeta Wyborcza” we Wrocławiu. W 2017 r. została nominowana przez „Wysokie Obcasy”, sobotni dodatek do dziennika „Gazeta Wyborcza” do tytułu „Superbohaterki”. W 2018 została nominowana przez redakcję dziennika „Gazeta Wyborcza” do nagrody „Człowieka Roku”. Od września 2020 prowadzi audycję „Coś osobliwego” na antenie newonce.radio. 

Aleksandra Przegalinska opublikowała książki: „Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję” (Universitas, Kraków 2016 r.), „Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka” (współautor Paweł Oksanowicz, Znak, Kraków, 2020 r.), „Społeczeństwo współpracy” ((współautor Dariusz Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2020 r.), „Collaborative Society” (współautor Dariusz Jemielniak, MIT Press, Cambridge, MA, 2020 r.).

III Kongres ESG wyzwania ESG rekomendacje ekspertów
III Kongres ESG panel „Wyzwania ESG” rekomendacje ekspertów

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” 2024

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” pokazał, że autentyczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i integracja zasad ESG w codzienne działania firm są kluczowe dla budowania lepszego jutra. Inkluzywność, współpraca między firmami i odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw to filary, na których powinien opierać się każdy model biznesowy zainteresowany zrównoważonym rozwojem.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Opinie, 24.03.2024 r.