PKN Orlen zbliża się do PGNiG

Komisja Europejska podjęła decyzję, że wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, o zgodę na przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpatrzy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeniesieniem kompetencji oceny transakcji do polskiego organu wynika z faktu, że planowana koncentracja nie wywrze istotnych skutków dla konkurencji poza granicami Polską. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został uznany za najbardziej kompetentną instytucję do oceny takich skutków na rynku polskim.

W związku z tym, Polski Koncern Naftowy Orlen w ciągu kilku tygodni planuje zgłosić zamiar koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Proces przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa będzie stanowić kolejny krok Koncernu, po akwizycji Energi i zgodzie Komisji Europejskiej na połączenie ze spółką Lotos, w budowaniu silnej, polskiego podmiotu biznesowego o zdywersyfikowanych przychodach i znaczącej pozycji na rynku europejskim.

„To nasz wielki sukces. Decyzja Komisji Europejskiej stanowi ważny krok w kierunku pozyskania zgody na połączenie Polskiego Koncerny Naftowego Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. To bardzo ważne w kontekście budowy silnego koncernu multienergetycznego, który będzie znaczącym podmiotem na konkurencyjnym rynku europejskim.” – Wyjaśnia Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN Orlen. – „Nasza spółka ma kompetencje, żeby w oparciu o połączone aktywa pełnić wiodącą rolę w tym projekcie, który jest szczególnie ważny dla polskiej gospodarki. Ta fuzja jest również istotna w kontekście transformacji energetycznej, która wymaga nowego podejścia grup energetycznych do zarządzania łańcuchem wartości, na przykład integracji aktywów opartych na gazie ziemnym oraz energetyki odnawialnej. Kluczowa będzie też silna pozycja finansowa do zapewnienia kapitału na inwestycje, w tym nowe bloki gazowe czy morską energetykę wiatrową. Dlatego realizujemy ważne inwestycje i procesy przejęć i bierzemy na siebie pozycję lidera w tym projekcie. Fuzja PKN Orlen z PGNiG i Lotosem to olbrzymia i jedyna szansa rozwojowa dla spółek, ich Akcjonariuszy, ale także pracowników oraz klientów. – Przekonuje Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN Orlen.

W wyniku integracji aktywów Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, spółki Energa, Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200.000.000.000 mld. Zysk operacyjny EBITDA (skrót ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych) kluczowych segmentów osiągnąłby ok. 20.000.000.000 zł rocznie. Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70.000.000 mln stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego. W tym przypadku możliwe byłoby podwojenie wyniku w perspektywie do 2030 r. dzięki realizacji nowych inwestycji.

Przeprowadzenie procedury przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez Polski Koncern Naftowy Orlen przed odpowiednimi organami ochrony konkurencji to jeden z elementów Listu intencyjnego podpisanego 14 lipca 2020 r. pomiędzy PKN ORLEN a Skarbem Państwa. Model transakcji oraz jej harmonogram zostaną wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli stron tego porozumienia. Fundamentem będzie rola PKN Orlen jako wiodącego podmiotu transakcji.

Prowadzone przez Polski Koncern Naftowy Orlen transakcje wpisują się w światowe trendy. Największe globalne koncerny paliwowe już dawno zbudowały zintegrowane łańcuchy wartości oparte na wydobyciu ropy naftowej i gazu, inwestycjach w nowoczesną elektroenergetykę i poszerzaniu kompetencji w sprzedaży detalicznej. Na przykład British Petrol, Total, Shell czy Equinor zarządzają swoją organizacją właśnie w sposób segmentowy, koncentrując się przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł przychodów. PKN Orlen wykorzysta i wzmocni istniejący system zarządzania segmentowego do zarządzania Grupą po akwizycjach.

Grupa Polski Koncern Naftowy Orlen Polski dąży do tego, aby zostać biznesowym liderem zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W przypadku segmentu wydobycia, konsolidacja poprawiłaby efektywność operacyjną i inwestycją oraz umożliwiłaby skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i Europie. W zakresie energii elektrycznej powstałoby zintegrowane portfolio wytwórcze w Polsce, oparte o efektywne elektrownie gazowe oraz odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. W tym kontekście istotny byłby potencjał jednostek gazowych do bilansowania nieregularnego profilu wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie zarządzanie szerokim portfolio aktywów umożliwiłoby optymalizację handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Stworzenie zintegrowanej Grupy Polski Koncern Naftowy Orlen umożliwiłoby pełne wykorzystanie i rozwój kompetencji pracowników. Obecnie na rynku odczuwalny jest deficyt pracowników, szczególnie w branży produkcyjnej. W wyniku konsolidacji łączne zatrudnienie wyniosłoby ponad 60.000 osób.

Grupa Polski Koncern Naftowy Orlen posiada duże doświadczenie w realizacji procesów akwizycyjnych, nie tylko w Polsce, ale też na rynku globalnym. Na przestrzeni lat do Grupy Orlen włączone zostały m.in. Anwil we Włocławku, czeski Unipetrol, litewska spółka Orlen Lietuva, czy spółka Energa. W każdym przypadku efektem przejęć był rozwój spółki ukierunkowany na budowę specyficznych kompetencji, zwiększanie roli spółki w regionie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Z kolei marka Orlen jest szeroko rozpoznawalna w regionie, dzięki silnym relacjom Grupy z jej klientami, pracownikami i współpracującymi instytucjami. Koncern cały czas wzmacnia globalną rozpoznawalność poprzez realizowany proces co-brandingu w europejskiej sieci czy inwestycje w sponsoring sportowy. To przemyślana strategia, która pomaga w budowaniu relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Polski Koncern Naftowy Orlen to polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W obszarze działania koncernu znajduje się również produkcja polimerów oraz monomerów. Spółka jest głównym producentem produktów petrochemicznych w Czechach. Koncern  zatrudnia około 20 000 pracowników. Koncern jest właścicielem sześciu rafinerii: w Płocku, Trzebini, Jedliczu na terenie Polski, w Litvínovie i Kralupach nad Vltavou na terenie Czech oraz w Możejkach na Litwie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest największym w Polsce przedsiębiorstwem, zajmującym się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki zależne, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Akcje Spółki sa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność prowadzi głównie w Polsce, ale także za granicą. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Posiada też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do grupy PGNiG należy PGNiG Upstream Norway, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Z kolei spółka zależna PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej. PGNiG posiada akcje w spółkach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe na rynkach międzynarodowych. Spółka odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju i zapewnia dywersyfikację dostaw, poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych.

„Na naszych oczach powstaje największy koncern w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę oczywiście o PKN Orlen.” – Komentuje Jarosław December z Centrum Informacji. – „Kto by pomyślał, że taka karierę zrobi znany w Polsce Ludowej CPN (Centra Produktów Naftowych). Wykorzystanie efektu synergii w przypadku takiego bytu gospodarczego może przynieść wymierne korzyści. Warto też zauważyć, że skoro Spółka jest notowana na giełdzie to stale jest wyceniana przez rynek, co oznacza, że jej poczynania są analizowane przez znaczące grono ekonomistów. Osobiście nie lubię wielkich koncernów, bo znam wiele spektakularnych upadków takich gigantów.” – Przypomina Jarosław December z Centrum Informacji.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /BEJ/ 27.03 2021