Mateusz Morawiecki: Polska, jako pierwsza, wyemitowała zielone obligacje skarbowe

Zrównoważony rozwój w biznesie to wyzwanie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, przed którym stają dziś przedsiębiorcy na całym świecie, także w Polsce. Pandemia koronawirusa SARS CoV-2 nie tylko stała się katalizatorem, ale też znacząco przyspieszyła tempo procesu opartego o reguły zrównoważonego rozwoju. Nasza świadomość i wrażliwość na rozwój z poszanowaniem aspektów społecznych i środowiskowych rosną. A świat biznesu wie, że musi dobrze rozumieć wymagania regulatorów i inwestorów, aby z nimi umiejętnie współgrać.

Możemy sobie zadać więc pytanie, jaki powinien być ten pierwszy, często najtrudniejszy krok, by tę zrównoważoną działalność realizować. W odpowiedzi na to pytanie pomocny jest koncept ESG – Environmental, Social, Corporate Governance, którego filarami są ekologia, społeczeństwo i gospodarka. Te trzy wymiary są ze sobą ściśle powiązane i nie można ich już oddzielić od codziennej działalności przedsiębiorców.

Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj to ochrona środowiska stanowi wciąż główny przejaw idei ESG. Najwięcej mówi się bowiem o ryzyku klimatycznym, zarówno w odniesieniu do aspektów fizycznych (wskutek nagłych zjawisk atmosferycznych), jak i samego procesu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Cieszy mnie, że obserwujemy w Polsce coraz większe zainteresowanie biznesu zielonymi inwestycjami – nie tylko w energetyce, ale i tradycyjnych gałęziach przemysłu. Determinuje to z kolei zmianę w podejściu sektora finansowego, który obsługuje i finansuje wiele projektów.

Kwestie środowiskowe są coraz wyraźniej widoczne także na rynku dłużnym. Polski rynek kapitałowy ma potencjał do rozwoju emisji zielonych obligacji. Chcę też przypomnieć, że to właśnie Rzeczpospolita Polska, jako pierwsze państwo na świecie, wyemitowała w 2016 r. zielone obligacje skarbowe, tym samym wyznaczając pewien kierunek zaangażowania państwa w pozyskiwanie finansowania zielonych inwestycji.

Pandemia koronawirusa SARS CoV-2 zwróciła też naszą uwagę, jako społeczeństwa, na pilną potrzebę zmian w strategicznym procesie decyzyjnym. Uwypukliła znaczenie czynnika społecznego „S” w ramach konceptu ESG. Chce mocno podkreślić, że w centrum naszych wysiłków zawsze musi stać człowiek – jego potrzeby, aspiracje, poczucie godności. Nie zbudujemy innowacyjnej i konkurencyjnej, zrównoważonej gospodarki bez zapewnienia w pierwszej kolejności bezpieczeństwa socjalnego wszystkim obywatelom.

W obliczu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 na znaczeniu zaczął zyskiwać człowiek „G”, czyli zarządzanie ładem korporacyjnym. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem Mathiasa Cormanna sekretarza generalnego OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, że dobry ład korporacyjny i dobrze funkcjonujące rynki kapitałowe, które pomagają uczynić sektor przedsiębiorstw bardziej dynamicznym, konkurencyjnym i odpornym na przyszłe wstrząsy, odgrywają kluczową rolę we wspieraniu ożywienia gospodarek wychodzących z kryzysu po pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Od początku jej wybuchu polskie firmy wielokrotnie udowadniały, że potrafią dostosować własne strategie biznesowe i profil działalności do aktualnych wyzwań, m. in. angażując się w pomoc służbie zdrowia czy działając na rzecz lokalnych społeczności.

Dziś potrzebujemy zmiany paradygmatu naszego rozwoju; potrzebujemy zmiany sposobu myślenia o świecie. Sprawy środowiskowe, społeczne oraz te związane z ładem korporacyjnym to ważne elementy nowoczesnej kultury biznesu, a zarazem kwestie, które będą miały znaczący wpływ na rozwój gospodarek narodowych na przestrzeni wielu najbliższych lat.  Dlatego cieszę się, że dziś podejmują Państwo te zagadnienia na I Kongresie ESG. Szczególnie dziękuję organizatorom tego wydarzenia za inicjatywę rozpoczęcia merytorycznej, tak potrzebnej, debaty przedstawicieli różnych sektorów. Jestem przekonany, że wnioski z dzisiejszego spotkania przyczynia się do wypracowania rekomendacji dla naszego kraju. Wierzę, że dzisiejsza dyskusja pozwoli rozpocząć wytyczanie naszej własnej, polskiej ścieżki. Bo jeśli polskie firmy i instytucje mają liczyć się w tym nowym rozdziale rozwoju, nie możemy pozostawać jego biernymi obserwatorami.

Mateusz Morawiecki

List wysłany do organizatorów i uczestników I Kongresu „ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, który odbył się w styczniu 2022 r. w Warszawie.

Organizatorem I Kongresu ESG jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Rzeczpospolitej Polskiej, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Partnerami honorowymi I Kongresu ESG są: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich; partnerami merytoryczni: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska, partnerem inicjatywy ESG: Polski Koncern Naftowy Orlen; partnerem strategicznym: Żabka Polska, partnerami: Diaverum, Grupa Lux Med, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Bank Gospodarstwa Krajowego; partnerami wspierającymi: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope, partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska.

Mateusz Morawiecki w 1991 roku rozpoczął pracę w Cogito, gdzie współtworzył firmy wydawnicze Reverentia i Enter Marketing-Publishing.

W 1991 był współzałożycielem, menedżerem i redaktorem pisma „Dwa Dni”. W latach 1992–1995 pracował jako menedżer odpowiedzialny za marketing i finanse w przedsiębiorstwach konsultingowych i wydawniczych. W latach 1996–1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 został zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2007–2015 był prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK. Potem (2015–2017 Wiceprezesem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i Ministrem Rozwoju (2015–2016), a następnie Ministrem Rozwoju i Finansów. Został wybrany na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX kadencji. Jest synem Kornela Mazowieckiego, przewodniczącego ruchu „Solidarność walcząca” – wybitnego opozycjonisty w okresie Polskiej Republiki Ludowej

Agencja Informacyjna, Opinie, /DEC/ 8.02.2022