Waldemar Humięcki: KOWR udziela pożyczki płynnościowe

 

Rozmowa z Waldemarem Humięckim, dyrektorem generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Agencja Informacyjna: Praktycznie od lipca 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela pożyczki płynnościowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania produktów rolnych tzw. Linia SKUP PR. Na co pożyczkobiorcy mogą wykorzystać takie pożyczki?

Waldemar Humięcki: Pożyczka płynnościowa Linia SKUP PR, udzielana przez Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, może zostać użyta na nieopłacone, na dzień złożenia wniosku, zobowiązania powstałe w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. i/lub powstałe po dacie złożenia wniosku, z tytułu skupu zbóż, kukurydzy lub rzepaku, wobec dostawców czyli rolników indywidualnych. Warunkiem jest pochodzenie płodów z polskich upraw własnych dostawców.

KOWR przekazuje tereny na potrzeby wojska polskiego

Kto może skorzystać z pożyczki płynnościowej Linia SKUP PR, udzielanej przez Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotom prowadzącym działalność, w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania produktów rolnych?

Waldemar Humięcki: Z takiej pożyczki może skorzystać rolnik, spółka, a nawet jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną, która przynajmniej od 3 lat prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie skupu, przechowywania lub przetwarzania ziaren zbóż, kukurydzy lub rzepaku. Wnioskodawca powinien ponadto posiadać certyfikowane magazyny do przechowywania produktów rolnych. Jest też warunek, że wnioskodawca przynajmniej raz w ciągu ostatnich 3 lat osiągnęł nadwyżkę finansową.

Czy są jakieś ograniczenia, wobec podmiotów, które chcą się ubiegać o udzielenie pożyczki płynnościowej Linia SKUP PR, udzielanej przez Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Waldemar Humięcki: Pożyczka płynnościowa nie może być udzielona podmiotowi wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne, znajduje się w upadłości, spełnia kryteria objęcia postępowaniem upadłościowym, jest w jego trakcie, posiada zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych czy zaległości w płatnościach na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

KOWR inwestuje w innowacje dla rolnictwa

Jaka jest wysokość środków przeznaczonych na pożyczki płynnościowe Linia SKUP PR, udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Waldemar Humięcki: Do dyspozycji jest nawet 445.000.000 zł.

Ile pieniędzy może uzyskać wnioskodawca pożyczki płynnościowej Linia SKUP PR, udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Waldemar Humięcki: Uprawieni mogą wnioskować o pożyczki płynnościowe Linia SKUP PR, udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na zobowiązania z tytułu skupu zbóż, kukurydzy lub rzepaku wobec dostawców tj. rolników indywidualnych do 11.000.000 zł. To znaczące wsparcie.

Czy są jakieś warunki zabezpieczenia pożyczki płynnościowej Linia SKUP PR, udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Waldemar Humięcki: Jak każdy pożyczkodawca, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa również oczekuje zabezpieczenia. Jest to weksel własny in blanco wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz dodatkowo zabezpieczenie w co najmniej jednej z poniższych form: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy lub osoby trzeciej, ustanowiona na pierwszym miejscu na rzecz KOWR, przewłaszczenie zbywalnych rzeczy ruchomych, zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego wnioskodawcy lub osoby trzeciej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub inne, dające rękojmię spłaty i uzgodnione z KOWR, zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa. Wartość zabezpieczenia winna odpowiadać co najmniej 150 proc. kwoty głównej pożyczki.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

Jakie są warunki pożyczki Linia SKUP PR, udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i jej spłaty?

Waldemar Humięcki: Wnioski składa się w Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które są w każdym województwie. Pożyczka płynnościowa udzielana jest zgodnie z przepisami o pomocy de minimis oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Oprocentowanie wynosi 2 proc. w ramach niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. Decyzje wnioskodawcy otrzymują w ciągu dwóch tygodni. Środki, po zawarciu umowy i ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, są wypłacane bezpośrednio na rachunki bankowe dostawców. Maksymalnie oprocentowanie pożyczki może stanowić w stosunku rocznym równowartość stopy bazowej publikowanej przez Komisję Europejską powiększoną o co najmniej 4 punkty procentowe tj. obecnie co najmniej 11,62 proc. Nie ma opłaty prowizyjnej, natomiast pożyczkobiorca musi zapłacić należny podatek od czynności cywilnoprawnych, który obecnie wynosi 0,5 proc. kwoty pożyczki. Pożyczkę trzeba spłacić w ciągu 12 miesięcy. Szczegółowe informacje w sprawie pożyczki płynnościowej znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od 2022 r. Jest menadżerem, z wieloletnim doświadczeniem, w administracji centralnej, samorządowej i biznesie. Ukończył Akademię Rolniczo–Techniczną w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, a następnie, w oparciu o badania z zakresu działania nawozów, tytuł doktora. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Odbył także aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i prawa.

Teraz kupuj świadomie

Dr inż. Waldemar Humięcki przez wiele lat pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych na stanowiskach od głównego specjalisty do prezesa. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izbie Kontroli oraz był zastępcą burmistrza Gminy Warszawa-Włochy. Przez lata był również związany m.in. z Fundacją Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Wielkopolską Giełdą Rolno-Ogrodniczą.

Agencja Informacyjna, wywiady, /DEC/ 28.08.2023