KOWR inwestuje w innowacje dla rolnictwa

 

14 lipca 2020 roku GPW Ventures i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały list intencyjny, aby wspólnie inwestować w rozwój rolnictwa w Polsce. W trzecią rocznicę tego wydarzenia, plany zaczynają się spełniać. Podjęto decyzję, że KOWR obejmie większościowy pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. Dzięki inwestycji jeszcze w 2023 roku ma zostać rozpoczęty proces inwestycyjny, który będzie służył wspieraniu innowacji, związanych z szeroko rozumianym polskim sektorem rolnictwa.

Celem inicjatywy GPW Ventures i KOWR jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, a także obszarów wiejskich poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych. Inwestycje mają być skierowane na projekty w przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z poprawą konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększaniem rentowności gospodarstw rolnych, wspieraniem efektywnego gospodarowania zasobami i przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatycznym, w tym przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii i rozwojem działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. GPW Ventures ma wspierać realizacje działań innowacyjnych i rozwojowych związanych z innowacjami technologicznymi, produktowymi, procesowymi, organizacyjnymi i marketingowymi.

Decyzję w sprawie objęcia, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, większościowego pakietu akcji w spółce GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A.  ogłosił Robert TelusMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stało się to dokładnie w trzecią rocznicę podpisania listu intencyjnego pomiędzy GPW Ventures i KOWR, podczas specjalnie w tym celu zorganizowanego spotkania z dziennikarzami, na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

„W ostatnich latach polska branża rolno-spożywcza stała się istotnym graczem globalnym i stałe podnoszenie jej konkurencyjności i innowacyjności jest warunkiem dalszego rozbudowywania pozycji na rynkach światowych.” – Twierdzi Marek Dietl – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – „Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa poprzez GPW Ventures Asset Management umożliwi wejście na drogę do upublicznienia przedsiębiorstwom, oferującym rozwiązania dla rolnictwa.” – Przekonuje Marek Dietl – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodał, że działalność GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. wpisywać się będzie również w obszar patriotyzmu gospodarczego: – Skoro Polska ma konkurencyjne rolnictwo, na bardzo wysokim poziomie, należy się także starać dołączyć też do grona potentatów najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, cyfrowych, organizacyjnych wspierających rolnictwo. Tym jest właśnie współczesny patriotyzm gospodarczy i temu będą służyć inwestycje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. w innowacyjne przedsiębiorstwa.” – Wyjaśnia Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Teraz kupuj świadomie

Marek Dietl – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powiedział, że objęcie akcji GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A., przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest dopełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego przed trzema laty: – „Od tego 2020 r.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przygotowała wszelkie rozwiązania organizacyjno-prawne oraz przygotowała biznesplan przedsięwzięcia. Czekano jedynie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Dyrekcji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zaangażowaniu środków finansowych i dzięki tej decyzji możemy ruszyć z pracami GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. i rozpocząć wyszukiwanie najlepszych inwestycji, które przyczynią się do unowocześniania polskiego rolnictwa.

Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powiedział, że decyzja o objęciu akcji GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. wpisuje się w misję i strategię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. – „Dzięki GPW Ventures Asset Management uda się uzyskać dodatkowy, efektywny mechanizm wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorców rolnych, którzy będą zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych, usługowych i produktowych w szeroko pojętym obszarze rolnictwa.” – Uważa Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który dodał, że stworzenie wspólnie z GPW nowoczesnego systemu inwestycji kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorców rolnych pobudzi rozwój obszarów wiejskich poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne i produktowe oraz zwiększy konkurencyjność w sektorze rolnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Teraz kupuj świadomie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest polską państwową osobą prawną, będąca agencją wykonawczą, działająca na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1308). Powstał 1 września 2017 roku na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624). Powstał  wyniku połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Od tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stała się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Zadania KOWR to: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sprzedaż i dzierżawa), nieodpłatne przekazywanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa, nadzór nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wydawanie decyzji dotyczących zgody na prywatny obrót ziemią (tzw. UKUR), promocja polskich produktów rolno-spożywczych w Polsce i zagranicą, opracowywanie oraz upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa składa się 6 pionów merytorycznych (innowacji i rozwoju, gospodarowania nieruchomościami, rynków rolnych, nadzoru nad spółkami, finansowo-administracyjny, operacyjny), 17 Oddziałów Terenowych (po jednym w każdym województwie, z wyjątkiem Zachodniopomorskiego, które posiada dwa OT) oraz ponad 60 biur zamiejscowych

https://portal-informacyjny.com/mikrobiogazownie-samowystarczalne-rozwiazanie-dla-gospodarstw-hodowlanych/

GPW Ventures jest grupą inwestycyjną, działającą na rynku VC i IPO, w modelu funduszu-funduszy (ang. fund-of-funds) oraz funduszu pre-IPO/IPO. Powierzone jej przez inwestorów środki lokuje w fundusze VC, które zakładają wyjścia z inwestycji na rynku głównym GPW lub NewConnect, a także w spółki, które planują lub przeprowadzają debiut giełdowy. Struktura hybrydowa – wewnętrznie i zewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) – umożliwia inwestorom wejście (docelowo) poprzez IPO do GPW Ventures ASI S.A. lub do specjalnie utworzonych ASI, zarządzanych przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 14.07.2023