photorealistic-illustration-of-a-modern-car-factory-in-an-American-city-during-the-day.-There-are-no-smoke-emissions-from-the-

Imigracja motorem wzrostu w USA, w strefie euro już nie


Agencja Informacyjna: W nowej analizie ekonomicznej eksperci Allianz Trade wskazują, że około jedna trzecia wzrostu gospodarczego w USA od 2021 roku jest efektem bezprecedensowego wkładu imigrantów. Ta tendencja znacząco kontrastuje ze strefą euro, gdzie tylko jedna piąta wzrostu jest napędzana przez osoby nieurodzone na jej terenie.

Przyczyny wzrostu gospodarczego USA i rola imigracji:


W analizie BLS i Allianz Trade, zauważalny jest wyraźny podział wzrostu PKB na cztery główne komponenty: przepracowane godziny, wydajność pracy, oraz zatrudnienie wewnętrzne i zagraniczne. “Od 2021 roku, PKB USA rosło średnio o +3,5%, napędzane głównie przez tworzenie miejsc pracy. Co interesujące, zatrudnienie osób urodzonych za granicą stanowiło aż 1,3 punktu procentowego tego wzrostu, odpowiadając za 40% wzrostu zatrudnienia” – wyjaśnia analityk Allianz Trade.

Znaczenie wzrostu zatrudnienia zagranicznego w USA:


Wzrost zatrudnienia zagranicznego w Stanach Zjednoczonych jest o +9,8% wyższy niż przed pandemią, co kontrastuje z +0,6% wzrostem wśród urodzonych w USA. “Zatrudnienie osób z zagranicy przyczyniło się do wzrostu PKB o 1,3 punktu procentowego, co stanowi 37% całkowitego wzrostu” – komentuje ekspert Allianz Trade. Zgodnie z danymi, przyciąganie i integracja siły roboczej imigracyjnej wydają się być kluczowymi elementami długoterminowego wzrostu gospodarczego.

Wzrost zatrudnienia a polityka imigracyjna:


Allianz Trade zauważa, że ożywienie w kategorii imigracji w ostatnich dwóch latach znacznie przyczyniło się do wzrostu zasobów siły roboczej w USA. “W 2022 roku wydano prawie milion tymczasowych wiz pracowniczych, a stała imigracja również wzrosła” – podkreśla analiza. Jednakże, istnieją przeszkody, takie jak limity wiz H1-B i H2-B oraz rygorystyczne limity stałej imigracji opartej na zatrudnieniu, które mogą hamować ten trend.

Długoterminowe Perspektywy dla Imigracyjnej Siły Roboczej:


Pomimo optymistycznego początkowego odbicia, dalsze znaczące wzrosty wydają się mało prawdopodobne, ze względu na starzenie się populacji i przekroczenie poziomów zatrudnienia sprzed pandemii. Analitycy wskazują, że “wskaźnik uczestnictwa w sile roboczej osób urodzonych za granicą szybko się odbił”, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku pracy.

Porównanie z Strefą Euro:


W strefie euro, zatrudnienie imigrantów przyczyniło się tylko do 0,8 punktu procentowego wzrostu PKB. “Głównym motorem wzrostu w Europie były przepracowane godziny” – zaznacza Allianz Trade. Interesującym wnioskiem jest, że gdyby strefa euro miała podobne wzorce imigracyjne jak USA, mogłaby znacząco zwiększyć swój wzrost PKB.

Inna imigracja

Do USA imigrują osoby, które chcą pracować, do krajów strefy euro – Niemiec, Francji, Belgii czy Holandii, ci którzy pracować nie chcą – komentuje redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. – Model europejski polega na tym, żeby każdemu migrantowi dać pokaźne wsparcie socjalne i nie oczekiwać w zamian niczego. To generuje tylko koszty. Ci, którzy przybywają do USA muszą podejmować pracę, więc oni generują dla siebie i dla gospodarki przychody – mówi Miłosz Manasterski.

Zakończenie:


Podsumowując, Allianz Trade podkreśla, że imigranci stanowią istotny element napędowy gospodarki amerykańskiej, przyczyniając się do wzrostu PKB i stabilizacji rynku pracy. Jednakże przyszłość tej dynamiki jest niewiadoma i może zależeć od przyszłej polityki imigracyjnej i trendów rynkowych. Przyszłe decyzje polityczne będą miały znaczący wpływ na możliwości dalszego wzrostu i konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na globalnej scenie.

Agencja Informacyjna, AI World, Gospodarka /AIN, Allianz Trade/ 8.11.2023

Ilustracja: DALL-E