Plac Republiki, Erywań, Yerevan, Armenia

Armenia: blisko 50 proc. wzrostu wymiany gospodarczej z państwami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU)

Agencja Informacyjna: Armenia odnosi korzyści z wielostronnej współpracy międzynarodowej, w tym MFW i UE, jednak najszybciej rośnie jej wymiana handlowa w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU).

Wielostronna współpraca kluczem do sukcesu Armenii

Armenia realizuje szereg inicjatyw w ramach współpracy międzynarodowej, mających na celu nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim wprowadzenie istotnych reform instytucjonalnych i najlepszych międzynarodowych standardów. Te działania mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia obywateli Armenii.

Współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym:

W 2023 roku Armenia podpisała nowy trzyletni program rezerwowy z MFW o wartości około 171,1 miliona dolarów. Program ten przewiduje szereg działań na przyszły rok, w tym reformę zarządzania finansami publicznymi, poprawę administracji podatkowej i promowanie zatrudnienia.

Partnerstwo z Bankiem Światowym:

W bieżącym roku kontynuowano kompleksową współpracę z Bankiem Światowym, a także rozpoczęto opracowywanie Ram Partnerstwa na lata 2024-2028. Dodatkowo podpisano umowę o wsparciu budżetowym na 92,3 miliona euro, mającą na celu m.in. reformy zarządzania inwestycjami publicznymi, cyfryzację usług świadczonych przez państwo i samorządy, oraz elektroniczne wdrażanie systemów zarządzania.

Pożyczka od Funduszu OPEC:

W październiku Armenia i Fundusz OPEC podpisały umowę pożyczkową na Program Polityki Zielonego, Odpornego i Inkluzywnego Rozwoju o wartości 50 milionów euro, mający na celu przyczynienie się do łagodzenia i adaptacji zmian klimatycznych oraz promocji rozwoju kapitału ludzkiego.

Strategia partnerstwa z Azjatyckim Bankiem Rozwoju:

Rozpoczęto również prace nad strategią partnerstwa ADB na lata 2024-2028. W najbliższej przyszłości planowane jest podpisanie umowy projektowo-pożyczkowej o wartości 66,1 miliona euro na poprawę bezpieczeństwa sejsmicznego w Armenii.

Inwestycje w rozwój miejski:

Planowane jest również podpisanie umowy projektowo-pożyczkowej z ADB o wartości około 60 milionów euro na program inwestycyjny w rozwój miejski w Erywaniu. Celem projektu jest rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę nowego odcinka drogi Isakov-Arshakunyats w stolicy Armenii.

Relacje z Unią Europejską:

Wicepremier Mher Grigoryan podkreślił także relacje Armenii z Unią Europejską, w tym podpisanie szeregu umów w bieżącym roku. Prace nad wdrażaniem Umowy o Kompleksowym i Wzmocnionym Partnerstwie z UE (CEPA) są kontynuowane pod koordynacją międzyresortowej komisji CEPA.

Wzrost handlu w ramach EAEU:

W ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) prowadzono prace na rzecz rozwoju i promocji handlu i stosunków gospodarczych Armenii z innymi państwami członkowskimi EAEU oraz z krajami trzecimi. „W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku handel Armenii ze stanami członkowskimi EAEU wzrósł o 47,5%, osiągając wartość ponad 5 miliardów dolarów amerykańskich,” powiedział Mher Grigoryan.

Jasne perspektywy

Wicepremier Republiki Armenii Mher Grigoryan wyraził nadzieję, że wyniki realizacji budżetu na 2023 rok i zatwierdzenia budżetu na 2024 rok przyczynią się do wzrostu międzynarodowego rankingu kraju i umocnienia jego pozycji jako stabilnego i wiarygodnego partnera.

Komentarz Redaktora Naczelnego

Rząd Nicoli Paszyniana w sposób inteligentny prowadzi politykę gospodarczą – mówi Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. – Z jednej strony Erywań zbliża się do Zachodu, dobrze współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym czy Unia Europejską. Z drugiej gospodarczo dba cały czas o relacje w obszarze postsowieckim, pomimo coraz większych napięć z Rosją i konfliktu z Azerbejdżanem. Ta dywersyfikacja służy wzrostowi i jest w jakimś sensie naturalna dla kraju, który znajduje się na styku Europy i Azji – komentuje Miłosz Manasterski.

Agencja Informacyjna, AI World /EST, news.am/ 18.11.2023

Na zdjęciu: Plac Republiki w Erywaniu, Armenia. Fot. M. Manasterski