Znaczący wpływ Strabag na rozwój polskiej gospodarki

 

 

Prawie 7.300.000.000 zł łącznej wartości dodanej Strabag do polskiej gospodarki. Blisko 1.000.000 osób dziennie użytkowników, korzystających z obiektów wybudowanych przez Strabag w Polsce.

 

Strabag to najbardziej zaangażowana w inwestycje samorządowe przedsiębiorstwo  budowlane w Polsce. Jest ono liderem innowacji i digitalizacji w branży. Deloitte – jeden z największych na świecie doradców, opublikował raport przedstawiający wpływ Strabag na rozwój polskiej gospodarki. Ekspercka analiza, sporządzona na podstawie modeli ekonometrycznych, pokazuje, że w samej spółce powstaje ponad 1,160.000.000 zł wartości dodanej, czyli najważniejszej części składowej PKB.

Work on Progress – strategię neutralności klimatycznej Strabag

Strabag zatrudnia prawie 6.800 wysoko płatnych osób. Przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w spółce w 2022 roku było o 25 proc. wyższe niż średnia dla dużych przedsiębiorstw. Znacząca wartość dodana i wysokie płace oznaczają ponad 710.000.000 zł wpływów z podatków i składek dla budżetu państwa i całych finansów publicznych. To kwota pozwalająca na wypłatę emerytur dla prawie 28.000 seniorów.

Współpraca z 5.000 poddostawców oraz płace wypłacane przez Strabag i jego kooperantów generują dalsze 6.100.000.000 zł wartości dodanej oraz podtrzymują 53.000 miejsc pracy. W efekcie łączna wartość dodana Strabag dla polskiej gospodarki to ponad 7.270.000.000 zł. Kwota ta odpowiada równowartości 0,28 proc. polskiego PKB w 2021 roku.

Deloitte oszacował, że każdego dnia, z obiektów wybudowanych przez Strabag, w Polsce, korzysta ponad 1.000.000 osób. Spółka prowadzi średnio 600 realizacji rocznie. Wykorzystywane są na nich najnowsze rozwiązania technologiczne, opracowane zarówno zagranicą czy na rodzimym rynku. Strabag to lider w zakresie digitalizacji w budownictwie. Pracuje zgodnie z metodologią BIM dla procesu realizacji budowy, wykorzystuje drony na budowach, działa na bazie cyfrowego placu budowy, digitalizuje dokumentację budowlaną oraz optymalizuje logistykę i procesy budowlane. Posiada własne laboratorium, którego celem jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii podczas realizacji projektów przez Strabag – np. tworzenia nawierzchni dróg. Wśród opracowanych przez firmę rozwiązań są m.in. długowieczne drogi asfaltowe, świecący asfalt, asfalt modyfikowany gumą czy nawierzchnie betonowe, zbrojone prętami z włókna szklanego. Szeroka skala działalności oraz innowacyjność stosowanych rozwiązań pozwalają Strabag na efektywną i odpowiedzialną społecznie realizację najbardziej skomplikowanych projektów.

Strabag kończy z Rosją

Strabag odpowiada za blisko 40 proc. wybudowanych autostrad w Polsce i ponad 20 proc. dróg ekspresowych – w efekcie co czwarty kilometr dróg szybkiego ruchu w Polsce został wybudowany przez spółkę. Nowe drogi przyczyniają się do rozwoju gospodarki, skracając czas i koszt podróży oraz transportu towarów. Efektem tego jest rozwój relacji handlowych z sąsiadującymi państwami oraz wyrównywanie szans między poszczególnymi regionami Polski.

Raport Deloitte zawiera również opis działań Strabag na rzecz modernizacji kolei w Polsce. Przebudowane przez Strabag dworce – Katowice oraz Warszawa Wschodnia – są w czołówce najczęściej używanych obiektów tego typu w Polsce, a prowadzona przebudowa linii E30 radykalnie usprawni ruch kolejowy w Krakowie. Realizowane projekty kolejowe oraz tramwajowe stanowią ważny wkład spółki w rozwój przyjaznego dla środowiska transportu zbiorowego.

Kluczowym obszarem działalności Strabag jest realizacja projektów na zlecenie samorządów. Spółka jest najbardziej zaangażowanym w inwestycje samorządowe przedsiębiorstwem budowlanym w Polsce. 80 proc. wszystkich swoich kontraktów realizuje właśnie na ich zlecenie. Efektem tej współpracy we wszystkich województwach są nowe drogi lokalne i ulice oraz liczne obiekty użyteczności publicznej, jak np. szpitale czy szkoły. W ostatnich latach szczególnie intensywnie rozwija się współpraca spółki z samorządami Polski Wschodniej i Północnej, co sprzyja zmniejszeniu luki rozwojowej tych regionów względem reszty państwa.  W latach 2015-2023 Strabag zrealizował około 3.000 projektów samorządowych, o łącznej wartości prawie15.000.000.000 zł.

https://centrum-informacji.com/strabag-dokonal-slusznego-wyboru/

Działania Strabag odpowiadają na wyzwania przyszłości. Strategicznym celem spółki jest osiągnięcie do 2040 roku neutralności klimatycznej. Grupa na całym świecie podejmuje się realizacji 250 innowacyjnych projektów, które mają wspierać transformację koncernu w kierunku zrównoważonego rozwoju, ograniczając zużycie zasobów, w tym energii elektrycznej czy wody, na potrzeby prowadzonych budów, wykorzystując ponownie odpady czy minimalizując ślad środowiskowy i zwiększając efektywność procesu budowlanego.

Obliczenie efektów ekonomicznych działalności Strabag zostało przeprowadzone na podstawie modelu kalkulacyjnego przygotowanego na bazie tzw. tablic przepływów międzygałęziowych (Input-output). Model ten odzwierciedla zależności między gałęziami gospodarki i pozwala oszacować, jakie efekty w całej gospodarce generuje działalność spółki w takich kategoriach jak: wartość dodana, zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych. Wyliczany na podstawie rachunku zysków i strat wpływ bezpośredni spółki (wartość dodana powstająca w przedsiębiorstwie) za pomocą modelu jest uzupełniany o wpływ pośredni organizacji (wpływ zakupów społki u poddostawców na gospodarkę kraju) i indukowany (wpływ wydatków pracowników Strabag oraz pracowników poddostawców na gospodarkę kraju). Struktura powiązań Strabag z resztą gospodarki została oszacowana na podstawie najnowszych dostępnych danych zakupowych. Do wyliczenia wartości dodanej wytworzonej bezpośrednio w Strabag wykorzystano dane finansowe spółki za 2021 rok.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

 

Analizę przeprowadził Zespół Sustainability & Economics Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k., w okresie luty-marzec 2023 r.

 

Strabag jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 35 lat i realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i infrastrukturalnego. Jako generalny wykonawca oferuje swoje usługi w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad utrzymaniem najwyższych standardów jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne technologie. STRABAG posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz własne kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji parkiem maszynowym. Wysoki udział kapitału własnego powoduje, że firma jest stabilnym i pewnym partnerem dla inwestorów. W Polsce STRABAG zatrudnia ponad 6,5 tys. osób, a roczne obroty Grupy wynoszą ponad 8.000.000.000 zł.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/  26.04.2023