I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

 

Wyzwania klimatyczne i związane z nimi oczekiwania wobec przedsiębiorców sprawiają, że konieczne jest stworzenie platformy dialogu na rzecz ekosystemu ESG. Pierwszym okrągłym stołem poświęconym kwestiom zrównoważonego rozwoju dla wszystkich zainteresowanych grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne – będzie „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, który odbędzie się w styczniu 2022 r. w Warszawie.

 

Realizacja idei ESG jest odpowiedzią na najważniejsze globalne wyzwania, przed którymi stoi obecnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni ludzie. Może się ona także okazać także opłacalna w wymiarze biznesowym oraz zapewnić udział w cywilizacyjnym rozwoju. Z drugie strony realizacji idei ESG może okazać się kosztowna, rodzić określne pozorne lub faktyczne konflikty interesów. Tak czy inaczej nowe, wielkie wyzwanie będzie wymagało znaczących zmian w sposobie myślenia. Dlatego właśnie konieczna jest inicjatywa powołania forum dialogu dla wszystkich organizacji i środowisk zainteresowanych ideą ESG.

 

Pierwsza edycja Forum Inwestycji

 

I Kongres ESG to inicjatywa liderów zrównoważonego rozwoju – czyli organizacji i środowisk pragnących wspólnie i na zasadach równopartnerstwa pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski.

I Kongres ESG zapoczątkowuje istnienie platformy dialogu. Wnioski i rekomendacje zostaną zawarte w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany po wydarzeniu. Kontynuacją działań będzie cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

 

„Pragniemy postawić na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie mieć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców.” – Wyjaśnia Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i organizator I Kongresi ESG. – „Do udziału w inicjatywie Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG pragniemy zaprosić przedstawicieli wszystkich grup, zarówno rozwijających się w sposób zrównoważony, jak i pragnących dołączyć do tego grona. Zależy nam, by w naszym gronie znaleźli się przedstawiciele wszystkich kluczowych grup od przedstawicieli administracji rządowej, biznesu, po ekspertów, społeczników i naukowców. Tylko pracując wspólnie możemy wypracować praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców – bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne.” – Uważa Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG i organizator I u ESG

 

„Elektromobilność – zielone światło dla klimatu”

 

Komisja Europejska pracuje nad dyrektywą dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSRD), która zastąpi aktualnie obowiązującą dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych. Raportowane dane – zgodnie z założeniami nowej dyrektywy – mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez Unię Europejską koncepcji „Zielonego Ładu” oraz strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r. Tym samym już od 2024 roku wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe (z wyłączeniem mikro) zostaną objęte obowiązkiem raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace nad dyrektywą jeszcze trwają, ale już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie.

 

Wiele przedsiębiorstw nie jest obecnie przygotowanych na nowe regulacje i zobowiązania, a przygotowanie utrudnia brak specjalistów. Potrzebna jest edukacja nie tylko w kierunku raportowania podejmowanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także oszacowywania wpływów wywieranych na klimat, identyfikacji ryzyk zmian klimatycznych i opracowywania scenariuszy działania.

 

Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest Kongres ESG – platforma dialogu i wypracowywania niezbędnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji. Pomysłodawcy inicjatywy – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG oraz organizator Kongresu ESG zapraszają do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje.

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu – oglądaj on-line!

 

I Kongres ESG odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w Warszawie. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony wstępny program wydarzenia oraz lista partnerów i patronów. Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /ART/25.11.2021