Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych

 

Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium organizuje  szkolenie online “Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej”. Wykład poprowadzi adwokat i radca prawny Joanna Hetman-Krajewska

Wizerunek w rozumieniu prawa autorskiego nie oznacza tego samego co w języku potocznym. Według prawa autorskiego to pojęcie dotyczy tylko osób rzeczywistych. Prawo do jego ochrony jest „wyłączną kompetencją osoby portretowanej do decydowania o rozpowszechnieniu jej wizerunku. Dobrem chronionym jest autonomia każdej osoby w zakresie swobodnego rozstrzygania, czy i w jakich okolicznościach jej wizerunek może być rozpowszechniony” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 roku I ACa 957/01).

Kwestię ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych reguluje artykuł 24 Kodeksu cywilnego. Przysługuje ona jedynie przed bezprawnym naruszeniem lub zagrożeniem dobra osobistego. Pojęcie wizerunku nie zostało jednak unormowane ustawowo.

Świadomość dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku każdej osoby fizycznej, wydaje się wyjątkowo istotna dla wydawców. Dobra osobiste stanowią ogół wartości o charakterze niematerialnym, który podlega ochronie prawnej i był już uwzględniony na poziomie konstytucyjnym. Wymienić tu można między innymi: wolność, zdrowie, wizerunek, nazwisko, twórczość, tajemnicę korespondencji i wiele innych. Pamiętajmy, że nie jest to temat prosty i oczywisty, szczególnie w przypadku prowadzenia działalności wydawniczej.

Szkolenie “Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej” może uprościć i wyjaśnić wiele wątpliwości w tej kwestii. Adwokat i radca prawny Joanna Hetman-Krajewska podczas spotkania opowie między innymi o tym: co to są dobra osobiste i jakie są ich rodzaje,  na czym polega naruszenie dobra osobistego, jakie roszczenia można podnosić w razie naruszenia dobra osobistego oraz jak korzystać z materiałów zawierających wizerunek.

Joanna Hetman-Krajewska, zainteresowanym tematyką uczestnikom szkolenia, pomoże w odpowiedziach na ważne pytania, w tym na przykład:  co sprawdzać i jak, gdy kupuje się zdjęcie lub inne materiały zwierające wizerunek? na co uważać w umowach z fotografem, z bazą/bankiem zdjęć, agencją reklamową?  kiedy nie jest potrzebna zgoda na wykorzystanie wizerunku? jakie umowy, w jakiej formie i z kim należy podpisywać, aby zgodnie z prawem korzystać z wizerunku? co nam grozi za naruszenie cudzego wizerunku i co zrobić, żeby zminimalizować negatywne konsekwencje?

Człowiek uczy się całe życie i nie powinien popadać w stagnację, a w dzisiejszych czasach szkolenie online jest najdogodniejszą i najbezpieczniejszą formą nauki. Szkolenie “Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej” odbędzie się online, na platformie zoom, 1 grudnia 2020 roku w godzinach: 10.00-15.00.

Dr Joanna Hetman-Krajewska jest adwokatem i radcą prawnym, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ma siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe (od 2003 roku).  Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie autorskim. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej Patrymonium w Warszawie, która specjalizuje się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Joanna Hetman-Krajewska zajmuje się także  działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Jest Członkinią Rady Fundacji MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

W programie szkolenia będą omówione następująca tematy: dobra osobiste jako prawa wyłączne; rodzaje dóbr osobistych; zasady ochrony dóbr osobistych, przesłanki wyłączające bezprawność naruszenia dobra osobistego; dobra osobiste jako przedmiot umowy; czas ochrony, roszczenia w przypadku naruszenia; kumulacja roszczeń; jak można usuwać skutki naruszeń?; odszkodowanie czy zadośćuczynienie?; wysokość kwot za naruszenie dobra osobistego; odpowiedzialność karna; prawo do dobrego imienia; prawo do prywatności; prawo do niezakłóconej pamięci osoby zmarłej; prawo do tajemnicy korespondencji; wizerunek jako dobro osobiste; co to jest wizerunek?; rodzaje wizerunku; wizerunek osoby fizycznej; maska artystyczna; „wizerunek piśmienniczy”; wizerunek zbiorowy; wizerunek dzieci; sobowtóry; right to publicity; wizerunek sportowców; wizerunek osoby zmarłej; „wizerunek” budynków; „wizerunek” zwierząt; zasady ochrony wizerunku; ochrona w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych; ochrona w kodeksie cywilnym (kumulatywna ochrony w kodeksie cywilnym); regulacje w prawie prasowym (satyra, wizerunek podsądnych, odpowiedzialność za ogłoszenia i reklamy); szczegółowe regulacje w kodeksie postępowania karnego; ochrona w ustawach szczególnych (ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, ustawa o sporcie kwalifikowanym); kiedy można wykorzystać cudzy wizerunek?; zgoda na rozpowszechnianie wizerunku; zapłata za pozowanie; osoby powszechnie znane wykonujące funkcje publiczne; szczegół większej całości; wizerunek a prawa autorskie i pokrewne; prawa do dzieła obejmującego wizerunek; prawa twórcy a prawa osoby przedstawionej; sposób określenia zakresu wykorzystania prawa do wizerunku; dozwolony użytek wizerunku?; nabywanie zdjęć w bankach zdjęć; zgody i umowy dotyczące wykorzystania wizerunku; kiedy nie jest potrzebna zgoda?; co to jest zgoda na wykorzystanie wizerunku?; forma zgody i podmiot uprawniony do jej udzielenia. czy ustna zgoda jest wystarczająca?; domniemanie zgody?; zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka; zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby zmarłej; zakres zgody – jakie zasady interpretacji?; możliwość udzielenia dalszej zgody?; odwołalność zgody; komercjalizacja wizerunku; co to jest wizerunek komercyjny?; right to publicity; prawa do merchandisingu; szczególne zasady ochrony wizerunku komercyjnego.

Kontakt w sprawie szkoleń: Ewa Zając:ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl i Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /SYL/ 25.11.2020