Dla kogo okazją jest najem okazjonalny?

 

Jeśli wsłuchamy się w sens słowa „okazjonalny” to może nam się wydawać, że najem okazjonalny jest wtedy, jeśli ktoś, od czasu do czasu wynajmuje na wakacje swoje mieszkanie czy dom letniskowy. W rzeczywistości jednak w ramach „najmu okazjonalnego” można wynajmować lokale mieszkalne nawet na 10 lat! 

 

Najem okazjonalny nie oznacza wcale, że musimy wynajmować lokal na krótko, albo tylko od czasu do czasu. Najem okazjalnalny to formuła prawna, która zabezpiecza interesy właścicieli wynajmowanych lokali. To ważne rozwiązanie prawne zwłaszcza dla osób, które mają złe doświadczenia z problematycznymi lokatorami.

 

„Według intencji ustawodawcy instytucja najmu okazjonalnego ma na celu wzmocnienie pozycji właścicieli lokali, którzy spodziewają się problemów z usunięciem nierzetelnych lokatorów, obawiają się wynajmować swoje lokale, albo wynajmują je bez  zawierania odpowiednich umów i nie zgłaszając osiąganych dochodów z najmu urzędom skarbowym” – informuje Instytut Biznesu. – „Uproszczenie procedury postępowania na wypadek niewywiązywania się najemców z obowiązku opróżnienia lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu ma być zachętą dla właścicieli, aby stosowali właśnie tę formę najmu. W ustawie z z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13) została wprowadzona, jako szczególny rodzaj najmu, instytucja najmu okazjonalnego. Ten rodzaj najmu został uregulowany w art. 19 a – 19 e powyższej ustawy.”

Stroną umowy najmu okazjonalnego może być jedynie osoba fizyczna, ponieważ najem lokalu jak wynika z ustawy służyć jej ma tylko i wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Przedmiotem takowej umowy nie może być również lokal wynajęty w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Także wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 2 uopl na wynajmującego i najemcę ustawa nakłada obowiązek dołączenia niezbędnych dokumentów:

„1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.”

Umowa najmu okazjonalnego musi być sporządzona na piśmie a fakt jej zawarcia musi być zgłoszony do Urzędu Skarbowego. W przypadku zaniechania zgłoszenia do US umowa może być uznana za nieważną.  Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać informacje dotyczące wysokości czynszu.

„Właściciel lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na jego miejsce zamieszkania – informuje Instytut Biznesu.. –  Zgłoszenie to powinien zrealizować w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia umowy najmu okazjonalnego. Zgłoszenie do US jest warunkiem uzyskania przez umowę wypełniającą cechy najmu okazjonalnego prawnie gwarantowanych elementów swoistych dla takiej umowy w postaci wyłączenia w stosunku do niej najważniejszych elementów ochronnych przewidzianych w uopl. Warto dodać, że w ramach najmu okazjonalnego nie obowiązuje okres ochronny zabraniający eksmisji od 1 listopada do 31 marca. Eksmisję z lokalu mieszkalnego wynajmowanego okazjonalnie można przeprowadzić nawet wobec kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych i chorych obłożnie.”

Więcej o najmie okazjonalnym na stronie Instytutu Biznesu: https://instytutbiznesu.com.pl/najem-okazjonalny-dobra-okazja-dla-wlascicieli-lokali/

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 20.05.19