Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - śniadanie prasowe 5.12.2023

70 zadań wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Agencja Informacyjna: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to wyjątkowa agenda rządowa. Działa w oparciu o dedykowaną sobie specjalną ustawę. Realizuje ponad 70 zadań zleconych przez władzę wykonawczą. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: podsumowanie działalności w 2023 roku.

We wtorek, 5 grudnia 2023 r. odbyło się śniadanie prasowe, zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Uczestniczyli w nim: dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny, jego zastępcy: Jan Białkowski, Małgorzata Gośniowska-Kola i Marcin Wroński oraz Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departament Innowacji. 

Celem spotkania było wstępne podsumowanie działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 roku. Przedstawionych tematów były: gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, rozwój rolniczego sektora odnawialnych źródeł energii, promocja polskich produktów rolno-spożywczych w Polsce i zagranicą;- działania na rzecz zwiększenia świadomości konsumenckiej Polaków;mechanizmy stabilizujące rynki rolne oraz pomoc rolnikom w trudnej sytuacji.

Ziemia to dobro narodowe

Dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny podkreślił, iż „ziemia rolna stanowi narodowe bogactwo Polski. Trzeba pamięta, że jest niepomnażalna, a jej zasoby są ograniczone. Dlatego tak ważne jest rozsądne nią gospodarowanie. Do końca kwietnia 2016 roku zostało sprzedanych ogólnie 2.700.000. hektarów gruntów. Przez ostatnie 7 lat, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które ograniczyły ten proces, sprzedano zaledwie 30.500 hektarów, z czego w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. jedynie 3.000ha. (duża część na cele inwestycyjne)”. – Wyjaśnił dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: dzierżawa zamiast sprzedaży

Zdecydowanie większą wagę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przykłada do dzierżawy gruntów. Świadczą o tym przekazane dane. W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydzierżawił prawie 23.500 ha gruntów rolnych oraz przedłużył ponad 3.000 umów dzierżawy na powierzchnię ponad 78.000 ha. 

Dzierżawa nie wymaga angażowania znaczących środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości rolnych. Zaoszczędzone pieniądze rolnicy mogą przeznaczyć na inwestycje w rolnictwie. Ziemia rolna jest dzierżawiona głównie rolnikom indywidualnym na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rodzinnego, które jest podstawą ustroju rolnego zgodnie z 23 art. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Ziemia na cele publiczne

Dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekonywał także, że „istotnym działaniem KOWR jest przekazywanie ziem na cele publiczne, czego jednym z głównych beneficjentów są samorządy lokalne. Na uzyskanych przez nie gruntach powstają szkoły, szpitale, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe oraz nekropolie.” Wkład KOWR w rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności, zdaniem dyr. Waldemara Humięckiego, jest olbrzymim powodem do dumy.

OZE przyszłość polskiego rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi bardzo skuteczne działania w zakresie odnawialnych źródeł energii czyli w skrócie OZE. Obejmują one w szczególności: monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, biogazu rolniczego, biopłynów oraz działalności spółdzielni energetycznych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim możliwość szerokiego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego, która gwarantuje pozyskiwanie energii w sposób stabilny i niezależny od czynników zewnętrznych takich jak słońce czy wiatr. 

Instalacjami, które korzystają z biomasy do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są biogazownie rolnicze. Wykorzystują one głównie odpady z rolnictwa, takie jak gnojowica czy obornik, a także odpady z przemysłu rolno-spożywczego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – śniadanie prasowe

Dobre bo polskie!

Zdaniem kierownictwa KOWR wiele pozytywów wydarzyło się także w obszarze promocji polskich produktów rolno-spożywczych, gdzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi intensywne działania promocyjne i informacyjne. Głównym ich celem jest popularyzacja żywności wysokiej jakości, wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie jej spożycia. 

Promowane są także odpowiedzialne decyzje zakupowe oraz patriotyzm konsumencki. W tym celu prowadzone są kampanie promocyjne i informacyjne „Solidarni z rolnikami” i „Kupuj świadomie” oraz realizowany jest sztandarowy projekt KOWR – ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. W 2023 r. odbyła to już ósma edycja tego wydarzenia, do którego zgłosiła się największa w historii konkursu liczba Kół Gospodyń Wiejskich – aż 3.528. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Polska smakuje dobrze

Dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyliczał także liczne inicjatywy, jakie KOWR podejmuje na rzecz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Polskie produkty są promowane na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”. W ramach tych przedsięwzięć KOWR m.in. organizuje narodowe stoiska informacyjno-promocyjne, na zagranicznych targach i wystawach, z udziałem polskich przedsiębiorców, realizuje zagraniczne misje handlowe oraz zapewnia obsługę spotkań biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami, organizuje w Polsce przyjazdowe misje handlowe zagranicznych importerów i dziennikarzy branżowych czy też organizuje webinaria informacyjne, poświęcone rynkom rolno-spożywczym krajów trzecich i pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

Paszportyzacja żywności – klucz do zwiększania jakości produktów spożywczych

Na koniec spotkania z dziennikarzami, krótką prezentację na temat ,,paszportyzacji polskiej żywności” przedstawił Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departament Innowacji. Projekt ten powstał w celu zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana.

,,Paszportyzacja” zakłada budowę systemu IT, który zagwarantuje efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji dotyczących wybranych produktów rolno-żywnościowych na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. Na projekt KOWR przeznaczył 16,8 mln zł. Na konferencji Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departament Innowacji wskazał kluczowe działania jakie zostały wykonane w pierwszych etapach projektu:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzymał wysoką ocenę

Rok 2023 był dobry dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Potwierdzają to wyniki badania „Polska wieś i rolnictwo 2023” zrealizowane przez ośrodek badawczy Market Research World. Wskazują one, że zdecydowana większość, bo aż 91 proc. respondentów, którzy w 2023 r. skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność bardzo dobrze i dobrze. Świadczy to o wysokim poziomie wykonywania swoich zadań na rzecz beneficjentów i interesariuszy przez pracowników KOWR, zarówno stacjonarnie, jak i online. W 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został najlepiej oceniony spośród wszystkich instytucji administracji rolnej.

Agencja Informacyjna, Dospodarka, /DEC/ 6.12.2023