Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Liczby mówią: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Agencja Informacyjna: W roku 2023 zrealizowany został ostatni dziewiąty podprogram którego celem było ograniczenie ubóstwa poprzez świadczenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest wdrażany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerzy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Organizacjami partnerskimi, bezpośrednio zaangażowanymi w dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących są Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej Polski Czerwony Krzyż oraz Kościół Starokatolicki w Rzeczpospolitej Polskiej.

475.000 ton artykułów spożywczych dostarczono do magazynów organizacji partnerskich

Liczby mówią

W liczbach realizacja tego przedsięwzięcia wyglądała następująco: 

60.000 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to 60.000 działań towarzyszących, oprócz dystrybucji żywności, przeprowadziły organizacje partnerskie. Były to warsztaty kulinarne, dietetyczne, programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności oraz inne działania);

475.000  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to 475.000 ton artykułów spożywczych dostarczono do magazynów organizacji partnerskich;

14.000.000 posiłków przygotowano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2023;

49.000.000 paczek żywnościowych i trafiło do odbiorców końcowych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2023;

2.000.000.000 zł. wyniosła wartość zakupionej żywności w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2023.

2.000.000.000 zł. wyniosła wartość zakupionej żywności w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2023.

Czym jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa?

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa ma na celu udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa, poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 

Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej: 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( 776 zł); 1.320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (600 zł).

Wsparcie dla osób potrzebujących

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Realizator: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ) finansowanego ze środków polityki spójności (85 proc.) i z budżetu Polski (15 proc.). Budżet Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 wynosi 556.900.000 EUR, z tego: 473.400.00 EUR pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, a 83.500.000 EUR – z budżetu Polski.

Czym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał w 2017 roku z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podstawowym kierunkiem rozdystrybuowania nieruchomości jest ich wykorzystanie na cele rolnicze.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oferuje nieruchomości Zasobu na cele inwestycyjne, inwestycje typu Green Field, parki technologiczne i przemysłowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) czy nowoczesne osiedla mieszkaniowe. W ofercie znajdują się także obiekty zabytkowe. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera rozwój Polski lokalnej, między innymi poprzez nieodpłatne przekazywanie nieruchomości oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

Nadzór właścicielski

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad 31 spółkami hodowli roślin i zwierząt o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Przedsiębiorstwa te  dysponują cennym materiałem genetycznym który stanowi bazę dla postępu polskiego rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie wspiera rozwój polskiego eksportu produktów rolno spożywczych oraz prowadzi działania zwiększające konkurencyjność polskiej żywności w Polsce i na świecie. Zajmuje się także działaniami nastawionymi na innowacje i rozwój zorientowane na rolnictwo, przemysł spożywczy, odnawialne źródła energii i obszary wiejskie.

Agencja Informacyjna, liczby mówią, /DEC/ źródło: KOWR, 20.11.2023