„Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?” – debata Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

 

Agencja Informacyjna: Wiele polskich pracodawców dostosowuje się do nowych dyrektyw Unii Europejskiej – to jedna z refleksji debaty „Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?” rozgotowanej przez organizatorów Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

W 2023 roku weszła w życie ustawa wdrażająca dyrektywę work-life balance. Jej celem jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn, w zakresie szans na rynku pracy oraz umożliwienie pracownikom, mającym dzieci godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wdrożenie tej dyrektywy work-life balance to ważny krok w kierunku równości rodzicielskiej, która jest nierozerwalnie związana z równością na rynku pracy. Ciekawe, czy nowe przepisy zmienią zawodową sytuację kobiet, a jeśli tak, to w jaki sposób? Interesujące, czy polscy pracodawcy już stosują zasady work-life balance? Odpowiedzi na te kwestie starali się udzieli eksperci podczas dyskusji „Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?”, której organizatorem była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Work-life balance (WLB) – koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy „pracą” (kariera i ambicja) a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina, duchowość). Idea work-life balance powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w państwach anglosaskich. Jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne, takie jak pracoholizm czy wypalenie zawodowe. Ideałem jest stan, w którym wszystkie działania są zgodne z podstawowymi wartościami człowieka i służą jego wizji i celom. Zgodnie z ideą Work-life balance pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.

Idea work-life balance budzi zainteresowanie w bogatych społeczeństwach, w których tak zwana klasa średnia zaczyna dostrzegać kwestie przenikania się sfery prywatnej z zawodową. I doceniać rolę tej pierwszej. Często przytaczaną, zaskakującą, statystyką jest badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiającą liczbę godzin tygodniowo, którą w pracy spędzają mieszkańcy poszczególnych państw. Okazuje się, że Polacy są w czołówce najbardziej zapracowanych narodów spośród 35 państw OECD. Według tej statystyki w Polsce średnio w ciągu roku pracuje się 1.928 godzin. Więcej niż w Polsce pracuje się tylko Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Kostaryce, Republice Chile, Republice Korei i Republice Grecji. Mniej od Polaków pracują Amerykanie. Aż w 30 państwach, należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czas pracy jest krótszy niż w Polsce. Najkrócej pracuje się, w sąsiadującej z Polskę, Republice Federalnej Niemiec, zaledwie niecałe 1.500 godzin rocznie.

Idee work-life balance zostały zupełnie wypaczone przez Unię Europejską, albo inaczej użyto tego terminu to zupełnie innych obszarów związanych z pracą, m. in. zwiększenie przywilei dla pracowników, wychowujących dzieci: dwumiesięczny urlop rodzicielski, prawo do dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego na przysługiwać pracownikom w wymiarze roboczych w roku, zakaz możliwość zwolnienia, w przypadku opieki nad dziećmi do ósmego roku życia można wnioskować o umożliwienie szerszego stosowania elastycznej organizacji pracy.

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

W debacie „Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?”, której organizatorem była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego uczestniczyli: Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Alice Neffe – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu; dr Natalia Dernowska-Żaczyk – Dyrektor do Spraw Human Resources w Hasco-Lek; Joanna Jaroch-Pszeniczna – Dyrektor Generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP – Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne); Piotr Jakielaszek – Zastępca Dyrektora Biura Personalnego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Wojciech Zdanowicz – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny AMS. Moderatorem dyskusji był Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.

Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, nawiązując do nowelizacji ustawy Kodeks Pracy w 2023 r., implementującego do polskiego prawa dwie dyrektywy Unii Europejskiej: rodzicielską i work-life balance stwierdziła, że wprowadzone zmiany oznaczają, że Polska idzie w kierunku uelastycznienia rynku pracy, rozumianego jako dopasowania rodzaju pracy do potrzeb rodziców. Pojawiły się nowe rozwiązania, jak urlop opiekuńczy czy urlop od siły wyższej. – „Ustawodawca dąży do wsparcia pracujących rodziców, w taki sposób, aby mogli łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym.” – Wyjaśnia Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmiany wprowadzają również większą stabilność zatrudnienia. Barbara Socha –Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zauważyła, że „w Polsce mamy jedną z najniższych luk płacowych, choć zależy to od branży. Według jej oceny, sytuacja kobiet w Polsce pod względem rynku pracy jest bardzo dobra. 44 proc. osób na stanowiskach kierowniczych to są kobiety, choć na poziomie zarządów i rad nadzorczych jest to mniej, ale jeśli chodzi o procentową ilość kobiet na stanowiskach kierowniczych, to Polska jest na drugim miejscu w Europie.” – Oznajmiła Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Poinformowała też, że do bardzo szybkiego wzrostu wynagrodzeń kobiet w ostatnich latach, w Polsce, przyczynił się program „Rodzina 500 plus (polegający na przyznawaniu świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę), który spowodował, że kobietom o wiele łatwiej wrócić do pracy i łatwiej łączyć pracę z wychowywaniem dzieci.

Nowy „Raport ESG”: Nowe wartości Europy u progu zmian

Czy praca hybrydowa i zdalna, które się rozpowszechniły w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, jako rozwiązanie pracy w warunkach rygoru sanitarnego, uniemożliwiającego pracy w biurach, są trwałym zjawiskiem? Zdaniem Alice Neffe – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu sytuacja nie jest do końca porównywalna, jednak wielu pracodawców, nawet przemysłowych, faktycznie się przestawiło na bardziej elastyczne warunki pracy. Z pracy zdalnej i zmianowej korzysta również coraz więcej mężczyzn. – „Ważna jest zmiana pokoleniowa i większe zainteresowanie panów życiem rodzinnym. – Ocenia Alice Neffe – Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Duży przedsiębiorca od dłuższego czasu mógł wykorzystywać zarówno elastyczne formy zatrudnienia jak i dbać o zaangażowanie oraz ich sferę dobrobytu poza miejscem pracy.” – Twierdzi Piotr Jakielaszek – Zastępca Dyrektora Biura Personalnego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W jego zakładzie pracy przejawia się to w dofinansowywaniu opieki nad dziećmi, kartach sportowych oraz dofinansowywaniu szeroko zakrojonej, łącznie z usługami stomatologicznymi, opieki medycznej, również dla pracowniczych rodzin. – „To jest coś, co pracownicy bardzo sobie cenią.” – Uważa Piotr Jakielaszek – Zastępca Dyrektora Biura Personalnego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Tam, gdzie to możliwe, są stosowane elastyczne formy zatrudnienia, a ojcowie bez problemu korzystają z urlopu ojcowskiego. Można ocenić, że Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dyrektywa Work-life balance Unii Europejskiej, w zasadzie już została zastosowana.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

Natalia Dernowska-Żaczyk – Dyrektor do Spraw Human Resources w Hasco-Lek ujawniła, że w Hasco-Lek już stosuje się rozwiązania, które zawierają wytyczne dyrektywa Work-life balance Unii Europejskiej. W przedsiębiorstwie, oprócz wynagrodzenia, zwraca się bardzo uwagę na świadczenia pozapłacowe. Istotne są też uznanie dla pracowników, zapewnienie im rozwoju, dbałość o ich dobrostan. – „W każdej z tych kategorii Hasco-Lek stara się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania.” – Twierdzi Natalia Dernowska-Żaczyk – Dyrektor do Spraw Human Resources. Przykładem świadczeń pozapłacowych może być, uwzględniający różnorodność pokoleniową, system kateferyjny, pozwalający pracownikom dopasowywać ofertę pracodawcy do ich potrzeb. – „Hasco-Lek ma też wiele rozwiązań dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, bo jesteśmy spółką, której misja wyraża się w słowach: „Kompleksowo dbamy o Twoje zdrowie”. – Oświadczyła Natalia Dernowska-Żaczyk – Dyrektor do Spraw Human Resources w Hasco-Lek. Są też wprowadzone rozwiązania sprzyjające integracji pracowników, takie jak rodzinne pikniki, co jest ważne po okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Hasco-Lek rozwija możliwości pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy, a przykładem zapewnienia możliwości rozwoju jest Akademia Szkoleń Wewnętrznych.

Również Wojciech Zdanowicz – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny AMS zaprezentował szereg rozwiązań, które w jego przedsiębiorstwie sprzyjają pracownikom. Wiele osób pracuje w systemie hybrydowym i umożliwiającym elastyczne podejście do wykonywania zadań. Odpowiadając na skierowane do niego pytanie o aktywizację osób z niepełnosprawnościami, Wojciech Zdanowicz – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny AMS odpowiedział, że w jego spółce osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 10 proc. pracowników. – „Osobiście jestem dumny z Fundacji „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport”, powołanej przez AMS.” – Ujawnił Wojciech Zdanowicz – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny AMS. Prowadzą ją osoby z niepełnosprawnościami, które np. organizują obozy dla dzieci, różnego rodzaju pikniki. Wielu pracowników to uznani paraolimpijczycy. – „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest dla pracodawców pewnym wyzwaniem, jednak daje się to zrobić.” – Uważa Wojciech Zdanowicz – Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny AMS.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Podobnie jak w Polsce, także we Francji zasady work-life balance zostały już wdrożone dawno temu.” – Twierdzi Joanna Jaroch-Pszeniczna – Dyrektor Generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP – Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne). W 2017 r. zostało wprowadzone prawo do bycia wyłączonym, z powodu którego niektórzy pracodawcy zakazują pracownikom odpowiadać na służbowe maile po skończeniu pracy i zakazują pracować w czasie wakacji. We Francji obowiązuje też skrócony, 35-godzinny tydzień pracy, co pozytywnie wpływa na godzenie życia prywatnego z zawodowym. Systemowo jest także wprowadzany zwyczaj aktywizacji mężczyzn w procesie wychowywania dzieci. Według Joanny Jaroch-Pszenicznej – Dyrektor Generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP – Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne), organizacyjne kalendarze spotkań należałoby bardziej podporządkować potrzebom kobiet, tak by zmniejszyć liczbę kolacji na rzecz śniadań biznesowych i np. nie organizować kongresów na początku roku szkolnego.

Całą debatę „Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?”, zorganizowaną przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2tkCkmbW4Ts&list=WL&index=1

Kandydatów do XIII Konkursu „Pracodawca godny Zaufania” można zgłaszać poprzez stronę www.pracodawcagodnyzaufania.pl do 30 września 2023 r. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni, m.in.: Instytutu Biznesu, Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Toruń), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Lista laureatów XIII Konkursu „Pracodawca godny Zaufania” zostanie ogłoszona środę 8 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali w Warszawie

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Patronat honorowy nad XIII Konkursem „Pracodawca godny Zaufania” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Minister Edukacji i Nauki, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Prezydent m.st. Warszawy. Partnerem strategicznym jest Hasco-Lek, a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Partnerem Outdoorowym Konkursu oraz debat eksperckich jest AMS. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 24.09.2023