Pracodawcy godni zaufania w cenie

 

W Polsce mieszka ponad 3.000.000 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z czego 2.500.000 nie pracuje (według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko 61.000 osób z niepełnosprawnością było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy). W rzeczywistości ta liczba jest znacznie większa, bo ogółem jest ich od 4 do 7.000.000. Dlaczego w XXI wieku osoby z niepełnosprawnościami są wykluczone i które przedsiębiorstwa stwarzają godne warunki pracy, dla osób ze szczególnymi potrzebami? Na te pytania ma odpowiedzieć m. in. XIII Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”.

Polska obecnie ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec lutego 2023 r. wyniosła 5,5 proc., a mimo to nadal jest poważny problem z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Kongres Srebrnej Gospodarki podczas VI Forum Wizja Rozwoju 

„Świat biznesu szybko ewoluuje, przykładając coraz większą uwagę na odpowiedzialność społeczną, różnorodność, integrację i zrównoważony rozwój.” – Uważa Piotr Konopka – ekspert do spraw zatrudniania osób z niepełno sprawnościami InnoThink. – „Pomimo tych pozytywnych zmian, nadal istnieje znacząca bariera w dostępie do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Choć przedsiębiorstwa często deklarują chęć zatrudniania takich pracowników, często nie realizują zamierzonych efektów. Jak się okazuje, w trakcie analiz, jest wiele rozbieżności i barier, które uniemożliwiają organizacjom pełne włączenie społeczne.” – Uważa Piotr Konopka – ekspert do spraw zatrudniania osób z niepełno sprawnościami InnoThink.

Jak wynika z badania Najwyższej Izby Kontroli, aktywizacja zawodowa osób z niepełno sprawnościami, prowadzona przez powiatowe urzędy pracy, nie była skuteczna i nie umożliwiła wejścia na rynek pracy bądź powrotu na niego. Zdaniem urzędu na niską skuteczność działań wpływał brak spójnej polityki rynku pracy, zwłaszcza bieżącej analizy potrzeb osób, pozostających bez pracy, a także rzadko podejmowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Barierą w znalezieniu satysfakcjonującej pracy, co także zostało wskazane w raporcie, są stereotypy i uprzedzenia pracodawców, dotyczące osób z niepełnosprawnościami jako pracowników.

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

„Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się osoby z niepełnosprawnościami, w tym mające wysokie kwalifikacje oraz znajomość języków obcych, które skarżą się na brak możliwości znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.” – Opowiada Dorota Siwiec – Główny Specjalista w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – „Osobom tym, z uwagi na posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oferowane są stanowiska pracy głównie w ochronie mienia lub usługi sprzątające. W skargach podkreślano także zbyt małe zaangażowanie służb zatrudnienia, w podejmowanie działań, zmierzających do znalezienia miejsc pracy i stanowisk odpowiadających kwalifikacjom, umiejętnościom i aspiracjom tej grupy.” – Wyjaśnia Dorota Siwiec – Główny Specjalista w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Osoby z niepełnosprawnościami jako pracownicy to ciągle mało wykorzystywana rezerwa potencjalnych pracowników. Maja znacznie większe kwalifikacje i możliwości niż się to przeważnie wyobraża.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Polski rynek pracy to rynek pracownika, to znaczy, że pracodawcy musza ponosić specjalny wysiłek aby skompletować właściwy zespół. Systematycznie, od kilku lat, podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, stale podwyższa poprzeczkę dla pracodawców. Zapowiedź możliwość przechodzenia zatrudnionych, bo przepracowaniu określonego czasu pracy, a nie tylko wielu, sprawi, że na rynku pracy jeszcze trudniej będzie o pożądanych pracowników.” – Prognozuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami wymaga działań zmierzających do stworzenia bardziej włączającego i równego rynku pracy. Pomimo postępów, wciąż istnieją liczne wyzwania, które utrudniają im pełne uczestnictwo w życiu zawodowym. Główne bariery, takie jak stereotypy, brak dostosowania miejsc pracy czy niewłaściwe podejście pracodawców, często uniemożliwiają osobom z niepełnosprawnościami znalezienie i utrzymanie pracy.

W ramach Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” nagradzane są przedsiębiorstwa i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania. W XIII Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” będą nagradzane w kategoriach:

  1. „firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami’,
  2. „edukacja”,
  3. „zdrowie”,
  4. „motywacja”,
  5. „programy stażowe”,
  6. „wolontariat”,
  7. „rozwój i cyfryzacja”,
  8. „lider ESG”,
  9. „MŚP”, oraz
  10. „firma przyjazna rodzicom”.

 „Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” prowadzony jest od kilkunastu lat i od tego czasu zostało wyróżnionych wiele, różnych przedsiębiorstw i organizacji, w kilku kategoriach.” – Przypomina Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG. – „Naszemu sercu zawsze najbliższa była kategoria Firmy przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami – niestety nie zawsze otrzymujemy tak wiele zgłoszeń, ile byśmy oczekiwali. Aby poprawić sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy powinniśmy edukować pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dostępnych środków wsparcia, a także zachęcać do tworzenia bardziej włączającychmiejsc pracy. Musimy też dawać realne przykłady przedsiębiorstw, które mogą stać się wzorem dla innych. Mamy nadzieję, że w XIII Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” w 2023 roku zgłoszeń w tej kategorii będzie dużo więcej.” – Oczekuje Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

Rozwiązanie problemów osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej wymaga zdecydowanego działania ze strony wszystkich zainteresowanych stron: rządu, pracodawców, instytucji publicznych oraz społeczeństwa jako całości. W aktywizacji osób z niepełnosprawnościami ogromnie ważne jest także zwiększanie świadomości społecznej na temat ich praw i ich zdolności zawodowych. Należy promować pozytywne historie sukcesu. W ten sposób można zmieniać stereotypy, a społeczeństwo lepiej zrozumie wartość i potencjał osób z niepełnosprawnościami.

Rozpoczął się proces propozycji do XIII Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Już teraz przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje kandydatury, a Kapituła Konkursu uhonoruje najlepsze praktyki i innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi.

Koncertowa Gala Teraz Polska

Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje kandydatury do 30 września 2023 r. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się samodzielnie przez formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.pracodawcagodnyzaufania.pl. Wyniki XIII Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” zostaną ogłoszone na oficjalnej gali przyznawania nagród, która odbędzie się 8 listopada 2023 r. w Warszawie. Ankieta zgłoszeniowa do XIII Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” dostępna jest pod linkiem: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/konkurs/#wez-udzial

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni, m.in.: Instytutu Biznesu, Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Toruń), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Liczby mówią: Olimpiady Specjalne

Patronat honorowy nad XIII Konkursem o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Partnerami wydarzenia są: Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica. Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 13.06.2023