Branżowe Centra Umiejętności stają się faktem

 

Agencja Informacyjna: Utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego, to pierwszy krok w trwającym od 2019 r. procesie reformy szkolnictwa. Istotną funkcją nowych podmiotów będzie także upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0.

Konkursu „Stąd Jestem!”

Już na przełomie sierpnia i września 2023 r. zostaną podpisane umowy na realizację działań Wojewódzkich Zespołów Koordynacji, które w regionach będą wspierać politykę edukacyjną, koordynować doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych oraz promować kształcenie zawodowe i idee uczenia się przez całe życie.

Branżowe Centra Umiejętności to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, łączące szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym energetykę odnawialną, elektronikę czy przemył lotniczy. Pierwsze z planowanych 120 ośrodków już powstają.

Branżowe Centra Umiejętności są całkowicie nową propozycją w polskim systemie szkolnictwa, wykraczające poza dotychczasowe tradycyjne modele edukacji i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. Istotną funkcją Branżowych Centrów Umiejętności będzie również upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0.

30 lat Rady Głównej Instytutów Badawczych

Ośrodki typu Branżowych Centrów Umiejętności będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki, m.in. w automatyce, robotyce, mechatronice, motoryzacji, ale także w hotelarstwie czy opiece społecznej. Ich zadaniem jest integracja edukacji z biznesem. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa właściwe dla dziedzin, których dotyczy projekt.

Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego uważa, że szkolnictwo branżowe w Rzeczpospolitej Polskiej dynamicznie się rozwija. Obecnie już blisko 60 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych realizuje kształcenie branżowe i techniczne. To wskazuje, że młodzież jest coraz bardziej zainteresowana wyborem tej ścieżki kariery, dlatego tak ważne jest, by szkolnictwo i biznes wspólnie odpowiadały na to zapotrzebowanie.

Liczą się: umowa o pracę i stabilność zatrudnienia

Branżowe Centra Umiejętności będą impulsem do dynamicznego rozwoju wielu branż – od florystyki po mechatronikę.” – Uważa Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. – „Dzięki centrom i bezpośredniej komunikacji pomiędzy organizacjami branżowymi, biznesem a instytucjami edukacyjnymi możliwe będzie reagowanie w procesie kształcenia na potrzeby rynku.” – Ocenia Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Branżowe Centra Umiejętności mogą być zakładane między innymi przez samorządy czy organizacje branżowe. Wyłoniono już 85 projektów, które uzyskają dofinansowanie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Do współpracy w ich tworzeniu zaproszonych zostało ponad 100 branż, wśród których znajdują się przedstawiciele izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych, spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstw państwowych. W tej chwili trwa, ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, trzeci nabór wniosków dla organizatorów Branżowych Centrów Umiejętności. Termin składania wniosków upływa 25 września 2023 r. o g. 16:00.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

Łącznie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności przeznaczono kwotę ponad 1.400.000.000 złotych. Ośrodki będą podstawą przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w wielu dziedzinach. Pierwsze Branżowe Centra Umiejętności zostaną utworzone jeszcze w 2023 roku, a do końca 2024 roku powstanie ich łącznie 120.

Na przełomie sierpnia i września 2023 r.  zostaną podpisane umowy z Wnioskodawcami na realizację działań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkich Zespołów Koordynacji (WZK), które w regionach będą wspierać politykę edukacyjną, koordynować doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych oraz promować kształcenie zawodowe i idee uczenia się przez całe życie. To kolejny etap działań w trwającym od 2019 roku procesie reformy edukacji branżowej.

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

Wojewódzkie Zespoły Koordynacji połączą wszystkie podmioty związane z kształceniem branżowym, a także instytucje rynku pracy, wojewódzkie urzędy pracy oraz podmioty gospodarcze tak, aby wspólnie wypracowywać strategię rozwoju szkolnictwa branżowego; oraz kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych a także doradztwa zawodowego zarówno dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.” – Wyjaśnia – Ocenia Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

W skład Wojewódzkich Zespołów Koordynacji będą wchodzili m.in. przedstawiciele organów wykonawczych samorządów województw: urzędów marszałkowskich, wojewódzkich urzędów pracy, placówek doskonalenia nauczycieli lub spółek samorządowych oraz innych instytucji zaangażowanych w działania w ramach 5 filarów: oświaty, rynku pracy i gospodarki, zarządzania strategicznego, funduszy europejskich i dialogu społecznego. Pięć województw: dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, opolskie i podlaskie będzie realizowało projekty w partnerstwie m.in. z uczelniami. Budżet przewidziany na realizację projektów, w ramach których będą funkcjonowały Wojewódzkie Zespoły Koordynacji wynosi 344.000.000 złotych.

Za blisko 90 dni odbędzie się EuroSkills Gdańsk 2023

„Reforma szkolnictwa zawodowego opiera się na mocniejszym powiązaniu szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy.” – Przypomina Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. – „To między innymi ustawowy wymóg podpisywania umów pomiędzy szkołami a pracodawcami, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, przygotowywane we współpracy z branżami oraz przygotowywana i publikowana co roku „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Każde z województw będzie realizowało 3 główne zadania związane w szczególności z funkcjonowaniem Wojewódzkich Zespołów Koordynacji oraz realizacją działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej danego województwa, koordynacji działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocji kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie.” – Wyjaśnia Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Przykładowe działania będą obejmowały w szczególności przygotowanie analiz, badań, raportów przez Wojewódzkie Zespoły Koordynacji w zakresie: percepcji kształcenia zawodowego, systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach, doradztwa metodycznego w szkołach lub placówkach, usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w rozwój edukacji i kształcenia zawodowego. – „Zostaną przygotowane różnego rodzaju rozwiązania technologiczne promujące i upowszechniające opracowane zasoby np. portale, bazy inicjatyw (np. bazy nauczycieli szkolnictwa zawodowego, doradców zawodowych, oferty pracodawców gotowych przyjąć nauczycieli na szkolenia branżowe). Przedstawiciele szkół wyższych i pracodawców będą organizowali fora edukacyjne. Ponadto będą rozwijane sieci współpracy szkół branżowych, szkół wyższych i edukacji pozaformalnej. Tego rodzaju wsparcie umożliwi wymianę doświadczeń doradców zawodowych.” – Zapowiada Marzena Machałek – Sekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego..

https://azir.edu.pl/wyklad/studia-gdzie-tkwi-sens/

Działania prowadzone w każdym z województw będą obejmowały także różnego rodzaju wydarzenia regionalne np. festiwale zawodów, konferencje, wizyty studyjne, targi, spotkania z pracodawcami, konkursy. W ramach działań pilotażowych będzie możliwe nawiązanie współpracy między uczelniami i pracodawcami, w tym przedstawicielami różnych branż. Zostaną opracowane poradniki, scenariusze, programy szkoleń dla doradców zawodowych, nauczycieli zawodu. Ważny element działań będą stanowiły także działania promujące kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz uczenie się przez całe życie.

Agencja Informacyjna, gospodarka /KAM/ 28.08.2023