Rolnictwo ekologiczne w Polsce

Czy rolnictwo ekologiczne w Polsce się rozwija? Jest raport za 2023 rok

Agencja Informacyjna: Czy rolnictwo ekologiczne w Polsce ma się dobrze? Jak wygladała sytuacja producentów ekologicznych w trudnym gospodarczo roku 2023?


Rolnictwo ekologiczne w Polsce przeżywa okres dynamicznego wzrostu i ewolucji, co potwierdza jedenasty raport opublikowany przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne w Polsce


Rolnictwo ekologiczne: trendy i statystyki w Polsce

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikował raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w ubiegłym roku. Z analizy danych wynika, że liczba producentów ekologicznych oraz powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce wykazuje stały wzrost.

W 2021 roku działalność prowadziło 21 795 producentów ekologicznych, co oznacza wzrost o 7,5% w porównaniu z rokiem 2020, a w 2022 roku liczba ta wzrosła do 22 882, co świadczy o dalszym, 5-procentowym wzroście. Dodatkowo, łączna powierzchnia użytków rolnych, na których stosowana jest ekologiczna metoda produkcji, zwiększyła się do 549 442,93 ha w 2021 roku i 554 631,7 ha w 2022 roku.

Nowe ramy prawne i ich wpływ na rolnictwo ekologiczne

Nowe ramy prawne UE i polskie regulacje, takie jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz ustawa o rolnictwie ekologicznym, wprowadziły istotne zmiany w sektorze. Zmienił się tryb zgłaszania się producentów do systemu kontroli, wprowadzono możliwość certyfikacji grup producentów i rozszerzono katalog produktów, które mogą być wytwarzane ekologicznie, włączając w to drożdże i wosk pszczeli.

Rolnictwo ekologiczne: wyzwania i możliwości


Pomimo wzrostu i rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce, istnieją wyzwania, które wymagają uwagi. Na przykład, w ekologicznej produkcji zwierzęcej zauważono tendencję spadkową w niektórych kategoriach. Dlatego też ważne jest, aby kontynuować wsparcie i rozwój tego sektora, który nie tylko zapewnia zrównoważoną produkcję żywności, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności.

Rola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych odgrywa kluczową rolę w nadzorowaniu produkcji ekologicznej w Polsce. Zapewniając, że produkty oznakowane jako ekologiczne spełniają ustalone normy, instytucja ta wzmacnia zaufanie konsumentów i wspiera rozwój rynku produktów ekologicznych.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce: potencjał rozwoju


Przewidywania na rok 2023 wskazują na znaczący wzrost liczby producentów ekologicznych w Polsce, przekraczając potencjalnie poziom 24 tysięcy. Według ekspertów kluczowe dla utrzymania tego trendu wzrostowego jest zwiększanie zaufania konsumentów do żywności ekologicznej. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego nadzoru i podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wykrycia potencjalnych nieprawidłowości.

Rola doradztwa rolniczego w rozwoju rolnictwa ekologicznego

Doradztwo rolnicze pełni istotną rolę we wspieraniu rolnictwa ekologicznego poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Programy takie jak szkolenia, seminaria, konferencje oraz wsparcie w ubieganiu się o środki finansowe z Wspólnej Polityki Rolnej, są nieocenione dla rozwijających się gospodarstw ekologicznych. Inicjatywy edukacyjne, takie jak nowy kierunek studiów na Wydziale Rolnictwa i Ekologii SGGW w Warszawie, zorientowany na ekologiczne rolnictwo i produkcję żywności, są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku. Program studiów został opracowany z myślą o potrzebach przyszłych pracodawców w branży ekologicznej.

System kontroli jakości i znaczenie certyfikacji

Raport GIJHARS podkreśla również wagę systemu kontroli jakości, który gwarantuje, że produkty oznakowane logo rolnictwa ekologicznego UE rzeczywiście pochodzą z produkcji ekologicznej. Wielowarstwowy system kontroli, działający zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zaufania konsumentów do tych produktów.


Raport GIJHARS, oparty na danych z Eurostatu, informacjach od jednostek certyfikujących i własnych badaniach Inspektoratu, stanowi kompleksowe źródło informacji o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Obejmuje on także dane dotyczące płatności na rzecz producentów ekologicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jaka przyszłość rolnictwa ekologicznego w Polsce?

Rolnictwo ekologiczne w Polsce jest nie tylko dowodem na rosnącą świadomość ekologiczną, ale także na wzrost potencjału gospodarczego kraju w tej dziedzinie. Zwiększająca się liczba producentów ekologicznych, wsparcie doradcze, edukacyjne i finansowe, a także solidny system kontroli jakości, wszystko to przyczynia się do rosnącego potencjału i pozytywnych perspektyw dla rolnictwa ekologicznego w Polsce. Jest to sektor, który nie tylko reaguje na zmieniające się potrzeby rynku, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN/ 5.01.2023