Mołdawia z planem na wejście do Unii Europejskiej do 2030 roku

Rząd Mołdawii zatwierdził Narodowy Plan Działań na rzecz przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej na lata 2024-2027. Realizacja planu ma umożliwić przystąpienie do Unii do ma nadzieję przystąpić do UE do 2030 roku.

Nicu Popescu, wicepremier, minister spraw zagranicznych i integracji europejskiej, powiedział, że zatwierdzony przez Radę Ministrów Narodowy Plan Działań powstał we współpracy z licznymi instytucjami oraz w toku aktywnych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim. Zatwierdzony dokument strategiczny dotyczy harmonizacji ustawodawstwa krajowego z prawodawstwem europejskim.

– Naszym celem krajowym jest przygotowanie Mołdawii do przystąpienia do UE do 2030 r. Od tej chwili Plan stanowi dla nas podstawę procesu akcesyjnego do UE. Dzięki temu jesteśmy zaangażowani w dostosowywanie i integrowanie prawodawstwa europejskiego z naszym ustawodawstwem krajowym – powiedział Nicu Popescu. 

Mołdawia chce działać z planem

Według Popescu Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (MFAEI) zapewni ogólną koordynację realizacji planu, także po każdym raporcie z rozszerzenia UE. Ministerstwa i inne władze państwowe będą musiały przedkładać szefom sektorowych grup roboczych sprawozdania z realizacji działań ujętych w planie, zgodnie z rozdziałami kompetencyjnymi. Wyznaczono także terminy składania sprawozdań: do 15 stycznia, 15 marca, 15 maja i 15 sierpnia. Z kolei przewodniczący sektorowych grup roboczych będą do MFAEI przekazywać sprawozdania z realizacji działań ujętych w Planie 25, 25 marca, 25 maja i 25 sierpnia, według rozdziałów kompetencyjnych. 

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (MFAEI) będzie musiało do 28 lutego przedłożyć Rządowi roczne sprawozdanie z oceny realizacji planu akcesyjnego za rok poprzedni. Narodowy Plan Działania będzie corocznie aktualizowany poprzez uwzględnianie zaleceń i kryteriów odniesienia określonych w publikowanych przez Komisję rocznych raportach z postępu prac nad pakietem rozszerzenia UE, a także w zależności od innego rozwoju sytuacji w oficjalnych stosunkach Mołdawii z UE. 

Nie wiadomo jeszcze skąd wziąć pieniądze

Narodowy Plan Działań na rzecz przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej na lata 2024-2027 liczy obecnie ponad 240 stron. Jest on podzielony na 6 klastrów: wartości podstawowe; rynek wewnętrzny; konkurencyjność i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu; program ekologiczny i zrównoważona łączność; zasoby naturalne, rolnictwo i spójność; stosunki zewnętrzne. Całkowite koszty realizacji działań Narodowego Planu Działań na rzecz przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej nie zostały jeszcze określone i zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Rząd w Kiszyniowie zakłada, że będą one pokrywane z budżetu państwa i źródeł zewnętrznych. 

8 listopada Komisja Europejska ma opublikować opublikuje raport oceniający stopień wypełnienia przez Mołdawię dziewięciu zaleceń wynikających z przyznania jej statusu kraju kandydującego do UE. Później na posiedzeniu w grudniu br. 27 państw członkowskich UE podejmie decyzję w sprawie ewentualnego rozpoczęcia negocjacji z Mołdawią w sprawie przystąpienia do UE. Wcześniej Parlament Europejski przyjął uchwałę zalecającą rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Mołdawii do UE do końca roku. 

Rozszerzenie UE nieoczywiste z powodu Niemiec i Francji

– Polska jest orędownikiem przyjęcia Mołdawii do Unii Europejskiej a szczególną rolę odgrywa w tym procesie Prezydent Andrzej Duda – komentuje Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. – Samo rozszerzanie Unii może być jednak problematyczne, ponieważ już dzisiaj Niemcy i Francja uzależniają powiększanie jej od rezygnacji z weta. Jeśli polskie władze będą broniły dotychczasowych traktatów, utrudni to im prowadzenie konstruktywnej polityki zagranicznej z państwami aspirującymi, takimi jak Mołdawia czy Ukraina. Państwami, które od wielu lat mogły liczyć na mocne wsparcie Polski w swoich dążeniach do Unii Europejskiej – mówi Miłosz Manasterski.

Mołdawia, oficjalnie znana jako Republika Mołdawii, to kraj położony w Europie Wschodniej, na obszarze historycznie nazywanym Besarabią. Mołdawia graniczy z Rumunią na zachodzie i Ukrainą na północnym, wschodnim i południowym wschodzie. Na południowym zachodzie ogranicza ją Naddniestrze, region o spornym statusie. Stolicą Mołdawii jest Kiszyniów, który jest również największym miastem w kraju. Językiem urzędowym jest mołdawski, który jest w zasadzie odmianą języka rumuńskiego. W Mołdawii używa się także rosyjskiego i gagauzyjskiego.

Naddniestrze źródlem zagrożenia

Mołdawia była przez wieki częścią innych krajów, w tym Królestwa Polskiego, imperium Osmańskiego, Rosyjskiego i Rumuńskiego. W 1991 roku proklamowała niepodległość od Związku Radzieckiego, stając się niepodległym państwem. Gospodarka Mołdawii opiera się głównie na rolnictwie, zwłaszcza na uprawie winogron i produkcji wina. Kraj jest znany z produkcji wina, a winnice stanowią ważną część krajobrazu. W Mołdawii żyje kilkutysięczna społeczność polska.

Sytuacja w Mołdawii jest nadal złożona ze względu na spory terytorialne i polityczne wyzwania. Region Naddniestrze (Transnistria) w zachodniej części Mołdawii ogłosił niepodległość w 1990 roku i towarzyszyło temu krwawe konflikty. Naddniestrze ma własne struktury władzy, które nie są uznawane przez władze centralne w Kiszyniowie. Spór o Naddniestrze nadal jest nierozwiązany, a w separatystycznym państewku stacjonują wojska rosyjskie, które pozostały tam jeszcze od czasów ZSRR.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /EST, InfoMarket.md/ 31.10.2023

Zdjęcie dodane przez Anaghan Km: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-czytanie-gazeta-ladny-11351621/