Szczyt BRICS – marzenie o przekształceniu grupy w prawdziwą potęgę

 

Większa integracja handlowa między państwami BRICS mogłaby w opinii ekspertów Allianz Trade zwiększyć znaczenie grupy daleko poza jej wagę gospodarczą lub finansową. Ocena wiąże się z możliwościami oddziaływania tych tych państw.

Krzysztof Pietraszkiewicz: idea ESG jest dobra

BRICS (skrót od angielskich nazw państw Brazil, Russia, India, China, South Africa, określenie grupy państw rozwijających się się Federacyjnej Republiki Brazylii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Indii, Chińskiej Republiki Ludowej oraz od 2021 roku Republiki Południowej Afryki). Państwa te nie tworzą RICS nie tworzą sojuszu politycznego ani formalnego stowarzyszenia handlu. Współdziałają w celach: stworzenie nowego systemu walutowego, zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych oraz zreformowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Grupa BRICS składa się z niejednorodnej grupy państw o charakterystycznych cechach ekonomicznych – Federacja Rosyjska jest gospodarką opartą w dużej mierze na surowcach, Chińska Republika Ludowa jest gospodarką opartą na eksporcie (potocznie nazywana „fabryką świata”), Republika Indii to krajowa gospodarka konsumencka, Federacyjna Republiki Brazylii ma bardzo rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Republika Południowej Afryki jest najszybciej rozwijającym się regionem kontynentu Afryki.

Rekomendacja Instytutu Biznesu dotycząca osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Państwa grypy BRICS to około 42 proc. światowej populacji ludzi, 26 proc. światowego produktu krajowego brutto i 18 proc. międzynarodowego popytu. Pomysłodawca skrótu BRICS, Jim O’Neill, zapytał niedawno, jakie znaczenie miałaby ten grupa BRICS bez jednej z największych gospodarek świata. W 2022 r. Chińska Republika Ludowa odpowiadała za 53 proc. handlu wewnątrz Grupy. Chociaż udział „BRIS” (tj. BRICS z wyłączeniem Chińskiej Republiki Ludowej) w światowym projekcie krajowym brutto wynosi zaledwie 8 proc., a jego udział w światowym popycie tylko 7 proc., bilans handlowy Państwa Środka z BRIS był ujemny o 4.000.000.000 dolarów amerykańskich w 2022 r., co pokazuje, jakie korzyści czerpie z  handlu dobrami przemysłowymi ze swoimi partnerami BRIS. W istocie, grupa BRIS jest szczególnie mocna w eksporcie surowców i półproduktów, które są kluczowe dla chińskiego sektora produkcyjnego.

Chińska Republika Ludowa dzierży klucz do wyniesienia grupy na czoło światowej gospodarki. Patrząc na komplementarność handlową państw BRICS, tj. średni udział partnera (partnerów) w imporcie i eksporcie danego państwa w porównaniu z resztą świata, jasne jest, że podgrupa BRIS znacznie bardziej polega na Chińskiej Republice Ludowej w zakresie eksportu i importu niż odwrotnie. Porównując komplementarność handlową BRICS z komplementarnością Republiki Federalnej Niemiec w stosunku do państw Unii Europejskiej (tj. strefy wolnego handlu), różnica jest wymowna. Otwarcie przez Chińską Republikę Ludową swoich rynków na kraje BRICS, zwiększenie przepływów inwestycyjnych w ramach grupy oraz zmniejszenie ogólnych taryfowych i pozataryfowych barier handlowych to konieczne kroki, jeśli grupa chce robić prawdziwe interesy.

Ekonomiczne skutki wyborów w Grecji

Zwiększenie komplementarności handlowej w ramach grupy mogłoby w opinii analityków Allianz Trade przynieść szacunkowy efekt w wysokości 1,8 bln USD, czyli mniej więcej podwojenie obecnej wartości Czynniki wspomagające obejmują utworzenie strefy wolnego handlu; integrację łańcuchów wartości wykraczających poza handel towarami; poprawę infrastruktury; chęć rezygnacji z niektórych dochodów fiskalnych z barier taryfowych, aby umożliwić ekspansję sektorów o wartości dodanej, a co za tym idzie całej gospodarki, oraz przyjęcie, jak ostatnio postulowano, wspólnej waluty. Chociaż jest to symulacja długoterminowa, niemniej jednak jest to ważne zjawisko do monitorowania, biorąc pod uwagę istniejące zależności podażowe.

„Państwa Grupy BRICS są skazane na dominującą rolę Chińskiej Republiki Ludowej, co oczywiste z racji, że jest to największa gospodarka świata, a ona potrzebuje własny krąg znaczących „państw wasalnych” aby tworzyć przeciwwagę dla potęgi Stanów Zjednoczonych Ameryki i współpracujących z nimi państw.” – Komentuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Dla potęgi Chińskiej Republiki Ludowej zapewnienie sobie, na preferencyjnych warunkach, surowców jest sprawą fundamentalną. Bez tego nie będzie mogła odgrywać roli „fabryki świata”, bez czego znaczenia jej, z powodów ekonomicznych, będzie maleć, choć państwo to poczyniło wiele w rozwoju innowacyjnych produktów.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Ważnym celem integrującym jest idea stworzenia waluty przeciwstawiającej się dominacji waluty dolara amerykańskiego.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Jest to sprawa wielce trudna i interesująca, zwłaszcza w kontekście światowego kryzysu walutowego, choć raczej o charakterze idei niż mocy sprawczej. Federacja Rosyjska tęskni za „rublem transferowym” swojej poprzedniczki Związku Socjalistycznej Republik Radzieckich. Chińska Republika Ludowa stawia sobie za cel oderwanie się się prymatu dolara amerykańskiego. Jest to szczególnie ważne, kiedy dla BRICS jest coraz trudniej realizować transakcje handlowe w tej walucie.” – Tłumaczy Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 1.06.2023