Ochrona wynagrodzenia osób pracujących zdalnie

 

Pracownicy przebywający na kwarantannie oraz znajdujący się w izolacji domowej będą mogli, za aprobatą pracodawcy lub zatrudniającego, wykonywać swoje zadania zdalnie i otrzymywać za to pensję. Jest to jedno z wielu założeń nowelizacji ustawy w sprawie przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną wersję tarczy antykryzysowej, czyli ustawę z 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID‑19. Został w niej dodany między innymi przepis, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane kwarantannie, mogą świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę zapisaną w umowie i pobierać z tego tytułu pełną pensję. Takiemu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu choroby, o którym mowa w artykule 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mówiącym o tym, że: „(…) W określonych okolicznościach pracownik otrzyma wynagrodzenie, pomimo iż nie pracuje.”

„Izolację stosuje się wobec osób, co do których wiadomo, że są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2. (…) Jak pokazują dostępne dane, koronawirus u dużej liczby chorych przebiega bezobjawowo. Okoliczności te uzasadniają wprowadzenie możliwości wykonywania przez takie osoby pracy zdalnej, za zgodą pracodawcy, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.” Tłumaczą projektodawcy ustawy w swoim uzasadnieniu. „W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej.” Dodają autorzy projektu.

Niektóre powiatowe inspektoraty pracy, twierdzą, że pracownik może sam zdecydować, czy wybiera zasiłek chorobowy, czy wynagrodzenie. Wówczas polecenie pracodawcy do wykonywania pracy zdalnej należy postrzegać jako propozycję.

Należy zaznaczyć, że nowy przepis ustawy antykryzysowej mówi nie tylko o pracownikach, ale także „innych osobach zatrudnionych”. Tu pojawiają się wątpliwości. Prawdopodobnie przepis w tym zakresie dotyczy osób wykonujących pracę na innych zasadach niż umowa o pracę. To mogą być na przykład osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia. W tym przypadku podmiot zatrudniający będzie mógł  polecić osobie wykonującej pracę sporządzanie dokładnej ewidencji i czasu wykonywanych prac.

Do tej pory możliwość pracy zdalnej nie była określona w przepisach i pracodawcy mieli wiele wątpliwości w związku z tym. Teraz pozwala na pracę z domu nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Praca zdalna – zgodnie z artykułem 675 § 1 Kodeksu pracy telepraca jest pracą, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Według artykułu 675 § 2 Kodeksu pracy Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /SYL/ 02.12.2020