Niezależność energetyczna na wokandzie szczytu klimatycznego Togetair 2022

3 dni spotkań, 30 debat, z udziałem dziesiątek polskich i zagranicznych ekspertów – tak zapowiada się Szczyt Klimatyczny Togetair 2022. Bardzo gorącym tematem ma być niezależność energetyczna Polski i całej Unii Europejskiej, w kontekście planowanej polityki klimatycznej. Szczyt Klimatyczny Togetair 2022 odbędzie się w dniach 20-21-22 kwietnia 2022r. w Warszawie.

„Należy zastanowić się nad podejściem do taksonomii i polityki klimatyczno-energetycznej. Aktualnie, w sytuacji inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, bezpieczeństwo energetyczne i solidarność państw członkowskich wspólnoty europejskiej staje się bardzo ważna. Ztego powodu należy, z szerokim gronem , dyskutować o transformacji, aby wypracować najlepsze rozwiązania.” – Uważa Anna Moskwa –Minister Klimatu i Środowiska rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Transformacja energetyczna i droga do neutralności klimatycznej to jedne z najpoważniejszych obecnie wyzwań, które musi rozwiązać europejska społeczność. Ambitne cele ekologiczne, zmiana modeli biznesowych i przyzwyczajeń obywateli oraz głęboka transformacja gospodarcza – zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne – powinna przyśpieszyć natychmiast. Procesy te muszą jednak uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych państw Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważne w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie konieczne zmiany często wymagają więcej czasu i inwestycji.

„Aktualna sytuacja zmusza do nowej, pogłębionej refleksji nad bezpieczeństwem energetycznym. Jest to skomplikowany i wielowymiarowy temat, o którym należy dyskutować, aby znaleźć najlepsze rozwiązania. Bezpieczeństwo energetyczne ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy, która potrzebuje konkurencyjnej gospodarki i społecznego rozwoju.” – Wyjaśnia Agata Śmieja – Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego Togetair

Obecnie głównym pytaniem, na jakie należy odpowiedzieć to jak miks energetyczny, czyli udział poszczególnych źródeł energii w jej wytwarzaniu, będzie wyglądał w perspektywie średnio i długoterminowej w przyszłości? W planach jest, aby jak najwięcej energii było produkowane ze źródeł odnawialnych i rozproszonych, neutralnych klimatycznie. Jednak w najbliższych latach konieczne będzie korzystanie również z podstawowych, konwencjonalnych źródeł energii, które stabilizują system energetyczny.

„Uniwersytet Warszawski podejmuje coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony środowiska naturalnego.” – Uważa prof. Alojzy Z. Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego. − prof. Alojzy Z. Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Także poprzez swoją misję i strategię realizowaną w działalności badawczej, dydaktycznej i społecznej Uniwersytet Warszawski podjął szereg inicjatyw, programów oraz projektów, które pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczy.” – Przekonuje prof. Alojzy Z. Nowak – rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

„Uniwersytet Warszawski podjął działania i inicjatywy, mające na celu wprowadzenie pogłębionej edukacji, dotyczącej współczesnych zmian klimatu. Jako społeczność akademicka dążymy też do zminimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko i przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących zmian. Cele i zadania, które sobie wyznaczyliśmy, będą przez najbliższe lata stymulować działania w obszarach o kluczowym znaczeniu dla Polski.” – Wyjaśnia prof. Ewa Krogulec – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju.

W świetle polityki energetycznej istotnymi kierunkami będą rozwój technologii jądrowych równolegle ze źródłami odnawialnymi, szczególnie w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

„Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną pod znakiem zapytania staje droga, do tej pory w dużej mierze, promowana przez część partnerów w Unii Europejskiej, dotycząca oparcia się w okresie przejściowym o źródła gazowe i rezygnację z atomu. O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas Szczytu Klimatycznego Togetair 2022, m. in. w debacie „Bezpieczna przyszłość energetyczna Europy” – otwierającej dzień pierwszy wydarzenia.” – Zapowiada Agata Śmieja – Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego Togetair

„Głęboko wierzymy, że procesy transformacji wymagają efektywnego, wielostronnego dialogu między europejskimi państwami członkowskimi, uwzględniającego specyfikę poszczególnych państw i ich gospodarek. Tylko wzajemne zrozumienie i poszanowanie poglądów zagwarantuje potrzebne wsparcie społeczne i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej.”– Przekonuje Artur Beck – producent i organizator Szczytu Klimatycznego, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.

W 2022 formuła Szczytu Klimatycznego Togetair rozszerzona jest na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – państwa Trójmorza – Unia Europejska. Trzeci Szczyt Klimatyczny Togetair odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2022 roku. Trzydniowe wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane z telewizyjnego studia, obserwować będzie można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych.

„Naszym zdaniem inicjatywa Szczytu Klimatycznego Togetair oraz wypracowana w jego ramach metodologia wymiany myśli pomiędzy różnymi środowiskami stwarza nowe możliwości efektywnego dialogu. W perspektywie środkowoeuropejskiej, unijnej i transatlantyckiej może stać się – przy zaangażowaniu innych państw i regionów europejskich – paneuropejskim i transatlantyckim narzędziem wymiany wiedzy i najlepszych praktyk oraz harmonizacji celów i założeń polityki klimatycznej.” – Tłumaczy Artur Beck – producent i organizator Szczytu Klimatycznego, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.

 „W 2022 roku 3 panele, otwierające każdy dzień Szczytu Klimatycznego Togetair, odbędą się z udziałem przedstawicieli międzynarodowych instytucji. Chcemy, by ten głos i punkt widzenia Europy Środkowej, zwłaszcza obecnie, w kontekście tego co dzieje się za wschodnimi granicami Polski, był wyraźny, był jednoznacznie sformułowany i by wszedł w agendę dyskusji ogólnoeuropejskiej w jeszcze większym stopniu niż do tej pory.” – Zaznacza Artur Beck– producent i organizator Szczytu Klimatycznego, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.

Organizatorzy polskiego Szczytu Klimatycznego Togetair 2022 zaprosili do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządów w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, koncernów międzynarodowych o polskich przedsiębiorców. Wydarzenie merytorycznie wspierają uczelnie wyższe, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe oraz media, których dziennikarze będą prowadzić tematyczne debaty.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 9.03.2022