Polska Moc Biznesu rusza w listopadzie

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się w formie studia telewizyjnego w dniach 3-5 listopada 2021 roku w Warszawie. Będzie on poświęcony trzem głównym tematom: środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładowi korporacyjnemu.

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance).  I Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie poruszał tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego.

Dyskusje będą umożliwiały wymianę wspólnych idei w biznesie i poszukiwanie synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa. Organizatorzy za swoją misję uważają stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Poza biznesem na kongresie spotkają się przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

Nad I Kongresem ESG Polska Moc Biznesu patronat objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Benchmarkiem może być realizowany co roku w kwietniu Szczyt Klimatyczny TOGETAIR, który ma zasięg 32.000.000 dotarcia, 8.500.000 otwartych streamów, ponad 6.000 publikacji.

I Kongresem ESG Polska Moc Biznesu został podzielony na 18 bloków tematycznych, które odpowiadać będą merytoryce paneli. Podczas wydarzenia w ramach debat poruszane będą tematy: pandemii; działania na rzecz lokalnej społeczności; relacji pracodawca pracownik, odpowiedzialności społecznej; ekologii, ekonomii; systemom zarządzania, skracaniu łańcuchów dostaw; starzejącego się społeczeństwo; medycyny, sportu, nauki, kultury i wsparciu dla przedsiębiorców.

Panele I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu zaplanowane 3 listopada 2021 roku to:

Wizja Polskiego Społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej” (kapitał społeczny, jego rozwój i wzmacnianie, rola instytucji publicznych, biznesu i organizacji pozarządowych, gdzie przebiega granica odpowiedzialności za obywatela i pracownika między biznesem, instytucjami państwa a trzecim sektorem?, wizja zrównoważonego rozwoju pracowników i społeczności: edukacja, kultura, ochrona zdrowia.)

Społeczna rola aktywności fizycznej i sportu”·(poprawa kondycji Polaków a profilaktyka zdrowia, aktywność fizyczna: tylko modny styl życia, czy także cywilizacyjna konieczność? Jak zachęcać do regularnych ćwiczeń osoby nieaktywne fizycznie? Sport amatorski: Kiedy hobby staje się pomysłem na życie? Jak pokonywać finansowe bariery wejścia do niektórych dyscyplin? Sport zawodowy: tylko rozrywka, czy również element budowania wspólnoty? Problemy niedofinansowania dyscyplin sportowych i przyszłość młodych kadr.),

Kultura jako fundament budowania tożsamości obywatelskiej” (powszechny dostęp do kultury szansą na wzmocnienie integracji społecznej, poprzez budowanie więzi i poczucia wspólnoty, w tym wśród nowych obywateli i ludności napływowej. Jak skutecznie niwelować różnice w dostępie do kultury? Jak dotrzeć do mniejszych miejscowości i efektywnie wspierać instytucje kultury? Rola mecenatu państwowego i biznesowego w rozwoju kultury. Ryzyka, jakie generuje: kiedy mecenat wywołuje efekt rezygnacji ze starań o komercyjne źródła finansowania kultury? Czy ceną zwiększenia powszechności dostępu do kultury musi być obniżenie jej jakości?),

Jak dopasować model edukacji ogólnej i zawodowej oraz szkolnictwa wyższego do potrzeb biznesu?” (Edukacja jako inwestycja biznesowa i społeczna. Ile kosztuje wiedza absolwenta? Co zrobić, by system edukacji nadążał za dynamiką zmian na rynku pracy? Uczelnie potrzebują sukcesów swoich absolwentów w biznesie, a biznes potrzebuje dobrze przygotowanych absolwentów. Jak poprawić efektywność tej wzajemnej zależności? Metody przewidywania potrzeb rynku i dostosowywania programów edukacyjnych),

Dialog międzypokoleniowy. Rzeczywistość i perspektywy” (skutki zmian w strukturze demograficznej dla społeczeństwa i jego zachowań: wzrost wartości życiowej stabilności, bezpieczna emerytura, „szklane sufity”, Jak wykorzystać doświadczenie osób 50+ zarówno w biznesie jaki w przestrzeni społecznej? Jak przyspieszyć efektywne wdrażanie młodych ludzi do pracy i zaangażowania społecznego? Jak atrakcyjnie i skutecznie rozszerzać idee wolontariatu? Jak efektywnie prowadzić dialog międzypokoleniowy? Różnorodność w biznesie: rola strategii Diversity & Inclusion w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i budowaniu relacji w zespole),

Wpływ pandemii na zdrowie fizyczne i psychiczne Polaków”·(zdrowie publiczne: wspólne ryzyko społeczne i biznesowe, wspólny obowiązek. Zdrowie jako inwestycja w minimalizację ryzyk: efektywnie działająca służba zdrowia jako warunek skutecznego działania biznesu. Plan zwiększenia wydatków, wzmocnienia kadrowego i modernizacji infrastruktury medycznej. Promocja zdrowego trybu życia w domu, szkole i pracy. Minimalizacja negatywnego wpływu pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych. Wpływ pandemii na kulturę korporacyjną. Nowe sposoby pracy: kultura zaufania, większa elastyczność, troska o kondycję psychofizyczną pracowników, „work – life balance”),

Przedsiębiorstwo w dynamicznym otoczeniu społeczności lokalnych, regionalnych. Jak zwiększyć efektywność kontrybucji biznesu do społeczności?” (Jak zmienia się odpowiedzialność społeczna przedsiębiorcy: w odniesieniu do społeczności lokalnych i regionalnych. Razem możemy więcej: efektywna współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi. Efektywna aktywność charytatywna. Jak skutecznie koordynować działania społeczne różnych przedsiębiorstw i podmiotów, ja znaleźć efekty skali i synergie? Rola samorządów i instytucji publicznych w dystrybucji środków przeznaczonych na działalność społeczną.)

Panele I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu zaplanowane 4 listopada 2021 roku to:

Silna gospodarka szansą na rozwój polskiego społeczeństwa” (Plan Odbudowy dla Europy (Next Generation EU), Green Deal i pozostałe trendy europejskie: ich skutki społeczne i gospodarcze. Polski Ład: w jaki sposób krajowa wizja wpisuje się w europejskie plany odbudowy po pandemii i Green Deal? Jakie długotrwałe skutki dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych będzie miał przewidywany w planach europejskich i polskich wzrost roli państwa jako inwestora i kreatora życia gospodarczego i społecznego? Silna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników i zdrowego społeczeństwa.),

Rozwój biznesu w Polsce w średniej i długiej perspektywie. Czego polska gospodarka potrzebuje, by efektywnie konkurować w nowych warunkach otoczenia?” (Potencjał, możliwości i bariery dla zagranicznych inwestycji. Rozwój polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w Polsce: stabilność otoczenia regulacyjnego, racjonalność systemu fiskalnego, jakość i cena energii. Jak wykorzystać napływ nowych pracowników i jak zatrzymać wykwalifikowanych obywateli ze wschodu na dłużej? Polityka imigracyjna: sposób na problemy rynku pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak zachęcać do korzystania z polskich produktów i usług?),

Jak wspierać polski biznes, zwiększając jego konkurencyjność na rynkach międzynarodowych?” (Biznes ma narodowość. Jak skutecznie wspierać i promować markę Made in Poland? Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski i relacje międzynarodowe? Jak ustrzec się przed przed agresywną geopolityką, realizowaną pod płaszczykiem biznesu? Wzrost finansowania strategicznych dla kraju inwestycji. Rozwój cyfryzacji i sprzedaży internetowej – szansą skrócenia dystansu do liderów eksportu. Rola ponadnarodowych quasi-monopolistów: mediów społecznościowych, platform sprzedażowych i usługowych.),

Cyfryzacja: kluczowy aspekt w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa” (Technologiczna rewolucja i jej wpływ na relacje społeczne i rozwój gospodarki. Powszechne wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych w biznesie, edukacji, kulturze. Cyfrowe usługi, cyfrowa praca, cyfrowe zakupy, cyfrowa działalność społeczna. Korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji. Walka z wykluczeniem cyfrowym. Cyber bezpieczeństwo w instytucjach państwowych i w biznesie.Siła polskiej e-gospodarki.),

Rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim i współczesnej gospodarce” (Jaki wpływ na gospodarkę Polski mają kobiety? Za co cenią je pracodawcy? Różnice płac, aktywności zawodowej, wieku emerytalnego. Bariery rozwoju zawodowego. Feminizacja stanowisk zarządzających, politycznych i publicznych. Jak osiągnąć parytet płci na stanowiskach kierowniczych bez naruszania zasad równości i fair-play? Równość płci: równouprawnienie w miejscu pracy i życiu społecznym. Bariery kulturowe.),

Cele zrównoważonego rozwoju fundamentem strategicznego rozwoju firmy” (SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) i taksonomia: jak nowe regulacje wpływają na proces podejmowania społecznie odpowiedzialnych decyzji strategicznych. Wpływ działań społecznych przedsiębiorstwa na wskaźniki społecznej odpowiedzialności biznesu jego dostawców i odbiorców. Nowe trendy i wymogi dotyczące raportowania niefinansowego. Jak zbudować system porównywalnych, uniwersalnych mierników środowiskowych, społecznych i korporacyjnych?)

Panele I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu zaplanowane 5 listopada 2021 roku to:

Megatrend ekologiczny: pomiędzy niezbędnym krokiem cywilizacyjnym a międzynarodowym populizmem” (Jak zachować równowagę między ekonomią a ekologią? Neutralność klimatyczna: jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym, a nie kulą u nogi rozwoju polskiej gospodarki? Gospodarka obiegu zamkniętego: kiedy stanie się rzeczywistością i jakie niesie szanse? Technologie i rozwiązania, na które warto stawiać. Sprawiedliwa transformacja energetyczna Polskim Nowym Ładzie. Jak państwo powinno zachęcać do działań proekologicznych?),

Pandemia, Powietrze, Zdrowie” (Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza na zdrowie Polaków. Odpowiednia jakość powietrza gwarancją poprawy odporności i kondycji zdrowotnej mieszkańców. Plany i propozycje działań na nadchodzące lata. Rozszerzenia wsparcia o nowe instrumenty pomocowe. Kiedy zrezygnujemy z kotłów na węgiel? Kiedy odstawimy gaz? Kiedy zelektryfikujemy ogrzewanie? Bariery, wyzwania i szanse w walce o czyste powietrze.),

Droga do zeroemisyjności: szanse i zagrożenia dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski” (Europejski Zielony Ład i działaniami pochodne (Nowa Strategia Przemysłowa Europy, FitFor55): jak głęboko zmieni zasady gry rynkowej i zachowania konsumenckie? Polityka Energetycznej Polski 2040. Jak spełnić sektorowe wyśrubowane wytyczne unijne? Odnawialne Źródła Energii, wodór, gaz czy atom? Czym zastąpić węgiel? Wygrani i przegrani transformacji. Koszty społeczne niezbędnych zmian. Atomowe dylematy w Polsce i Europie.),

Zielone domy, samochody i miasta. Zielona energia i elektromobilność w Polsce” (Niskoemisyjny transport miejski. Wsparcie finansowe dla rozwoju i promocja w Polsce. Rozbudowa infrastruktury: ile powstanie stacji ładowania. Polskie auta elektryczne. Sektor transportowy jako kolejny etap walki ze smogiem: czy zrealizujemy ambitne plany? Zielona energia w domach – czy Polska może wypracować własne technologie? Jakie ekologiczne technologie wprowadzić do miast i domów?),

Bilans reform prawa odpadowego” (Czy zniesienie regionalizacji uzdrowiło rynek? Czy system kontrole i kary za niewywiązanie się z poziomów recyklingu funkcjonuje prawidłowo? Inwestycje w poprawę selektywnej zbiórki. Rozwiązania dla przedsiębiorców, samorządów, mieszkańców. Szanse i wyzwania dla uzdrowienia polskiej gospodarki odpadowej. Jak rozwiązać problem wciąż wzrastających cen odpadów?),

Wspólna odpowiedzialność za dobrostan przyszłych pokoleń” (Szacunek dla zasobów naturalnych planety: etyczne aspekty prowadzenia biznesu. Rola przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych w edukacji ekologicznej i zmianie zachowań konsumenckich. Generowanie proekologicznych zachowań konsumentów jako element odpowiedzialności, ale także atut marketingowy. Rola instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w promowaniu odpowiedzialnych zachowań konsumenckich. Wpływ projektów modernizacyjnych i proekologicznych w Europie na sytuację społeczną poza kontynentem. Propozycje rozwiązań i inicjatyw zwiększających efektywności działań społecznych przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Agencja Informacyjna /DEC/ 13.10.2021