Fundacja FAPA o odnawialnych źródła energii dla wszystkich

 

 

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej przeprowadziła projekt „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”. W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele Fundacji FAPA przez kilka ostatnich miesięcy zachęcali lokalne społeczności do inwestycji w odnawialne źródła energii. Tłumaczyli, przekonywali i rozwiewali mity.

Biogazownie rolnicze szansą na energię dla Polski

„Surowce kopalniane, takie jak węgiel czy ropa, to zasoby, które są na wyczerpaniu. Zgodnie z założeniami naukowców ropa naftowa wystarczy światu jeszcze przez niespełna 40 lat, do ok. 2060 r. zaś węgiel do ok. 2130 r. Obecnie największe złoża tych surowców znajdują się w granicach takich państw jak Boliwariańska Republika Wenezueli, Islamska Republika Iranu czy Federacja Rosyjska, które są wątpliwymi partnerami w biznesie, i tak jak ma to miejsce w przypadku Rosjan, mogą wykorzystywać handel surowcami do celów politycznych.” – Wyjaśniał dr hab. nauk ekonomicznych Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez Fundację FAPA. To jeden z ważniejszych argumentów, które przemawiają za promowaniem odnawialnych źródeł energii. To źródła, które są niewyczerpane, mniej uciążliwe dla środowiska, a przede wszystkim bezpieczne i wydajne.

Pod koniec czerwca 2022 roku w Obrzycku odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Fundację FAPA i partnerów naukowych: Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki oraz reprezentanci samorządu terytorialnego, którzy dyskutowali o możliwościach realnego wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz ich upowszechniania wśród społeczności zamieszkujących zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie aglomeracje. Jak uznali organizatorzy konferencji, najważniejszym celem wydarzenia było przedstawienie problemu ekonomicznego, prawnego i społecznego uwarunkowań produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii szerokiemu gronu odbiorców: naukowcom i przedstawicielom samorządów.

Rola samorządów w pozyskiwaniu i zarządzaniu OZE

Już w lipcu 2022 r. zorganizowano kolejne spotkanie. Tym razem Fundacja FAPA zaprosiła właścicieli gospodarstw rolnych do działającej w Chotyczach na Mazowszu biogazowni rolniczej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że inwestycje w odnawialne źródła energii są potrzebne, ale powinny być prowadzone z rozmysłem. Rolnicy zwrócili uwagę, że Polska jest dziś nastawiona głównie na pozyskiwanie energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, co nie do końca sprawdza się w szerokości geograficznej, w której znajduje się Polska. Skuteczność wiatraków na morzu wynosi ok. 60 proc., ale już na polach ich wydajność spada do 30 proc. W przypadku fotowoltaiki skuteczność paneli słonecznych również jest uwarunkowana geograficznie. – „Bezpośredni dostęp do słońca jest w Polsce ograniczony, dodatkowo, np. w czasie zimy, wystarczy że poprószy śnieg i panele przestają działać.” – Wyjaśniał wtedy Henryk Wysocki – rolnik z powiatu siedleckiego.

Jednym z rozwiązań, które wydają się być idealne pod względem klimatu i uwarunkowań geograficznych dla Polski, są właśnie biogazownie rolnicze. – „To samowystarczające obiekty, które produkują biogaz z odpadów organicznych, poubojowych, czy z roślinnej biomasy, której nie brakuje na polskich polach.” – Przekonywał Henryk Ignaciuk – właściciel biogazowni w Chotyczach.

W kolejnych miesiącach przedstawiciele Fundacji spotykali się z przedstawicielami lokalnych samorządów, władz powiatów i podległych im gmin. Na spotkaniach, które miały formę paneli dyskusyjnych, przedstawiano idee i narzędzia, z których mogą korzystać lokalne społeczności w inicjatywach tworzenia źródeł energii odnawialnej. Spotkania, które odbyły się m.in. w Białej-Podlaskiej, Parczewie oraz w Kosutach, miały na celu inwentaryzacje potrzeb w oparciu o dotychczasowe doświadczenia samorządowców związane z odnawialnymi źródłami energii.

FAPA o nowelizacji matrycy VAT

Kolejnym projektem, który został zrealizowany przez fundację FAPA, był konkursu dla uczniów szkół średnich. Jego celem było przedstawienie własnego pomysłu w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w województwie mazowieckim i lubelskim.

Celem konkursu zorganizowanego przez fundację FAPA było zwrócenie uwagi młodych ludzi na korzyści związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Głównymi założeniami konkursu była promocja i upowszechnianie wiedzy na ten temat, a także ochrony środowiska oraz umożliwienie młodzieży zaprezentowanie swoich pomysłów na rozwój i zastosowanie odnawialnych źródeł enerii w swoim najbliższym otoczeniu. Zadaniem uczestników był przedstawienie pomysłu, np. produktu lub usługi, w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jednym z ważniejszych projektów Fundacji FAPA, które udało się zrealizować, było wydanie publikacji pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”. Wydawnictwo stanowi kompendium wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Autorzy podręcznika wyjaśniają w niej mechanizmy funkcjonujące w obszarze odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem problematyki prawnej, ekonomicznej, technologicznej oraz środowiskowej.

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

W podręczniku „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” omówiono wszystkie zagadnienia wskazywane jako bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii: prawne, ekonomiczne i społeczne, a ponieważ publikacja kierowana jest także do jednostek samorządu terytorialnego i ich pracowników, szeroko omówiono rolę samorządu w procesie inwestycyjnym, sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych czy narzędzia zachęcania społeczności lokalnych do inwestycji w odnawialne źródeł energii.

 „Każda najmniejsza inwestycja w odnawialne źródeł energii, każda przydomowa biogazownia czy kolejny panel słoneczny na domowym dachu stanowi pozywaną zmianę. A im więcej małych zmian tym bardziej spektakularny efekt możemy uzyskać. I właśnie dlatego koncentrujemy się na tych „pojedynczych dachach” i ich właścicielach.” – Twierdzi dr hab. nauk ekonomicznych Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej powstała z połączenia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z Fundacją Polska Izba Bankowości Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie. Celami organizacji są wspieranie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej; wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem, w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa; wspieranie wdrażania programów zagranicznej i unijnej pomocy kierowanej do rolnictwa i sektorów z nimi związanych.

II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej realizuje swoje cele poprzez: formułowanie oraz wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych; kierowanie wystąpień do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących sektora bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych; prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz doradztwa na rzecz podmiotów z sektora bankowości spółdzielczej oraz rolników, przedsiębiorców, samorządowców, uczniów, studentów, nauczycieli, a także instytucji publicznych; organizowanie i wspieranie działalności naukowej i popularnonaukowej w tematyce związanej z celami działania Fundacji, w szczególności poprzez organizowanie seminariów i konferencji tematycznych; podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami; integrowanie środowiska banków spółdzielczych; wspieranie procesów usamodzielniania się banków spółdzielczych oraz tworzenia nowych banków zrzeszających banki spółdzielcze, w tym poprzez obejmowanie akcji takich banków; finansowanie lub współfinansowanie działań informacyjnych i promocyjnych – w tym także w środkach masowego przekazu, na konferencjach i seminariach.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 11.01.2023