Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

Odbyła się konferencja „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany”. Organizatorem by Instytut ESG. W trakcie rozmów wydarzenia prelegenci mówili o wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Debaty dotyczyły również potencjału, związanego dywersyfikacją źródeł energii oraz najlepszym rozwiązaniom, dotyczącym finasowanie transformacji przemysłowej. 

 „Wyzwania, wywołane zmianami klimatu na Ziemi i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań, dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata.” – Oświadczył Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. – „Aby im sprostać, konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet „Fit for 55” („Gotowi na 55). Debaty poświęcone strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z napąscią Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i skutkami tego wydarzenia. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – powiedział Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Podczas sesji otwierającej Kamila Król – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, mówiła o stanie transformacji cyfrowej w Polsce oraz o aktualnych wyzwaniach. – „Jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polakami jest akceleracja dynamiki we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań. Próbując dokonać cyfrowego awansu początkowo skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym obszarze. Obecnie mamy dobrą bazę i przestrzeń do tego, żeby skoncentrować się na bardziej zaawansowanych technologiach cyfrowych, kluczowych dla przeprowadzenia skutecznej transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.”Uważa Kamila Król – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej

W ramach konferencji „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” odbyły się trzy sesje panelowe: „Zielony przemysł – kluczowe wyzwania”, „Kolory energii – potencjał Polski w produkcji zielonej energii” i „Finansowanie zielonej zmiany”. Pierwsza sesja poświęcona była wyzwaniom, jakie niosą ze sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. A także temu, jak skutecznie wprowadzić zielone zmiany w przemyśle oraz czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje przemysł. W rozmowie wzięli udział m.in.: Kamila Król – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej; Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rafał Baniak – Prezes stowarzyszenia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej; Andrzej Arendarski – Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej oraz Łukasz Jasiński – Dyrektor zarządzający Pionem Finansowania i Produktów w Banku Ochrony Środowiska.

„Zielona transformacja to poważna szansa dla polskich przedsiębiorstw, a zarazem duże wyzwanie dla instytucji publicznych takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecna zmiana w gospodarce jest bardzo głęboka, ulegnie jej przecież nie tylko sektor energii, ale też transport, budownictwo, rolnictwo, produkcja towarów powszechnego użytku, w zasadzie wszystkie sektory gospodarki.” – Wyjaśnia Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – „Przedsiębiorcom będzie trudno wykonać tak dużą zmianę samodzielnie. Instytucje publiczne takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwojupowinny więc tą zmianą w znacznym stopniu wspierać. NCBR już od kilku lat realizuje projekty zgodnie z założeniami tzw. innowacji ciągnionej (ang. pull innovation), gdzie ustala cel i zakres nowych technologii, jakie mają powstać. Dzięki temu można dobrze sterować zmianami w gospodarce.”Uważa Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przykładem tej działalności jest uruchomienie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. w roku 2020 serii dziewięciu przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, wspierających realizację strategii Zielonego Ładu, wdrażaną przez Unię Europejską, a współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. – „Bardzo konieczna jest transformacja w sektorze energii, potęgowana dodatkowo konfliktem z Rosją. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest stawiana tezę, że jest możliwa transformacja sektora elektrociepłowniczego, z paliw kopalnych, do paliw odnawialnych, bez okresu przejściowego. Rozpoczęte już przez naszych wykonawców budowy demonstratorów technologii ciepłowni i elektrociepłowni w Lidzbarku Warmińskim oraz Sokołowie Podlaskim pokazują, że jest możliwe dostarczenie ciepła do domów na bazie 92 proc. i 96 proc. paliw odnawialnych, i to po akceptowalnych kosztach.” Zauważył Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Druga sesja panelowa „Kolory energii – potencjał Polski w produkcji zielonej energii” dotyczyła przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie w związku z tym czekają polski przemysł. Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii i zredukować emisję gazów cieplarnianych oraz czy Polska jest gotowa na zieloną odmianę wodoru. W drugiej debacie uczestniczy m.in.: Dominik Wadecki – wiceprezes Energa; Thierry Deschaux – Dyrektor Generalny EDF SA; dr Dawid Piekarz – Instytut Staszica; Piotr Gepert – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Agnieszka Skorupińska z kancelarii CMS.

„Innowacje w zielonej zmianie – Horyzont Europa” to tytuł wystąpienia dr Marii Śmietanka, zastępcy dyrektora działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prelegentka przedstawiła szerokie możliwości wsparcia nowatorskich ekoprojektów w głównym unijnym programie finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027. – „Mierzymy się obecnie z wieloma problemami wynikającymi ze zmian klimatu czy dostępności surowców. Każdy z nas, na co dzień, odczuwa skutki tych przemian.” – Zaznaczyła dr Maria Śmietanka, zastępca dyrektora działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – „Rozwiązań można szukać w innowacjach. Może być to jednak kosztowne. Dlatego warto korzystać ze środków na badania i innowacje, dostępnych w ramach programu Horyzont Europa – także dla polskich przedsiębiorstw. Projekty mogą obejmować bardzo szeroki zakres tematyczny, a oprócz radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami, mają wspierać współpracę międzynarodową, a zatem mają być realizowane w konsorcjach grupujących partnerów z różnych państw.” Wyjaśniła dr Maria Śmietanka, zastępca dyrektora działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy zainteresowani najnowszymi informacjami w zakresie programu Horyzont Europa mogą kontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i otrzymać pomoc w staraniach o granty międzynarodowe na każdym etapie wnioskowania.

Trzecia sesja „Finansowanie zielonej zmiany” poświęcona była tematyce finasowania transformacji przemysłowej.Ekspertami w tej debacie byli m.in.: Katarzyna Szwarc – Pełnomocnik rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej ; Paweł Strączyński – wiceprezes Banku Pekao; Ryszard Radomski – Dyrektor Biura Doradztwa Finansowego dla Sektora Energetycznego w Banku Ochrony Środowiska; Norbert Jeziolowicz – Związek Banków Polskich; Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor PwC oraz Tomasz Gasiński – Deloitte Central Europe. . Uczestnicy panelu „Finansowanie zielonej zmiany”wyjaśnili na ile zielone obligacje mogą wspomóc transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu, a także jak i gdzie szukać wsparcia dla zielonych inwestycji.

 Organizatorem konferencji „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” był Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny, działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego (www.fundacjaxbw.pl). Celem działania Instytutu ESG jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem I Kongresu ESG (www.esgkongres.pl) – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Patronat honorowy nad konferencję „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” objęli Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem strategicznym wydarzenia było: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska, partnerami: Hubmedia, Diaverum, Fundacja Energa i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

Partnerami merytorycznymi konferencję „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” byli: Instytut Biznesu, stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland i Związek Banków Polskich. Partnerami medialnymi wydarzenia byli: Dziennik Gazeta Prawna, dziennik Super Biznes, tygodni Gazeta Polska, RaportCSR.pl oraz PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /art/ 6.07.2022