ESG – nowy trend

 

Państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych, od 2015 roku wdrażają „agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Traktuje ona między innymi transformację ekologiczną, zmniejszenie nierówności raz zrównoważony rozwój.  Drogowskazem do realizacji nowych celów ma być ESG (E-środowisko, S-społeczeństwo, G-ład korporacyjny), czyli czynniki w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

Forum Pracodawcy Godnego Zaufania zorganizowało debatę „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”. W dyskusji uczestniczyli Kamil Rybikowski – Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Tomasz Półgrabski – Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems, Karolina Opielewicz – członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Czernek – wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Michał Kępowicz – szef departamentu relacji strategicznych w Philips i Marta Mikliszańska – szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro. Moderatorem debaty był Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG. Paneliści dyskutowali o różnych aspektach ESG, realizacji celów i o tym jak polscy przedsiębiorcy radzą sobie z tym nowym wyzwaniem.

 

Obecna sytuacja klimatyczna i polityczna sprawia, że w przedsiębiorstwach wdrażane są rozwiązania dostosowujące przedsiębiorstwa do agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” i rozbudowane, wieloletnie strategie ESG. Badania przeprowadzone przez McKinsey ujawniły pozytywną korelację pomiędzy wprowadzeniem kryteriów ESG do przedsiębiorstw, a ich wynikami finansowymi.

 

Rośnie świadomość etyczna i klimatyczna konsumentów. Będzie ona rzutować na konkurencyjność. Minęły czasy mierzenia wartości przedsiębiorstwa tylko w oparciu o zysk. W tej sytuacji rodzi się pytanie: jak więc działać, by te pozafinansowe raporty miały jak najwyższą wartość dla inwestorów?

 

Pierwsza edycja Forum Inwestycji

 

„Wzrost popularności czynników ESG wymaga harmonizacji, uspójnienia zasad raportowania, wskaźników i metodologii tak, aby raporty przygotowywane przez rganizacje były jak najbardziej czytelne, a także stanowiły rzetelne źródło wiedzy dla inwestorów.” – Wyjaśnia Karolina Opielewicz – członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. – „Zmiany w prawie – tak na poziomie Unii Europejskiej, jak i Polsce – powinny szczególnie odpowiadać na potrzeby rynku, zwłaszcza w zakresie dostarczania i badania danych, dotyczących wpływu działalności przedsiębiorców na środowisko.” – Uważa Karolina Opielewicz – członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Na pozafinansowe wskaźniki ujęte w ramy ESG zwracają uwagę inwestorzy, fundusze private equity oraz instytucje finansowe. Zmiany w przedsiębiorstwach wymuszają nie tylko regulacje, ale także sam rynek i konsumenci. Sektor finansowy zgodnie z regulacjami Unii Eurpejskiej będzie musiał uwzględniać pozafinansowe ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Projekty stawiające na zrównoważony rozwój będą mogły pozyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach, a te które o tym zapomną, mogą mieć z tym problemy.

Rośnie poziom świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności jaką jest zrównoważony rozwój. Należy także  pamiętać o dorastających, młodych kadrach, które wniosą powiew świeżości, zarówno w zakresie przekazów, jak i wymagań. Wprowadzanie zmian, mających wpływ na środowisko, dbanie o społeczeństwo czy zwiększanie satysfakcji pracowników i wprowadzanie ładu korporacyjnego mogą być kluczowe w przyciąganiu kandydatów do pracy.

 

„Elektromobilność – zielone światło dla klimatu”

 

„Zauważalna jest wyraźna zależność pomiędzy osiąganiem przez przedsiębiorstwo dobrych wyników ESG, a lepszą zdolnością do przyciągają talentów i utrzymania pracowników.” – Uważa Michał Kępowicz – szef departamentu relacji strategicznych w Philips. – „Posiadanie klarownego programu zrównoważonego rozwoju generuje wewnętrzne poczucie dumy wśród jej pracowników. Młodsze pokolenie woli pracować dla organizacji, które mają mocniejsze zobowiązania wobec środowiska i społeczeństwa. Większość milenialsów (ok 64 proc.) bierze pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pracy, zaangażowanie przedsiębiorstwa w budowanie zrównoważonego rozwoju.” – Przekonuje Michał Kępowicz – szef departamentu relacji strategicznych w Philips.

 

Wymagania dotyczące zmian klimatycznych mają także wpływ na ESG, a samo ESG na działanie przedsiębiorstwa, które choć może być kosztowne, jest jednak konieczne. – „Pracodawca godny zaufania prowadzi działalność gospodarczą w sposób społecznie odpowiedzialny. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego, w trosce o jakość życia i zdrowia współobywateli oraz przyszłość następnych pokoleń, odpowiedzialny przedsiębiorca poszerza swoją misję o poszanowanie środowiska naturalnego.” – Wyjaśnia Andrzej Czernek – wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. – „Przedsiębiorca wprowadza rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, z rozwagą gospodaruje odpadami, rezygnuje z testowania produktów na zwierzętach. Decyzje te są etycznie i co ważniejsze, ekonomicznie uzasadnione, gdyż w długim horyzoncie zmniejszają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co najważniejsze, zwiększają zaufanie klientów i partnerów biznesowych. W efekcie przedsiębiorstwo dostarcza produkty i usługi wysokiej jakości, które – jak wiemy – promuje i nagradza Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”. Jest ono certyfikatem najwyższej jakości, za którym stoi zaufanie konsumentów i partnerów biznesowych. Może być zatem również pożyteczne w komunikacji ESG.Przekonuje Andrzej Czernek – wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Leonardo trzeci raz branżowym liderem ESG

 

Sytuacja pandemiczna sprawiła, że jednym z kluczowych aspektów stało się zaufanie. Wprowadzenie ładu korporacyjnego może obniżać ryzyko związane z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, ale czy takie działania mają znaczenie podczas takich sytuacji jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, czy inne światowe kryzysy? „Oczywiście, że może mieć to wpływ na sytuacje kryzysowe, a zdecydowanie na takie sytuacje, jak na przykład pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Pracując w Benefit Systems już blisko 2 lata jestem w stanie realnie zobaczyć i ocenić jak ład korporacyjny wpływa na funkcjonowanie dużej spółki giełdowej. Dzięki temu, że realizujemy założenia ładu, mogliśmy w tej niestabilnej sytuacji poradzić sobie ze skutkami pandemii.” – Wyjaśnia Tomasz Półgrabski, Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems. – „Pracując wcześniej w różnych organizacjach między innymi administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych, mogłem porównać funkcjonowanie podmiotów i zdecydowanie uważam, że wprowadzanie ładu zwiększa stabilność i odbiór spółki przez inwestorów czy klientów.” – Przekonuje Tomasz Półgrabski, Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems.

 

W związku z intensywnym rozwojem, w Unii Europejskiej rośnie liczba funduszy, które inwestują zgodnie z kryteriami ESG. Pojawiają się również inwestorzy, którzy chętnie lokują w nich pieniądze. To może być szansą dla mniejszych przedsiębiorstw, by móc pozyskać środki i zacząć rywalizację z większymi podmiotami na rynku. – „ESG istnieje już dziś w wielu mniejszych przedsiębiorstwach, gdyż takie są oczekiwania kontrahentów i konsumentów. I będzie to na pewno trend rosnący.’ – Uważa Kamil Rybikowski – Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. – „Czy fundusze na ESG pomogą rywalizować z większymi podmiotami? Wszystko zależy od tego jak zostaną one stworzone. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma swoją specyfikę, która może różnić się od standardów, wypracowanych przez światowe korporacje. Fundusze te muszą być jak najbardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb mniejszych podmiotów.” – Twierdzi Kamil Rybikowski – Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Finał XI konkursu „Pracodawca Godny Zaufnia”

 

Jak widać wiele jest korzyści wynikających z ESG, ale czy są jakieś ryzyka, które mogą pojawić się w najbliższych latach wynikające z wprowadzania strategii ESG? Czy można „za bardzo” wprowadzać transformację i zapomnieć o innych, ważnych aspektach działalności przedsiębiorstw? – „Każda organizacja musi aktualnie spełniać wymagania ESG, nawet konsumenci są już na tyle zorientowani, że zaczynają tego wymagać.” – Przekonuje Tomasz Półgrabski, Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems. – „Zorganizowaliśmy w Benefit Systems konsultacje on-line, na których rozmawialiśmy na temat raportowania ESG z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Podczas tego spotkania okazało się, że zaproszeni goście byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie w danych obszarach ESG i usłyszeliśmy wiele bardzo ciekawych uwag i wniosków, które będziemy chcieli wykorzystać w naszych działaniach oraz w raporcie ESG. Celem tego spotkania było poznanie jak najlepiej wymagań pracowników, klientów, by realizować działania i nie pominąć żadnych ważnych aspektów.” Wyjaśnia Tomasz Półgrabski, Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems.

 

Cele ESG są mierzalne i umożliwiają monitorowanie postępów, przedsiębiorstwa przygotowują coroczne Raporty ESG, poddawane także niezależnym audytom. Jak budować taki raport, by Rating ESG był na jak najwyższym poziomie? O tym mówiła Marta Mikliszańska – szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro. – „Raportowanie jest obecnie wyrazem transparentności przedsiębiorstwa i odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku. Jako narzędzie komunikacji Raport ESG pozwala na kompleksowe ujęcie tej tematyki, która coraz częściej jest poddawana ocenie w ratingach tworzonych przez inwestorów i fundusze. W Raporcie ESG Allegro.eu za 2020 roku szeroko zaprezentowaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju oraz nasze podejście do wyzwań środowiskowych, społecznych i kwestii zarządczych. Został on przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami GRI Standards, a jego rzetelność potwierdziły wyniki zewnętrznego audytu. W Allegro, raportowanie rozumiemy jako nieustanny proces, w ramach którego nie tylko monitorujemy kluczowe wskaźniki, ale też analizujemy i weryfikujemy politykę oraz systemy zarządzania.” – Wyjaśniała Marta Mikliszańska – szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro

 

Emitel: Raport Zaangażowania Społecznego

 

Partnerem Debaty ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju” był Benefit Systems. Idea ESG zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób organizacja zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i stabilizacje. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wiedzę związaną z ESG, 26 stycznia 2022 r. w Warszawie odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Więcej informacji na stronie www.esgkongres.pl  

 

Forum Pracodawca Godny Zaufania jest inicjatywą, która promuje odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi, politykę pracowniczą i politykę socjalną. Co roku w ramach inicjatywy przyznawane są tytuły „Pracodawcy Godnego Zaufania” przedsiębiorcom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po interesujące i efektywne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Nagradzani są również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee. Więcej informacji na stronie Konkursu: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/index.php

 

W 2021 roku inicjatywa odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna.

 

Partnerami Konkursu są: Kapsch Telematic Services, Diaverum i Confirme. Patronat medialny nad XI edycją Konkursu objęli: tygodnik „Gazeta Polska”, „Super Biznes” – dodatek ekonomiczny d dziennika „Super Express”, Dziennik „Gazeta Prawna”, agencja informacyjna ISBnews, portale internetowe RaportCSR.pl, Kurier365.pl i Biznesciti.com.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / 16.11.2021