Czesław Siekierski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stanowisko w sprawie rolniczych protestów

Czesław Siekierski – rolnicze protesty mają 2 przyczyny

Agencja Informacyjna: Jak Ministerstwo Rolnictwa patrzy na rolnicze protesty? Czesław Siekierski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rolniczych protestów przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie 24 stycznia 2024 r. Oto ono:

Rolnicze protesty w Europie - Czesław Siekierski stanowisko Ministra Rolnictwa
Rolnicze protesty w Europie – ilustracja DALL-E

Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rolnicze protesty – stanowisko

Są dwie przyczyny, które spowodowały masowe protesty rolników – polityka rolna Unii Europejskiej i zbyt szerokie otwarcie na produkty rolne z Ukrainy. Wcześniej problemy były odczuwalne przede wszystkim przez tzw. kraje frontowe, czyli państwa bezpośrednio graniczące z Ukrainą (przyp. red. uwikłaną w wojnę z Federacją Rosyjską). 

Rolnicze protesty –obecne problemy rolnictwa

Dziś problem nadmiernego importu zaczynają odczuwać także rolnicy w kolejnych państwach Unii Europejskiej. Zwracana jest uwaga, że produkcja rolna w Ukrainie prowadzona jest bez stosowania takich restrykcji i wymogów, jakie muszą spełniać rolnicy w Unii Europejskiej. Już tylko to narusza warunki konkurencji. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę znacznie korzystniejsze warunki glebowe i klimatyczne, zwłaszcza w zakresie jakości gleb. Zupełnie inna jest również struktura, w której dominują ogromne przedsiębiorstwa rolne. To wszystko sprawia, że rolnicy w Unii Europejskiejnie mają szans na równą konkurencję.

Czego oczekują rolnicy i Zielony ład?

Rolnicy – nie tylko polscy, lecz także innych państw Unii Europejskiej – oczekują uproszczenia i odbiurokratyzowania Wspólnej Polityki Rolnej. W większości krajów członkowskich dochodzi do sytuacji braku opłacalności produkcji rolnej. Ceny nawozów, maszyn, środków do produkcji rolnej rosną, a ceny wielu produktów rolnych spadają. Rolnikom narzucono konieczność wprowadzenia wielu kosztownych działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz działań nieracjonalnych w zakresie Zielonego Ładu (przyp. red. Europejski zielony ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie Unii Europejskiej na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie przez państwa Wspólnoty neutralności klimatycznej do 2050 r.), które mają charakter restrykcyjny.

Rolnicze protesty w Unii Europejskiej

Zagadnienia te zostały przedstawione przez polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas obrad rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej, która odbyła się 23 stycznia 2024 r. Jego pogląd podzieliła zdecydowana większość ministrów rolnictwa państw Wspólnoty.

Natomiast na skutek zbyt dużego otwarcia obszaru Unii Europejskiej i napływu towarów spoza Unii, w tym z Ukrainy, doszło do istotnych zaburzeń na polskim rynku.

Sprzeciw producentów rolnych

Obecny sprzeciw producentów rolnych w Polsce jest wyrazem solidarności z kolegami protestującymi w innych państwach: w Republice Federalnej Niemiec, Królestwie Niderlandów, Królestwa Danii, Królestwa Belgii, a nawet w Królestwie Szwecji i w Konfederacji Szwajcarskiej.

Polscy rolnicy otrzymają mniejsze o 30 proc. dopłaty bezpośrednie

Jednocześnie polscy rolnicy otrzymają mniejsze o 30 proc. dopłaty bezpośrednie, a realizacja narzuconych ekoschematów (przyp. red. wyjaśnienie terminu ekoschematy, poniżej stanowiska) jest dodatkowym, dużym obciążeniem administracyjnym. Jest to wynik decyzji poprzedniego rządu. To często obniża wydajność i opłacalność, a w efekcie pogarsza konkurencyjność polskiego rolnictwa, zwłaszcza wobec napływu tańszych produktów ukraińskich. Tymczasem na otwarciu korzystają głównie wielcy oligarchowie, a nie ukraińscy rolnicy czy budżet Ukrainy.

Zaniedbania w polityce rolnej

Niestety zaniedbania z przeszłości będą ciągnęły się miesiącami. Większość działań związanych z ekoschematami, czy opóźnienie w wypłatach dopłat bezpośrednich, to właśnie efekt zaniedbań z przeszłości, które są trudne do nadrobienia w krótkim czasie. Wiele uwagi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęca obecnie usprawnieniu systemu informatycznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi widzi rozwiązania

Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dopóki nie będą wynegocjowane dwustronne zasady przepływu towarów, to embargo nie będzie zniesione. Dopiero gdy zostanie osiągnięte porozumienie z Ukrainą, będzie można mówić o zniesieniu embarga.

Na forach Unii Europejskiej, strona polska postuluje także wprowadzenie istotnych zmian do mechanizmu tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą (ATM, przyp. red. skrót od – Autonomous Trade Measures, po polsku: mechanizm Autonomicznych Środków Handlowych, zawieszenie ceł importowych, kontyngentów i środków ochrony handlu na ukraiński eksport do Unii Europejskiej). Ponadto strona polska wnioskuje, aby ewentualne decyzje były podejmowane bezpośrednio między państwem, którego dotyczy zachwianie rynku, a Komisją Europejską – bezudziału wszystkich państw członkowskich.

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi propozycje nowych rozwiązań.

Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Co to są ekoschematy?

Ekoschematy są to roczne, płatne praktyki, dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie przez Komisję Europejską pod kątem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR – ochrony zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej. 

W Polsce ekoschematy zostały tak zaprojektowane, żeby promować praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów. Służy temu przede wszystkim ekoschemat Rolnictwo węglowe, w ramach którego rolnicy z ośmiu dostępnych praktyk będą mogli wybierać te, które najlepiej odpowiadają na ich potrzeby. 

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt. 

Kim jest Czesław Siekieski?

Czesław Siekierski – polityk i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, poseł na SejmRzeczpospolitej Polskiej III, IV, IX i X kadencji, deputowany do Parlamentu EuropejskiegoV, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2001–2003 wiceminister rolnictwa, od 13 grudnia 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czesław Siekierski urodził się 8 października 1952 r. w Stopnicy k. Buska Zdroju (Świętokrzyskie). Przez pierwsze lata życia mieszkał we wsi Pieczonogi, gdzie wraz z rodzicami prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. Polityk uczył się w Kielcach, a po maturze wyjechał do Warszawy, gdzie podjął studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studia ukończył w 1976 r. i pozostał na uczelni jako asystent na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Na tym wydziale uzyskał stopień doktora w zakresie ekonomiii pracował jako wykładowca. 

Czesław Siekierski – początki

Czesław Siekierski od 1971 do 1977 działał w Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 1981–1982 był kierownikiem wydziału organizacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1994 do 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W latach 1997–2004 sprawował mandat poselski na SejmRzeczpospolitej Polskiej III i IV kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. We władzach swojej partii objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej PSL. 

Czesław Siekierski – przebieg kariery

Czesław Siekierski od 2001 do 2003 r. zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2003–2004 był obserwatorem w Europarlamencie, następnie po akcesji Polski do Unii Europejskiej od maja do lipca 2004 r. deputowanym V kadencji. W wyborach w tym samym roku został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego VI kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu krakowskim. Przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego.

W 2009 r. skutecznie ubiegał się o reelekcję. W VII kadencji został członkiem frakcji chadeckiej, a także wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2014 ponownie zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W VIII kadencji został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. bezskutecznie ubiegał się o reelekcję z listy Koalicji Europejskiej jako reprezentant Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Czesław Siekierski – zwycięstwo 

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Czesław Siekierski, z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, uzyskał mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX kadencji z okręgu kieleckiego. W wyborach w 2023 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję z listy koalicji Trzecia Droga.

FAQ

Co to jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest urzędem administracji rządowej, na którego czele stoi minister rolnictwa. Pierwsze ministerstwo rolnictwa w Polsce powstało w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Przez lata urząd ten funkcjonował pod różnymi nazwami, ale zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 października 1999.od 1999 roku funkcjonuje pod nazwą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Czym zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest to polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rolnictwo, rybołówstwo, rozwój wsi i rynki rolne. 

Jaka jest misja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa, rybactwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i wysokiej jakości usług publicznych.

Jakie są zadania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Do zadań Ministerstwa Rolnictwa należy m.in. polityka rolna i współpraca międzynarodowa. Resort odpowiada za konkurencyjność polskiego rolnictwa, gospodarkę żywnościową oraz bezpieczeństwo żywności. Ministerstwo Rolnictwa zajmuje się też rozwojem obszarów wiejskich czy polityką społeczną.

Jaka jest struktura Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Ministerstwo Rolnictwa dzieli się na Gabinet Polityczny Ministra i 9 departamentów: Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departament Finansów, Departament Gospodarki Ziemią, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Departament Nadzoru Właścicielskiego, Departament Promocji i Jakości Żywności, Departament Płatności Bezpośrednich, Departament Prawno-Legislacyjny, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Kto podlega i kogo nadzoruje Minister Rolnictwa?

Ministrowi Rolnictwa podlegają lub są przez niego nadzorowane inne organy. Są to: Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ministrowi Rolnictwa podlega też kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych, a kolejne są przez niego nadzorowane.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /DEC/ 29.01.2024.