Rzecznik MSP Adam Abramowicz

Adam Abramowicz: Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca podstaw wymiaru składek niekorzystna dla przedsiębiorców

Agencja Informacja: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz ocenia jako niekorzystną uchwalę Sądu Najwyższego. Chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców.


ZUS nie może modyfikować wysokości deklarowanej

W dniu 29 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie Siedmiu Sędziów podjął niekorzystną dla przedsiębiorców uchwałę pod sygn. III UZP 3/23, która kłóci się zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym Sądu Najwyższego. Zgodnie bowiem z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy podkreślał, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może modyfikować wysokości deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek z uwagi na zasady współżycia społecznego.

Ponadto Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz wskazuje, iż zostały uwzględnione przez Sąd Najwyższy wyrokami: z dnia 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23, 19 kwietnia 2023 r., sygn. akt II NSNc 171/23, 15 czerwca 2023r., sygn. akt II NSNc 197/23 oraz 22 czerwca 2023 r., sygn. akt II NSNc 204/23, cztery skargi nadzwyczajne Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ZUS nie powinien kwestionować

Z treści wskazanych wyroków jednoznacznie wynika, iż stanowisko wyrażone w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. II UZP 1/10 zachowuje pełną aktualność. Wobec jednoznacznego brzmienia przepisów prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklarowanej przed przedsiębiorcę, jeżeli mieści się ona w ustawowych granicach.

Ryzyko socjalne

Pomimo aktualności wyżej wymienionej Uchwały z 21 kwietnia 2010 r. Sąd Najwyższy 29 listopada 2023 r. stwierdził, że organ rentowy w przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego, nie negując tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek na te ubezpieczania w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia tej działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru składki, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach, zaś w kolejnych miesiącach realizuje się ryzyko socjalne, którego wystąpienie było pewne w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Adam Abramowicz: Sprzeczność z literą prawa

Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności z jasną literą prawa, tj. z zapisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Rzecznik wskazuje ponadto, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych może interpretować na niekorzyść przedsiębiorców sformułowania „początkowy okres prowadzenia działalności”. Organ rentowy może uznawać, iż początkowy okres prowadzenia działalności to nie tylko pierwszy miesiąc jej prowadzenia, ale i pierwszy kwartał, a nawet pierwszy rok.

Nękanie kobiet prowadzących działalność gospodarczą

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2023 r. kłóci się z dotychczasowym dorobkiem orzeczniczym oraz wyraźnie wyartykułowaną wolą prawodawcy. Mam nadzieję, że pomimo tej Uchwały Sądu Najwyższego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych oraz zasadami Konstytucji Biznesu zaprzestanie nękania kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli będzie inaczej nadal będę składałskargi nadzwyczajne w podobnych sprawach 

Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


Adam Abramowicz rzecznik z biznesowym doświadczeniem

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców od 22 czerwca 2018 roku. Absolwent Wydziału Mechanicznego i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie technologii wód, ścieków i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Adam Abramowicz prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym.

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, był m.in. członkiem sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa w zakresie sporów między przedsiębiorcami i urzędami

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP) – jednoosobowy organ zajmujący się ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Działalność została uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 1668). Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powoływany jest na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Agencja Informacyjna, Opinie, /DEC/ 2.12.2023. Tytuł i śródtytuły od rekacji. Ilustracja: DALL-E Fot. główna: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw