Uwarunkowania produkcji i korzystania z OZE

 

Powstaje monografia o ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Przygotowują ją przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. 

Fundacja FAPA o odnawialnych źródła energii dla wszystkich

W powstaniu monografii wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Udział tak wielu uczelni, o różnych profilach, w tworzeniu monografii, dowodzi interdyscyplinarności zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii. W publikacji naukowcy dzielą się swoimi rozważaniami na tematy techniczne i środowiskowe oraz prawa, ekonomii i finansów. W monografii zawarto także wyniki badań, które jednoznacznie uzmysławiają rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Na stronach książki eksperci identyfikują procesy, takie jak rozwój pomp ciepła czy wykorzystanie roślin energetycznych. Przedstawiono także wiele innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, z których można korzystać już dziś.

Książka pokazuje wyzwania, szanse i problemy stojące przed odnawialnymi źródłami energii w najbliższej perspektywie. Jest to ukazane z punktu widzenia przeciętnego  prosumenta jak i ustawodawcy, zarówno polskiego jak i regulacji unijnych, który będzie musiał w najbliższym czasie podjąć bardzo istotne decyzje, mające długofalowe skutki w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.” – Uważa dr hab. nauk ekonomicznych Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie.

Biogazownie rolnicze szansą na energię dla Polski

Autorzy monografii i recenzenci są zdania, że treści przedstawione  w książce będą przedmiotem przyszłych publikacji, tworzonych przez polskie ośrodki naukowe. – „Materiały posiadające walory opracowań naukowych, stanowią obiektywne źródło wiedzy dla decydentów, na różnych poziomach struktury administracji rządowej oraz samorządowej i nierzadko stanowią tło dla przyszłych zmian legislacyjnych, w poruszanych obszarach.” – Jest zdania Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie i dodaje, że warto też podkreślić ich dydaktyczny charakter. – „W oparciu o opracowania, zawarte w monografii, będą w przyszłości rozwijane prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie. Żadna inna forma publikacji treści monografii nie będzie miała tak szerokiego zasięgu w promowaniu idei odnawialnych źródeł energii.

Wydanie monografii zostało poprzedzone przygotowaniem i organizacją wydarzeń, które służyły diagnozie problemów ekonomicznych i prawnych, związanych z produkcją i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, a także inwentaryzacją społecznych potrzeb.

Wszystkie wydarzenia odbyły się w ramach projektu „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”. Były to m.in. międzynarodowa konferencja zorganizowana przez FAPA i partnerów naukowych: Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie, wizyta studyjna dla rolników w działającej biogazowni rolniczej czy konkurs wiedzy w szkołach ponadpodstawowych.

Rola samorządów w pozyskiwaniu i zarządzaniu OZE

Eksperci Fundacji FAPA opublikowali także bezpłatną publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”. W podręczniku zostały omówione zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii. W monografii wyczerpująco opisano również rolę samorządu w procesie inwestycyjnym, w tym sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych.

W ramach projektu zorganizowano też spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych samorządów na których przedstawiano idee i narzędzia, z których mogą korzystać lokalne społeczności inicjując tworzenie źródeł energii odnawialnej. Spotkania miały formę paneli dyskusyjnych i konferencji. Największa z nich, której celem było podsumowanie projektu, zgromadziła ponad 50 osób. Wzięli w niej udział naukowcy, przedsiębiorcy, rolnicy w oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji omawiano efekty realizowanego projektu. Podjęto również szeroką dyskusję na temat ekonomicznej efektywności stosowania źródeł odnawialnych oraz finansowania odnawialnych źródeł energii. Zwrócono także uwagę na polityczną debatę toczącą się wokół tej tematyki. Dyskutowano o roli samorządu i czynnikach rozwoju odnawialnych źródeł energii w różnych perspektywach czasowych.

FAPA o nowelizacji matrycy VAT

Prelegenci, którzy reprezentowali największe ośrodki naukowe w Polsce, wygłosili 13. referatów. Wśród mówców byli m.in. dr hab. Piotr Gradziuk – prof.  Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; dr hab. Robert Suwaj – prof. Politechniki Warszawskiej; dr hab. Natalia Wasilewska – prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Paweł Czechowski – prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Piotr Gołasa i dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

„Celem naszych działań było podkreślenie znaczenia „małych kroków”, które wykonać może każdy. Odnawialne źródła energii stanowią rozwiązanie dostępne dla wszystkich i potrzeba naprawdę niewiele, żeby korzystać z odnawialnych źródeł energii”. – Uważa Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie. – „Podkreślaliśmy dostępność, wyjaśnialiśmy procesy i budziliśmy ciekawość.”

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 20.02.2023