Rada Przedsiębiorczości apeluje aby dopracować regulacje wymierzone w rosyjski kapitał

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję. Rady Przedsiębiorczości uważa, ze jest to ważne i potrzebne działanie, które może powstrzymać eskalację inwazji armii rosyjskiej, rozpoczętą 24 lutego 2022 r. oraz ludzi stanowiących finansowe zaplecze reżimu Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie uważa, że projektowane regulacje wymagają dopracowania.

„Haniebna wojna prowadzona przez Federację Rosyjską przeciwko wolnej, niepodległej Ukrainie, musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią wolnego świata. Szeroki zestaw sankcji ekonomicznych już uderza w rosyjską gospodarkę. Dlatego dobrze, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej przygotował projekt ustawy o krajowej liście podmiotów objętych sankcjami, także takich, których do tej pory nie było na listach Unii Europejskiej.” – Można przeczytać w apelu Rady Przedsiębiorczości.

Decyzję w sprawie wpisu na krajową listę sankcyjną będzie wydawał minister właściwy ds. wewnętrznych z urzędu lub na uzasadniony wniosek określonego, zamkniętego katalogu wnioskodawców – służb oraz podmiotów nadzorujących rynek. Konsekwencją wpisu na listę będzie przede wszystkim zamrożenie i zakaz otrzymywania zasobów finansowych i gospodarczych oraz wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych. Na listę może trafić osoba lub podmiot, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę bądź są z takimi osobami albo podmiotami związane. Trafią na nią również osoby i podmioty, wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania do takiego wsparcia ich środków finansowych albo zasobów gospodarczych.

Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę, że są to przesłanki nieostre i szerokie i rodzą ryzyko nieuzasadnionego umieszczenia na liście sankcyjnej. Decyzję pozostawiają de facto uznaniowości urzędników.

Jak wskazuje Rada Przedsiębiorczości, ryzyko takiego błędu jest tym większe, że projektowana ustawa przewiduje modelowe postępowanie inkwizycyjne. Dlatego może pojawić się ryzyko popełnienia błędu. Rada Przedsiębiorczości uważa, że im bardziej niedookreślone są przesłanki decyzji organu wydającego decyzję, tym większe pole do błędnych decyzji. Dlatego należy zapewnić przedsiębiorcom minimalne gwarancje proceduralne. Według Rady Przedsiębiorczości projektowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję powinna przewidywać możliwość zajęcia stanowiska przez podmiot, który ma być umieszczony na liście, a także procedurę odwoławczą w trybie administracyjnym. W tej sytuacji nawet najkrótszy, kilkudniowy, termin umożliwi wykazanie ewentualnego błędu.

„Chociaż wojna rosyjsko-ukraińska w najbliższym sąsiedztwie Rzeczpospolitej Polskiej uzasadnia tak radykalne rozwiązania jak proponowane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, umożliwiający mrożenie majątków podmiotów wspierających Rosję, to wobec poważnych reperkusji nadzwyczajne rozwiązania ustawowe nie mogą obejmować przedsiębiorców, którzy nie powinni znaleźć się na liście.” – Uważa Rada Przedsiębiorczości.

W ocenie organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości, zamieszczenie na liście o kilka dni później nie osłabi zamierzonych sankcji, a uchroni przed wykorzystaniem ewentualnych nieścisłości i błędów do podważania ich słuszności. Dodatkowo, mechanizm wysłuchania zainteresowanego pozwoli uchronić podmioty niezaangażowane we wspieranie Federacji Rosyjskiej przed poważnymi konsekwencjami zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich pracowników i kontrahentów.

„Rada Przedsiębiorczości z pełną stanowczością popiera poszerzanie i wzmacnianie sankcji przez polskie władze, w stosunku do sankcji już nałożonych przez Unię Europejską, natomiast apeluje by nie wykluczały i krzywdziły one podmiotów, które nie powinni znaleźć się na liście.” – Można przeczytać w podsumowaniu Apelu Rady Przedsiębiorczości.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Rzeczpospolitej Polskiej. Instytutcja została powołana w 2003 r. Reaktywowano ją 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 irecesją. Członkami Rady są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, ABSL (ang. Association of Business Service Leaders in Poland– Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /ART/ 7.04.2022