Konkurs ,,O Laur Sarbiewskiego” 2023 w języku polskim i łacińskim

 

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Academia Europaea Sarbieviana, Związek Literatów na Mazowszu oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio ogłaszają 18. edycję konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Inauguracji XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Celem konkursu poetyckiegoO Laur Sarbiewskiego” jest promocja spuścizny ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim. Konkurs poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego” jest organizowany w dwóch kategoriach: poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i poezji w języku łacińskim.

Chrześcijański Horacy z Mazowsza

Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ herbu Prawdzic (łac. Mathias Casimirus Sarbievius) urodził się 24 lutego 1595 w Sarbiewie koło Płońska, zmarł 2 kwietnia 1640 w Warszawie). Był nazywany Horatius Sarmaticus (łac. sarmackim Horacjuszem), Horatius Christianus (łac. chrześcijańskim Horacjuszem). Jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wydawanych polskich autorów za granicą, obok takich autorów jak  Henryk Sienkiewicz i Ferdynand Ossendowski. Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski uznawany jest za światowej sławy polskiego poetę neołacińskiego i teoretyka literatury epoki baroku, jezuita, kaznodzieja nadworny Władysława IV (król Polski w latach 1632–1648, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów, wybrany carem Rosji).

Krytycy literaccy uznają ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego go za jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Jest twórczość jest mało znana, ponieważ pisał po łacinie. Jego utwory cechuje liryzm i refleksyjność. Jego poezja przypomina zarówno utwory Horacego – uznawanego za największego łacińskiego liryka, jak i Jana Kochanowskiego – jednego z najwybitniejszych twórców epoki renesansu. Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski w historii funkcjonuje zarówno jako poeta i teoretyk literatury. Był także wykładowcą filozofii i retoryki Papież Urban VIII uhonorował go wieńcem laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, co dziś można porównać z Nagrodą Nobla. Był kaznodzieją królewskim na dworze Władysława IV, u którego cieszył się dużym uznaniem i zaufaniem.

Święto sarmackiego Horacjusza

Warunkiem uczestnictwa, w konkursie poetyckim ,,O Laur Sarbiewskiego”, jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach. Prace muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. Dodatkowo można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym. Utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Prace należy nadesłać do 14 kwietnia 2023 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku poezji w języku łacińskim tematyka i struktura formalna utworów jest dowolna. W tym przypadku utwory należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com

Poeta Zjednoczonej Europy

Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach. Utwory niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie poetyckim ,,O Laur Sarbiewskiego” jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych wierszy.

Ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego” i wręczenie nagród nastąpi w piątek 12 maja 2023 r. podczas Inauguracji XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście, wyjątkiem będzie przyznanie nagrody w kategorii ,,poezja w języku łacińskim’’ laureatowi z zagranicy. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23-662-27-02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplo

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 12.03.2023