Ekonomia Macedonii: stabilność w czasach niepewności

Narodowy Bank Macedoniii kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej rozpoczęte pod koniec 2021 roku oraz działania makroostrożnościowe, które przyczynią się do spowolnienia inflacji i utrzymania kursu walutowego na stabilnym poziomie.

W ostatnich latach gospodarka światowa zmaga się z szeregiem wyzwań, począwszy od pandemii COVID-19, przez konsekwencje wojny na Ukrainie, aż po niestabilność w regionie Bliskiego Wschodu. Te globalne kryzysy znacząco wpływają na decyzje polityki monetarnej poszczególnych krajów, w tym Macedonii. Narodowy Bank Macedonii (NBM) podejmuje działania celu stabilizacji inflacji i kursu wymiany waluty krajowej, biorąc pod uwagę skomplikowany kontekst międzynarodowy.

Utrzymanie stóp procentowych w Macedonii na stabilnym poziomie

Narodowy Bank Macedonii zdecydował się utrzymać stopy procentowe dla weksli CB na poziomie 6,30%, a stopy overnight oraz siedmiodniowe na poziomie odpowiednio 4,20% i 4,25%. Podtrzymywanie niezmienionej podaży weksli CB na regularnych aukcjach w wysokości 10 miliardów denarów macedońskich jest kontynuacją zacieśniania polityki monetarnej, które rozpoczęło się pod koniec 2021 roku. Ta decyzja świadczy o świadomej próbie NBM spowolnienia inflacji oraz utrzymania stabilności kursu wymiany.

Zmniejszająca się inflacja – optymistyczny sygnał dla gospodarki Macedonii

Inflacja krajowa kontynuuje spowolnienie, osiągając poziom 6,6% w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 roku. Zmniejszenie tempa wzrostu inflacji jest efektem wolniejszego wzrostu cen we wszystkich trzech komponentach, przy czym największy wkład wnosi komponent żywnościowy. Te dane mogą być pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorstw i konsumentów w Macedonii, świadczącym o umiejętności NBM w zarządzaniu presją inflacyjną.

Stabilne rezerwy walutowe wspierające kurs denara macedońskiego

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, poziom rezerw walutowych na koniec września jest odpowiedni do utrzymania stabilności kursu wymiany denara macedońskiego. Korzystne warunki na krajowym rynku walutowym oraz interwencje NBM, polegające na zakupie walut obcych, wzmacniają zaufanie do krajowej waluty.

Przemyślana polityka NBM w kontekście globalnych niepewności

Narodowy Bank Macedonii z uwagą śledzi międzynarodowe ryzyka, takie jak ceny światowe surowców, które są obarczone niepewnością z powodu wojny na Ukrainie i eskalujących konfliktów na Bliskim Wschodzie. W trosce o stabilność waluty i inflacji, NBM deklaruje przygotowanie na użycie wszystkich niezbędnych instrumentów polityki monetarnej.

Prognoza gospodarcza Macedonii w obliczu zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań

Wzrost gospodarczy Macedonii w drugim kwartale 2023 roku zwolnił do 1,1%, zbliżając się do prognozowanego poziomu wzrostu na ten okres. Niemniej jednak, aktualne dane wysokoczęstotliwościowe wskazują na słabszy wzrost w trzecim kwartale, co może prowadzić do przeglądu w dół oczekiwań dotyczących wzrostu popytu zagranicznego do końca 2024 roku.

Ożywienie po pandemii

– Sektor bankowy jest silnym wsparciem dla sektora przedsiębiorstw, natomiast wskaźnik kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw jest niski i niższy od poziomu sprzed pandemii – mówi dyrektor Dyrekcji Stabilności Finansowej i Makroostrożnościowej Polityka Narodowego Banku Macedonii, Natasha Andreeva w wywiadzie dla „Bloomberg Adria”.

Wzrost zysku netto przedsiębiorstw


Natasha Andreeva podkreśliła, że ​​ożywienie sektora przedsiębiorstw po pandemii jest szybkie, dzięki czemu już w 2021 r. można było zaobserwować wzrost zysku netto o wysokie 32,1 proc. W 2022 r. tendencja ta była kontynuowana, choć już bardziej umiarkowana przy wzroście o 19,8 proc. Zadłużenie sektora przedsiębiorstw na koniec 2022 r. wynosiło 71,1 proc. PKB i wykazuje niewielki wzrost w porównaniu z 2021 r., ale nadal mieści się w umiarkowanych granicach i poniżej międzynarodowych progów podatności na zagrożenia.

– Wzrost rentowności jest czynnikiem wpływającym na stabilność zadłużenia sektora przedsiębiorstw, który w dalszym ciągu posiada odpowiednią zdolność do regularnego regulowania zobowiązań. Dane z sektora bankowego na razie nie wskazują na realizację zagrożeń wynikających z napiętych warunków finansowych. Wskaźnik kredytów zagrożonych przedsiębiorstw jest niski i wynosi około 3,8 proc., czyli poniżej poziomu sprzed pandemia. Jednak czujność jest konieczna w warunkach, gdy otoczenie jest nadal niepewne, a zawirowania geopolityczne stwarzają ryzyko dla dynamiki cen i wzrostu gospodarczego, co wraz ze wzrostem kosztów finansowania może zwiększyć wrażliwość sektora przedsiębiorstw – uważa dyrektor Dyrekcji Stabilności Finansowej i Makroostrożnościowej Polityka Narodowego Banku Macedonii, Natasha Andreeva.

Narodowy Bank Macedonii aktywnie reaguje na zmienne warunki globalne

Ścisła polityka monetarna, stabilne rezerwy walutowe i przemyślane działania makroprudencjalne są kluczowe dla stabilności ekonomicznej kraju. Mimo światowej niepewności, NBM wykazuje zdolność do zarządzania ryzykiem i utrzymywania równowagi gospodarczej. Jego działania mogą być wzorem dla innych banków centralnych w regionie, które starają się chronić swoje gospodarki przed zewnętrznymi szokami ekonomicznymi i zachować stabilność cenową.

Agencja Informacyjna, AI World, Gospodarka /AIN, EST, mia.mk/

Zdjęcie dodane przez Tamas Marton: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/miasto-niebo-ludzie-sztuka-4616602/