Anwil – Produkcja nawozów zwiększy się o połowę

 

Agencja Informacyjna: Anwil, spółka z Grupy Orlen, finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. Pozwoli to  na ograniczenie importu produktów nawozowych i w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Będzie to możliwe, ponieważ trzecia linia, pozwoli na zwiększenie o 50 proc. mocy wytwórczych nawozów i poszerzenia katalogu produktów przedsiębiorstwa.

Paliwo kupowane na zapas może okazać się niebezpieczne i kosztowne

Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych to największy w historii Anwilu i całego regionu projekt inwestycyjny, zarówno pod względem finansowym, jak i uzyskanych mocy produkcyjnych. Nowa instalacja we Włocławku wpisuje się również w strategiczne założenia Grupy Orlen, w obszarze neutralności emisyjnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązanie umożliwi prawie całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych przy produkcji nawozów, będzie to zgodne z celem który postawiła gospodarkom Wspólnoty Unia Europejska.

Anwil finalizujemy nową, nowoczesną inwestycję, która zwiększy możliwości produkcyjne Grupy Orlen, tym razem w obszarze nawozów.” – Ogłosił Daniel Obajtek – Prezes Zarządu Orlen. – „Uruchomienie inwestycji, przez Anwil już na tym etapie umożliwiło zwiększenie zatrudnienia w zakładzie o ok. 10 proc., a już wkrótce realnie wpłynie na rozwój rolnictwa w Polsce. Zdecydowane zwiększenie własnej produkcji nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek, a tym samym wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Orlen prognozuje, że większe ilości nowoczesnych produktów będą dostępne już w najbliższym sezonie nawozowym, czyli wiosną 2024 roku. To znacznie wzmocni pozycję Orlenu na konkurencyjnym rynku.” – Komentował, podczas inauguracji inwestycji Daniel Obajtek – Prezes Zarządu Orlen.

Miłosz Manasterski: Silny Orlen, bezpieczniejsza Polska

Inwestycja Anwilu obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Trzecia linia do produkcji nawozów azotowych zwiększy dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki o 50 proc., do 1.461 ton rocznie. Zastosowana, nowoczesna, technologia to gwarancja nie tylko wzrostu wydajności, ale także bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

 „Rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych Anwilu to kluczowa decyzja w historii naszej przedsiębiorstwa, która przyniesienie wymierne efekty w ciągu kolejnych lat.”- Przewiduje Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu Anwil. – „Realizacja trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych ma duże znaczenie dla rozwoju samego przedsiębiorstwa oraz regionu i jego mieszkańców. Ważne są również kwestie środowiskowe. W nowej inwestycji Anwil zastosował najnowocześniejsze technologie, które znacznie ograniczają emisje gazów cieplarnianych i pozwalają na samowystarczalność energetyczną instalacji. To sprawia, że Spółka zminimalizuje wpływ na otoczenie i odpowiedzialnie realizuje strategię Grupy Orlen, również w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że nowa instalacja kwasu azotowego, będzie także wytwarzała energię elektryczną o mocy 9 MW, czyli dokładnie tyle ile potrzebne jest do jej zasilania.” – Wyjaśniła Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu Anwil.

https://agencja-informacyjna.com/orlen-paliwa-z-oferta-paliwa-baq-premium/

„Budowa trzeciej linii do produkcji nawozów przez Anwil jest warta 1.700.000.000 złotych to dobitnie pokazuje potencjał Spółki.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Kluczowym dla całej branży nawozowej w Europie będzie konkurencyjność kosztowa w kontekście importu spoza Unii Europejskiej, gdzie koszty wytworzenia są znacznie niższe. W każdym procesie produkcji ważne jest zachowanie wydajności i ciągłości produkcji. Anwil we Włocławku zastosował nowoczesną technologię – powstały instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza w tym magazyny mogące przechować do 25.000 ton produktów. Można dzięki temu obiegowi zamkniętemu kontrolować ilość produktu i odpowiednio reagować na sytuację na rynku.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów wykorzystano wiodącą, globalną technologię EnviNOx. Umożliwi ona ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji o ok. 99 proc., czyli o ok. 4.200 ton tlenków azotu. Technologia ta w 2008 r. została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą dostępną technikę” BAT (ang. Best available technology), zgodnie z dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, która narzuca konieczność uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego na funkcjonowanie we Wspólnocie instalacji technologicznych, w niektórych, uznawanych za szczególnie uciążliwe dla środowiska, dziedzinach działalności gospodarczej, np. przemysłu. Są to niektóre instalacje technologiczne w ramach: przemysłu paliwowo-energetycznego, chemicznego, mineralnego, metalurgicznego, a również instalacje związane np. z gospodarką odpadami technologicznymi i komunalnymi oraz rolnictwem (m.in. ubojnie, mleczarnie, garbarnie). Technologia EnviNOx jest nadal rekomendowana jako wiodąca dla wszystkich zakładów produkujących kwas azotowy.

Anwil spółka akcyjna – przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą we Włocławku, dawne Zakłady Azotowe „Włocławek”. Przedsiębiorstwo powstało 17 lipca 1966 r. Uruchomienie produkcji saletry amonowej i kwasu azotowego oraz amoniaku na przełomie lat 1971–1972. W latach 1976–1985 wybudowano instalacje produkcyjne polichlorku winylu. W 1989 rozpoczęła się budowa wytwórni granulatów PCW. W 1998 rozpoczęto produkcję płyt z PCW. W latach 1999–2003 miała miejsce rozbudowa i modernizacja instalacji chlorku winylu i polichlorku winylu. W tym samym czasie powstała także druga linia do produkcji saletrzaku oraz instalacja odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych. Kolejne prace modernizacyjne zakończyły się w 2006 roku, kiedy ukończono rozbudowę wytwórni chloru i ługu sodowego oraz zmieniono technologię produkcji na membranową. W 2013 roku powstała ekologiczna suszarnia osadów oraz nowa linia paletyzacji nawozów.

Miłosz Manasterski: Połączenie Orlenu i Lotosu to fuzja dekady

W ofercie Anwilu znajdują się: nawozy azotowe, suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Przedsiębiorstwo produkuje nawozy azotowe w postaci saletry amonowej i saletrzaku (jako Canwil z magnezem i Canwil S z siarką). Produkty mają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Anwil uczestniczy też w Programie „Opieka nad Produktem”, realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów EFMA.

Orlen Spółka Akcyjna (do 3 lipca 2023 Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna) – polski koncern wielobranżowy, operujący na rynkach biopaliw, gazownictwa (poszukiwania i wydobycie, logistyka i dystrybucja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna gazu ziemnego), energii elektrycznej i cieplnej, petrochemii, medialny, produkcji nawozów sztucznych, poszukiwań, wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz sprzedaży detalicznej. W grupie Orlen zatrudnionych jest około 65.000 pracowników. Spółka deklaruje osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Koncern Orlen posiada cztery rafinerie ropy naftowej: w Płocku, w Litvínovie i Kralupach nad Vltavou na terenie Republiki Czeskiej oraz w Możejkach w Republice Literwskiej. Orlen jest spółką akcyjną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Miłosz Manasterski: Rekordowy zysk Orlenu – zysk dla nas wszystkich

Orlen bezpośrednio i pośrednio jest właścicielem Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” oraz 17. terminali paliw. Do Grupy Orlen należy ponad osiemdziesiąt spółek zależnych: Anwil, Baltic Power, Basell Orlen Polyolefins, Dewon, Energa, Exalo Drilling, Gas-Trading, Gas Storage Poland, Grupa Azoty Polyolefins, Geofizyka Toruń, IKS Solino, LLC „Karpatgazvydobuannya”, Kopalnia Soli Lubień, Lotos Green H2, Lotos Kolej, Lotos Lab, Lotos Ochrona, Lotos Petrobaltic, Lotos Serwis, Lotos Straż, Lotos SPV 3, Lotos SPV 4, Lotos SPV 6, Lotos Upstream, Orlen Administracja, Orlen Asfalt, Orlen Aviation, AB Orlen Baltics Retail, Orlen Budonaft, Orlen Capital, Orlen Centrum Serwisowe, Orlen Centrum Usług Korporacyjnych, Orlen Deutschland, Orlen Eko, Orlen Energia, Orlen Holding Malta, Orlen International Trading (Suzhou), Orlen Laboratorium, AB Orlen Lietuva, Orlen Neptun, Orlen Nieruchomości, Orlen Ochrona, Orlen Oil, Orlen Olefiny, Orlen Paliwa, Orlen Południe, Orlen Projekt, Orlen Serwis, Orlen Synthos Green Energy, Orlen Trading Switzerland, Orlen Transport, Orlen Unipetrol, Orlen Upstream, Orlen Usługi Finansowe, Orlen VC, Orlen Wind 3, PFK Gaskon, PGNiG BioEvolution, PGNiG Gazoprojekt, PGNiG Obrót Detaliczny, PGNiG Serwis, PGNiG SPV 6, PGNiG SPV 10, PGNiG Supply & Trading, PGNiG Technologie, PGNiG Termika, PGNiG Upstream North Africa, PGNiG Upstream Norway, PGNiG Upstream Polska, PGNiG Ventures, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Polska Press, Polska Spółka Gazownictwa, Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Rafineria Gdańska, Ruch, SGT Europol Gaz, Sigma Bis, Solgen, ZWUG Intergaz.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 15.10.2023