Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich

Agencja Informacyjna: „Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia” to temat konferencji naukowej. Uczestniczyło w niej ponad 60. przedstawicieli uczelni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytety Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Omawiali oni omawiać sprawy związane z zieloną transformacją na terenach wiejskich. Podczas sesji plenarnej eksperci wygłosili referaty naukowe, a podczas sesji panelowej odbyła się dyskusja na temat szans i zagrożeń tego procesu. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację im. im. XBW Ignacego Krasickiego.

Biogaz i biometan kluczowy w miksie energetycznym 

Pierwszy z zaplanowanych referatów naukowych przedstawił dr hab. Piotr Sulewski, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej prezentacji poruszył temat biogazu i biometanu jako niezbędnego elementu polskiego miksu energetycznego. Jak podkreślił, polska posiada znaczący potencjał produkcji biogazu rolniczego i biometanu, ale ten dotychczas wykorzystany był w niewielkim stopniu. – „Rosnące ceny energii i polityka klimatyczna będą poprawiały względną opłacalność produkcji biogazu i biometanu, uszlachetnianie biogazu do biometanu poprawia efektywność, ale podnosi koszty i wymaga infrastruktury. – Wyjaśniał dr hab. Piotr Sulewski, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Potencjał zawarty w substratach rolniczych ograniczony jest względami organizacyjnymi i logistycznymi takimi jak na przykład rozdrobnienie gospodarstw. Dr hab. Piotr Sulewski, poza wykorzystaniem biogazu rolniczego w miksie energetycznym, wykazał szereg zalet tego produktu. Jako jeden z najważniejszych wskazywał stabilność – biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8.000 godzin rocznie, działać niezależnie od pogody i być tanim źródłem utylizacji odpadów. 

Fotowoltaika na terenach wiejskich 

Dr hab. Marcin Wysokiński – profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przybliżył temat paneli fotowoltaicznych, stosowanych rozwiązań technologicznych oraz przyszłości tej metody pozyskiwania energii na terenach wiejskich. Przedstawił także stanowisko przedstawiciela jednego z przedsiębiorstw, które zajmuje się fotowoltaiką. – „Elektrownia zbudowana o panele polikrystaliczne jest bardziej efektywna w porównaniu z tak zwanymi monokryształami, a inwestycja w farmy fotowoltaiczne jest znacznie niższa niż kilka lat temu. To pokazuje jak rozwija się na gałąź energetyki.” – Wyjaśniał Szymon Malinowski – przedstawiciel spółki TermoSystemy. – „W zakresie obrotu energią, TermoSystemy współpracują z Energą z Grupy Orlen, a nasza farma fotowoltaiczna jest najlepszym przykładem rozwiązania dla transformacji energetycznej oraz wykorzystania terenów wiejskich. Szymon Malinowski – przedstawiciel spółki TermoSystemy zaznaczył, że tereny wiejskie można podzielić na dwa typy – agrofotowoltaikę, czyli na przykład zadaszenia nad polami, a drugito pola, które nie nadają się pod uprawę. – „Tym terenom można dać drugie życie stawiając na nich farmy fotowoltaiczne.” – Postulował Szymon Malinowski – przedstawiciel spółki TermoSystemy. dodał Szymon Malinowski. 

https://centrum-informacji.com/biogazownie-rolnicze-szansa-na-energie-dla-polski/

Europejska certyfikacja CO2 

Dr hab. Beata Jeżyńska – profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odniosła się do sprawy europejskich ram certyfikacji usuwania CO2 dla rolnictwa węglowego. – „Jak czytamy w raportach, rolnictwo wciąż w dość dużej mierze odpowiada za ocieplanie klimatu i odpowiada od 10-12 procent globalnej produkcji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na megatony, dlatego rolnictwo musi podjąć działania mitygujące. Głównym działaniem ma być sekwestracja czyli wychwytywanie CO2 z upraw. Jedynym działaniem prawnym, jakie możemy zaobserwować są ekoschematy. – Sugerowała 

Dr hab. Beata Jeżyńska – profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekoschemat, jak tłumaczyła, budowany jest na bazie dobrowolności przystąpienia i wprowadza zakres działań, które mają być podjęte przy realizacji upraw. Można pozyskać środki finansowe na realizację tego typu działań i są przyznawane zgodnie z zasadą punktów za odpowiednio wdrażane procesy, a punkty przeliczane na wysokość dofinasowania. Dr hab. Beata Jeżyńska – profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podkreśliła, że wszelkie działania związane z wprowadzaniem zielonej zmiany wiążą się z finansami, by utworzyć mechanizm zachęcający do ich wprowadzania. 

Zielone finanse na terenach wiejskich 

O wprowadzaniu i wsparciu działań z zakresu zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich referat wygłosiła Dr Magdalena Mądra-Sawicka z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wśród działań z zakresu ESG wydzieliła dla działań środowiskowych – zmniejszenie wpływu praktyk rolniczych na środowisko, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie wody i stosowanie zrównoważonych metod uprawy, społecznych – zapewnienie uczciwych praktyk pracy, promowanie różnorodności i integracji oraz wspieranie społeczności lokalnych, a z zarządzania/ładu korporacyjnego – zapewnienie przejrzystości, odpowiedzialności i etycznego zachowania we wszystkich aspektach działalności rolniczej. – „Wdrożenie ESG w rolnictwie może wiązać się z korzyściami takimi jak lepsze wyniki finansowe, zwiększona odporność na zmiany klimatu, lepsza reputacja i wartość marki oraz większe zaangażowanie interesariuszy. – Oceniła Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Debata i wnioski 

Drugiego dnia konferencji „Zielona zmiana w energetyce na terenach wiejskich: wybrane zagadnienia”, prelegenci wygłaszający swoje referaty zasiedli wraz z innymi uczestnikami do dyskusji na temat szans i zagrożeń procesu zielonej transformacji na terenach wiejskich. Debata oparta była na podstawie przedstawionych referatów, które zachęciły przedstawicieli uczelni do rozmów na temat biogazu i biometanu, fotowoltaiki, zielonych finansów i rolnictwa węglowego. Dyskutanci zgodnie stwierdzili, że wyżej wymienione przedsięwzięcia przyczynią się do ograniczenia gazów cieplarnianych, będą źródłem dochodu dla rolników, czy uzupełnieniem miksu energetycznego. Nie zabrakło także rozmów na temat inwestycji w źródła zielonej energii, których na polskim rynku jest coraz więcej, a liderem zielonej zmiany staje się Grupa Orlen, realizująca projekty z zakresu biogazów, fotowoltaki, które są uzupełnieniem szerokiego wachlarza projektów prowadzących do ograniczenia emisji. 

Organizatorem konferencjibył Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Wydarzenie dofinansowano ze środków Fundacji Orlen dla Pomorza. 

Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Agencja Prasowa.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /art/ 23.10.2023