Wpływ filozofii na politykę

 

 

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej i Związek Literatów Polskich zapraszają na konferencję naukową „Wpływ filozofii na politykę”.

 

Andrzej Kasia – przenikanie śmierci

 

Filozofia – to systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata. Pojęcie polityki jest wieloznaczne. Przede wszystkim polityka to działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu. Szersze ujęcie to działalność jakiejś grupy społecznej lub partii mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej; też: cele i zadania takiej działalności oraz metody realizacji takich zadań. Polityka to także sposób działania osoby lub grupy osób kierujących jakąś instytucją lub organizacją. W potocznym rozumieniu to zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń.

 

Filozofia jest często ujmowana jako metadyscyplina – najbardziej ogólna z dziedzin wiedzy, wyznaczająca ich podstawy metodologiczne i warunki funkcjonowania. Znany jest wpływ filozofii na religię i naukę. Wyodrębnioną dziedziną jest filozofia polityczna – dział filozofii praktycznej stanowiący krytyczną refleksję nad życiem politycznym i państwem: zwłaszcza istotą polityki, naturą, pochodzeniem i prawomocnością władzy, pochodzeniem, zmiennością i wartością moralną ustrojów państwowych. Jako refleksja twórcza filozofia polityczna zmierza do oceny życia politycznego i budowy postulatów ustrojowych: dlatego też wielokrotnie miała znaczny wpływ na historyczny rozwój życia politycznego i społecznego.

 

Do najwybitniejszych reprezentantów filozofii politycznej filozofii zachodniej należą Platon („Państwo”, „Prawa”), Arystoteles („Polityka”), Cyceron („Republika”), św. Augustyn („Państwo Boże”), św. Tomasz z Akwinu, Niccolò Machiavelli, św. Tomasz Morus, Erazm z Rotterdamu, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karol Marks, a spośród filozofów współczesnych Leo Strauss, Ayn Rand, Antonio Gramsci, Jürgen Habermas, Giovanni Gentile, Hannah Arendt, Carl Schmitt, Robert Nozick, John Rawls.

 

https://agencja-informacyjna.com/kultura/corrida-ksiazka-roku/

 

Teraz odbędzie się konferencja „Wpływ filozofii na politykę”. Organizatorami wydarzenia są: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej i Związek Literatów Polskich. Konferencja „Wpływ filozofii na politykę” będzie okazją do refleksji jak obecnie meta dyscyplina oddziałuje na współczesne życie. Wydarzenie odbędzie się w środę, 7 grudnia 2022 r., w Domu Literatury, przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie.

 

Program konferencji „Wpływ filozofii na politykę” w środę, 7 grudnia 2022 r.

 

10.00 – „Filozofia i przewidywanie przyszłości” – prof. dr hab. Wojciech Pomykało,

10.20 – „Wpływ filozofii na politykę – przygotowanie instrumentarium badawczego: trudności i dylematy” – prof. dr hab. Władysław T. Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego,

10.40 – „Brak wpływu mniejszościowych religii i zawartych w nich elementów filozofii na politykę” – prof. dr hab. Tadeusz Mędzelowski – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu,

11.00 – „Oddziaływanie filozofii na politykę penitencjarną” – prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Twórca Katedry Pokoju i Probacji, Warszawa,

11.20 – „Wpływ filozofii na politykę Chin oraz Stanów Zjednoczonych” – prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Rektor Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

11.40 – „Filozofia – Konstytucja – Polityka” – mgr Bartłomiej Tarkowski, radca prawny z Puław.

Dyskusja

 

Chrześcijański Horacy z Mazowsza

 

12.30 – „Znaczenie filozofii w polityce” – prof. W. Julian Korab-Karpowicz – filozof i myśliciel polityczny, Uniwersytet Opolski,

12.50 – „Wpływ filozofii na politykę zdrowotną” – prof. zw. dr hab. nauk med. Janusz Szymborski – Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych, Warszawa,

13.10 – „Problem umowy społecznej w polityce” – dr Andrzej Ziemski, Redaktor Naczelny „Przeglądu Socjalistycznego”, Warszawa,

13.30 – Koncert skrzypcowy w wykonaniu dr hab. Agnieszki Maruchu z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Zhan Zhou Chin – laureatka Gold Prize in Professional Category na Grand Master Music Competition 2022,

14.00 – „Rzeczywiste i pozorne cele współczesnej polityki gospodarczej: czy grabież poddaje się ocenom etycznym?” – prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja

 

14.40 – „Filozofia i jej trywializacja jako istotny czynnik polityki III Rzeczpospolitej Polskiej” – dr Tomasz Kozłowski, Sekretarz Generalny Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Warszawa;

15.00 – „Od liberalizmu do panoptikonu. Zmiana paradygmatu polityki na Zachodzie” – dr Mateusz Piskorski, politolog, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie,

Dyskusja

 

16.00 – Zamknięcie obrad konferencji – prof. w. dr hab. Maria Szyszkowska – rektor Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

 

Konferencję „Wpływ filozofii na politykę” w środę, 7 grudnia 2022 r. poprowadzi profesor Władysław T. Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Agencja Informacyjna, kultura, 4.12.2022