urząd patentowy

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w czołówce najbardziej innowacyjnych na świecie

Agencja Informacyjna: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej został uznany za 7. najbardziej innowacyjny urząd patentowy świata a w zestawieniu narodowych urzędów zajmujących się własnością intelektualną z Unii Eurpejskiej jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak wysokie pozycje osiągnął w rankingu IP Office Innovation Ranking 2024.

IP Office Innovation Ranking 2024 portalu World Trademark Review

IP Office Innovation Ranking 2024 przygotowała redakcja międzynarodowego czasopisma i portalu World Trademark Review, poświęconego problematyce znaków towarowych. W zestawieniu brano pod uwagę skuteczność narzędzi internetowych, wykorzystanie blockchain, sztucznej inteligencji i chatbotów oraz współpracę z celnikami – ma to istotne znaczenie w walce z podrabianymi towarami i naruszaniem praw do znaków towarowych.

Najbardziej innowacyjne urzędy patentowe na świecie

W IP Office Innovation Ranking 2024, zbadano 50 urzędów ds. własności intelektualnej na całym świecie. Za najbardziej innowacyjny uznano Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO ang. European Union Intellectual Property Office) Należy on do struktur Unii Europejskiej. Zajmuje się rejestracją znaków towarowych Unii Europejskiej (European Union trade marks) i wspólnotowe wzory przemysłowe (registered Community designs). W o są też rzędy patentowe z Republiki Korei i Związku Australijskiego. IP Office Innovation Ranking 2024 porównuje urzędy zajmujące się znakami towarowymi i wyróżnia te, które oferują użytkownikom narzędzia i usługi wykraczające poza standardową procedurę ochrony znaków.

10 najbardziej innowacyjnych urzędów patentowych na świecie

Pierwsza dziesiątka najbardziej innowacyjnych urzędów prezentuje się następująco: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Republika Korei, Związek Australijski, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Republika Singapuru, Królestwo Tajlandii, Rzeczpospolita Polska, Republika Francuska, pierwszą dziesiątkę zajmują ex aequo Japonia i Meksykańskie Stany Zjednoczone

Polska w IP Office Innovation Ranking 2024

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej znalazł się na wysokiej 7 pozycji i jest to skok z 17 miejsca, jakie zajmował w 2022 r. Jeśli przeanalizuje się zestawienie pod kątem obecności państw europejskich, można zauważyć, że polski urząd jest pierwszy w rankingu. W pierwszej dziesiątce znalazł się ponad to urząd z republiki Francuskiej.

Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

„Bardzo cieszę się z wyników IP Office Innovation Ranking 2024. Profesjonalizm i innowacyjność to wartości bliskie pracownikom Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki którym zajął on siódmą pozycję w zestawieniu. Urząd wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologiczne i sztuczną inteligencję do optymalizacji pracy ekspertów, a także sprawnego procesu zgłaszania i rejestracji przedmiotów własności przemysłowej.” – Wyjaśnia Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. – „Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej chroni znaki towarowe współpracując m.in. z organami ściągania. Przykłada także dużą wagę do edukowania społeczeństwa w zakresie poszanowania prawa innych, chroniących swoje niematerialne dobra. Jakość jest bardzo ważna Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej dlatego podejmuje działania zmierzające do ujednolicenia i poprawienia jakości decyzji, w szczególności opublikował wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiące dyrektywy interpretacyjne dla ekspertów, pozwalające wyeliminować pojawiające się rozbieżności interpretacyjne oraz zapewnić ujednolicenie praktyki orzeczniczej. Wytyczne przygotowano w oparciu o własne doświadczenia, orzecznictwo oraz najlepsze międzynarodowe praktyki. Taka wysoka pozycja w IP Office Innovation Ranking 2024 to dla Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązanie i mobilizacja do dalszej wzmożonej pracy.” – Deklaruje podkreśla Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej. Został utworzony 28 grudnia 1918 r. Obecnie działa na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (art. 259-265). 

Zadania Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej zajmuje się w szczególności: przyjmowaniem i badaniem zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; orzekaniem w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; rozstrzyganiem spraw w postępowaniu spornym; prowadzeniem rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych; wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego; wydawaniem Biuletynu Urzędu Patentowego; udziałem w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej; prowadzeniem centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /DEC/ 23.05.2024