Targi Pracy na V Forum Wizja Rozwoju

 

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają młodzieży profesjonalne wsparcie o charakterze edukacyjno-wychowawczym, które przekłada się na uruchomienie jej ogromnego potencjału zawodowego. W 2022 roku Ochotnicze Hufce Pracy, wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, współorganizuje Targi Pracy, towarzyszące V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. – „Kongres pokazuje, że każda grupa społeczna może stać się siłą napędową polskiej ekonomii, dlatego tak intensywnie propaguje działania idące w kierunku wsparcia. Mamy już Srebrny Rynek czyli uczestnictwo seniorów na rynku pracy, a teraz czas na na aktywizację zawodową młodzieży.” — Rekomenduje Małgorzata Zwiercan, inicjatorka konferencji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. 

 

V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

 

Celem Ochotniczych Hufców Pracy jest ochrona młodych ludzi, przed marginalizacją, poprzez zapewnienie im kwalifikacji zawodowych, wyrównania zaległości w nauce, uzyskania prawa jazdy czy odbycia kursów i szkoleń umożliwiających podjęcie aktywności zawodowej i społecznej. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Ochotnicze Hufce Pracy realizują liczne projekty współfinansowane ze funduszy europejskich, takie jak „Gwarancje dla młodzieży” Erasmus+ czy Europejski Korpus Solidarności.

 

Lokalnie Ochotnicze Hufce Pracy angażują się w przedsięwzięcia organizowane przez poszczególne jednostki terenowe, w tym także w pomoc ofiarom inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę po 24 lutego 2022 r. W latach 2004-2019 organizacja udzieliła wsparcia ponad 116.000 młodych osób. Łączna wartość inicjatyw wyniosła 608.000.000 zł. Realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy projekty przez Unię Europejską zostały ocenione bardzo wysoko, zarówno przez młodzież biorącą w nich udział, jak i przez niezależnych wizytatorów.

 

„Działalność na rzecz młodzieży dotkniętej trudnościami to wielkie wyzwanie. To również ogromnie istotna misja, mająca znaczny wpływ na stosunki społeczne w Polsce i stymulująca ekonomię. Dzięki Ochotniczym Hufcom Pracy polski rynek zasilają młodzi, wykwalifikowani pracownicy.” — Wyjaśnia Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy i inicjatorka Forum Wizja Rozwoju. — „Badania społeczne jednoznacznie wskazują, że beneficjenci projektów Ochotniczych Hufców Pracy znacznie podwyższyli lub zmienili kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u nich także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.” – Opowiada Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy i inicjatorka Forum Wizja Rozwoju.

 

Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach

 

Ochotnicze Hufce Pracy będą uczestniczyć w V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, a w udziale przypadnie im nowość w programie, towarzyszące konferencji Targi Pracy. — „To będzie bardzo ciekawe doświadczenie dla młodzieży i ogromnie ważny czynnik edukacyjno-wychowawczy, popularyzujący postawy prospołeczne i obywatelskie.” – Uważa – Opowiada Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy i inicjatorka Forum Wizja Rozwoju.

 

Ochotnicze Hufce Pracy są organizacją młodzieżową. Powstała 13 czerwca 1958 uchwałą Rady Ministrów nr 201/58 jako następczyni rozwiązanej w 1955 roku Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (SP). OHP w swych założeniach nawiązywały do przedwojennej tradycji Junackich Hufców Pracy (JHP), działających w latach 1936-1939 roku. Celem działalności Ochotniczych Hufców Pracy było zapewnienie młodym ludziom pracy równocześnie z umożliwieniem im zdobycia kompetencji zawodowych w połączeniu z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania obywatelskiego.

 

Nabór pierwszych junaków do Ochotniczych Hufców Pracy odbył się pomiędzy 20 czerwca a 30 listopada 1958. Zorganizowano cztery hufce w Bieszczadach, liczące łącznie 1.200 junaków, które skierowano do pracy przy budowie kolei wąskotorowej Rzepedź–Moczarne, oraz jeden stacjonarny hufiec na Śląsku, skierowany do pracy w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Kolejny hufiec pracował w rozbudowywanej wówczas Kopalni i Elektrowni Turów.

 

Srebrna gospodarka ważny temat

 

Od początku istnienia Ochotniczych Hufców Pracy aż do upadku systemu socjalistycznego w Polsce (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) w 1989 r. w organizacji tej znaczny swój udział miały struktury zmilitaryzowane oraz Obrona Cywilna. Po roku 1989 struktury te, wraz z zawodowymi wojskowymi, zostały z hufców wyprowadzone.

 

Przemiany organizacyjne w Ochotniczych Hufcach Pracy przeprowadzono w oparciu o stosowne ustawy – z 7 września 1991 o systemie oświaty oraz z 16 października 1991 o zatrudnieniu i bezrobociu – i wydane na ich podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 września 1992 w sprawie zasad funkcjonowania hufców. Kolejne rozporządzenia zostały wprowadzone 23 maja 1995, 11 lipca 2000, 30 grudnia 2004 i 22 lipca 2011.

 

W Polsce działa 16 Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy. Obecne władze Ochotniczych Hufców pracy: Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny OHP, Piotr Modzelewski – zastępca Komendanta Głównego OHP, Waldemar Brykalski – zastępca Komendanta Głównego OHP, Jacek Figiel – zastępca Komendanta Głównego OHP.

 

Dzięki Ochotniczym Hufcom Pracy osoby, które ukończyły 18 lat mogą uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 252 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego można przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i wówczas może zdawać zewnętrzny egzamin zawodowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Po zdaniu takiego egzaminu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Forum Wizja Rozwoju to największa konferencja gospodarcza w północnej Polsce. Jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się już 20–21 czerwca 2022 r., w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Partnerem Generalnym Forum Wizja Rozwoju jest PKN Orlen, Partnerem Strategicznym Bank Gospodarstw Krajowego. Partnerem Głównym jest Fundacja KGHM Polska Miedź SA, Totalizator Sportowy i Lotos. Partner+: PGNiG, Agencja Rozwoju Przemysłu, PKP PLK, PK S.A i Węglokoks. Zadanie wspiera Energa Grupa Orlen, w ramach Strategii CSR Grupy Energa. Jednym z patronów medialnych jest Agencja Informacyjna.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka /DEC/ 11.06.2022