Sztuka zarządzania biznesem

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga talentu, inteligencji, błyskotliwości, determinacji, odwagi, przezornosci i……. wielu innych rzeczy. To na prawdę trudne zadanie. Dowodzi tego ogromna liczba upadających biznesów. Stąd potrzeba organizowania konferencji, która ma podpowiadać dobre pomysły i rozwiązania dla przedsiębiorców.

Celem XVIII Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rozwiązań technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu wartości od pozyskania surowca do utylizacji i zagospodarowania odpadu. Wymaga to szerokiej współpracy między podmiotami w ramach interdyscyplinarnych zespołów.

Organizatorzy oczekują, że Konferencja zacieśni współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wypracowania wspólnych projektów.

Ma być także ona okazją do nawiązania kontaktów ukierunkowanych na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości.

W związku z tym proponowane bloki tematyczne organizowane są wspólnie przez przedstawicieli nauki i biznesu.

Planowany zakres tematyczny XVIII Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, która ma się odbyć w dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Krakowie, przedstawia się następująco:

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnymdr hab. inż. P. Łebkowski, prof. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej

Zarządzanie w energetycedr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej:
• zarządzanie sektorem energetycznym,
• konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii,
• wpływ giełd energii na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracydr hab. inż. W. Bajdur, prof. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej:
• bezpieczeństwo pracy – wymagania i wyzwania,
• raportowanie w obszarze bezpieczeństwa pracy ,
• audytowanie aspektów etycznych / socjalnych skupionych na bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zarządzanie procesami produkcyjnymi prof. dr hab. inż. Maria Richert, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej:
• organizacja procesów produkcyjnych,
• optymalizacja procesów,
• aspekty techniczne i środowiskowe w łańcuchu wartości.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – dr hab. Joanna Kulczycka, prof. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej:
• modele ekonomiczne,
• symbioza przemysłowa,
• ekoprojektowanie,
• ekonomia współdzielenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań XXI wiekudr J. Duda, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy:
• wyzwania i bariery działalności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
• funkcjonowanie małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce i wybranych krajach,
• innowacyjne instrumenty rynku finansowego: szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość w kontekście międzynarodowymdr hab. inż. G. Ginda, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Campus Iberus i VŠE:
• przedsiębiorstwo pod wpływem zmian globalnego rynku,
• ekonomiczny, społeczny i psychologiczny kontekst przedsiębiorczości,
• strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw.

Zarządzanie środowiskowe i ekoinnowacje dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. Politechniki Krakowskiej:
• decyzje środowiskowe, pozwolenia,
• ISO i EMAS,
• ślad środowiskowy i ślad węglowy.

Przedsiębiorczość akademicka dr inż. Dominik Kowal, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej:
• współpraca sektora badania i rozwój z biznesem,
• komercjalizacja wyników badań naukowych,
• rozwój kompetencji związanych z transferem wiedzy i przedsiębiorczością,
• kreowanie i rozwój firm bazujących na wiedzy i zaawansowanych technologiach,
• finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych.

Interdyscyplinarność kompetencji menadżerskich w organizacji przemysłowej: wyzwania ekonomiczne, społeczne i technologiczne – dr hab. Joanna Żyra, IESiF Politechniki Krakowskiej:
• pryncypia w projektowaniu dla Przemysłu 4.0 a kompetencje inżynierskie i menedżerskie,
• źródła niedopasowań kompetencyjnych w kontekście zmian technologicznych promujących kwalifikacje (skill-biased technological change),
• interdyscyplinarność kompetencji menedżerskich – technologie i nowe modele biznesowe.

Sesja posterowa dla młodych naukowców i doktorantów – dr T. Odzimek, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej i dr hab. inż. T. P. Olejnik, WBiNoŻ Poitechniki Łódzkiej:
• zakładanie firm przez młodych naukowców spin- off i start-up,
• wsparcie instytucjonalne (rząd, banki, fundusze prywatne) młodych naukowców,
• metoda wyceny technologii “Quick Look”,
• studium wykonalności innowacyjnych technologii,
• Manager przyszłości profil psychologiczny.

 

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /DEC/ 25.05.2018