Polskie Lobby Przemysłowe

Polskie Lobby Przemysłowe: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ramach „Zielonego Ładu”

Agencja Informacyjna: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ramach „Zielonego Ładu” to tytuł debaty organizowanej przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Co to jest Zielony Ład?

Pojęcie Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Unii Europejskiej do 2050. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu zostały przedstawione w opublikowanym w grudniu 2019 roku komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” (COM (2019). 

Komisja Europejska 10 priorytetów 

Komisja Europejska określiła 10 priorytetów, zakładających dokonanie przeglądu każdego istniejącego prawa pod kątem jego wpływu na klimat, a także wprowadzenie nowych przepisów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, renowacji budynków, różnorodności biologicznej, rolnictwa i innowacji. Oto one: 

  1. Neutralność klimatyczna Europy
  2. Gospodarka o obiegu zamkniętym
  3. Renowacja budynków
  4. Zero zanieczyszczeń
  5. Ekosystemy i bioróżnorodność
  6. Zdrowa żywność i zrównoważone rolnictwo
  7. Zrównoważony transport
  8. Środki finansowe dla najbardziej potrzebujących regionów
  9. Badania, rozwój i innowacje
  10. Reprezentacja dyplomatyczna na zewnątrz Unii Europejskiej

Zielony Ład – kontrowersje

Idee koncepcji „Zielonego Ładu” budzą wiele kontrowersji. Niepokoją przedsiębiorców, na który nakładają wiele ograniczeń i kosztownych obowiązków, co sprawia, że ich oferta jest droższa i mniej konkurencyjna, wobec ofert spoza Unii Europejskiej. Konsumenci też zaczynają dostrzegać wiele absurdów i dysfunkcjonalności rozwiązań wymuszanych przez Komisję Europejską. 

Protesty przeciw Zielonemu Ładowi

Zapowiedzi i wprowadzenie pierwszych zmian w ramach polityki Zielonego Ładu wywołało falę protestów rolników w wielu państwach Unii Europejskiej już w 2019 r. W 2024 roku doszło do masowych pretestów tej branży, w obliczu których politycy obawiający się porażki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapowiedzieli rewizję przyjętych założeń.

Program debaty „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ramach „Zielonego Ładu”

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje debatę „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ramach „Zielonego Ładu”, w czasie której zostanie przedstawiony wpływ założeń Komisji Uuropejskiej na bezpieczeństwo energetyczne. W programie: wystąpienie prof. dr hab. Pawła Soroki, „Bezemisyjna energia z ziemi’ – prof. Zbigniew Wrzesiński, (z prezentacją patentu), dyskusja na temat bezemisyjnego pozyskiwania energii z węgla, prezentacja stanowiska Polskiego Lobby Przemysłowego na temat problemów energetycznych w Polsce, „Metoda na zawrócenie nierównowagi termodynamicznej Ziemi” – mgr inż. Adam Bednarczyk (zgłoszenie patentowe), „Rola społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa Energetycznego” – dr Andrzej Obalski, „Kto może zarobić na „Zielonym ładzie” – Robert Przespolewski – przewodniczący Rady ITAT, „Problemy energetyki i ochrony środowiska i w Kanadzie” – Jacek Kamiński (Toronto), dyskusja na temat problematyki „Zielonego ładu”,  projekcja filmu „Climate. The movie”.

Kiedy odbędzie się debata „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ramach „Zielonego Ładu”?

Debata „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ramach „Zielonego Ładu” organizowana  przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, odbędzie we wtorek 25 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 przy ul. Emilii Plater 47, lok. 15 w Warszawie.

Polskie Lobby Przemysłowe

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego powstało w 1993 roku w Warszawie. Inicjatorami jego powstania byli dyrektorzy, pracownicy naukowi współpracujący z przemysłem i związkowcy będący uczestnikami trzech ogólnopolskich seminariów, które odbyły się w 1992 roku w Świdniku oraz Warszawie. Były one poświęcone sytuacji i przekształceniom w polskich przemysłach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, które wtedy znalazły się w trudnym położeniu. 

Polskie Lobby Przemysłowe w swojej działalności – jako nadrzędnym kryterium i wartością kieruje się polską racją stanu w gospodarce, patriotyzmem gospodarczym i systematycznie podejmuje działania na rzecz suwerenności gospodarczej Polski w zglobalizowanym świecie. Od początku swojego istnienia nie jest związane z jakakolwiek partią polityczną, działa ponad podziałami politycznymi. Polskie Lobby Przemysłowe nie prowadzi działalności gospodarczej oraz biznesowej, ograniczając się jedynie do funkcji opiniotwórczych i opiniodawczych oraz edukacyjnych.

Jest zatem organizacją non-profit. PLP nie jest także zawodową organizacją lobbystyczną, działa bowiem w oparciu o pracę społeczną, choć swoją działalność – w związku z wejściem w życie Ustawy o lobbingu – zgłosiło do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako przejaw lobbingu społecznego, uzyskując z jego strony tego akceptację.

Polskie Lobby Przemysłowe – ponad 500 opinii

Polskie Lobby Przemysłowe wykazywało dużą aktywność w obronie polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Podejmowało również działania o charakterze interwencyjnym, mające na celu ratowanie przedsiębiorstw i firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki lub obronności, które można zaliczyć do branż strategicznych.

PLP sformułowało ponad 520 opinii, opracowań i stanowisk, wniosków z konferencji oraz wiele ekspertyz, odnoszących się do całej gospodarki, poszczególnych branż polskiego przemysłu lub konkretnych jego problemów oraz obronności. 

Polskie Lobby Przemysłowe – gremium

Bieżącą działalnością Polskiego Lobby Przemysłowego kieruje Gremium Koordynacyjne w składzie: inż. Zygmunt Dębiński, prof. dr Tadeusz Gałązka, ppłk dr pil. Karol Lewandowski, mgr inż. Jerzy Kade , mgr inż. Wiesław Klimek, mgr Kazimierz Łasiewicki,, mgr inż Edmund Misterski, dr Janusz Olszewski, dr Krzysztof Pająk, dr inż. Henryk Potrzebowski, dr Katarzyna Rawska i prof. dr hab. Paweł Soroka. 

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 25.06.2024