Biotechnologia rozpędzi polską gospodarkę?

 

Biotechnologia stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Wartość światowego rynku biotechnologii na koniec 2017 roku szacuje się na 414 mld dolarów.

Europejski firmy farmaceutyczne w przeznaczają na badania i rozwój ok. 16 proc. przychodów, z czego duża część to właśnie inwestycje w biotechnologię. Rośnie wartość rynku leków biotechnologiczych. W 1999 r. było to zaledwie 5 proc., w 2004 roku 20 proc., a w 2010 roku stanowiła już 50 procent. Według raportu Grand View Research szacuje do 2025 roku światowy rynek biotechnologii osiągnie 727,1 mld USD, z czego około 60 proc. tworzyć będzie branża farmaceutyczna.

Rozwój sektora biotechnologicznego wpisuje się w podstawowe założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W 2015 roku w Polsce prowadziło działalność w dziedzinie biotechnologii 160 przedsiębiorstw, a nakłady poniesione na działalność B+R wyniosły 850 milionów złotych.

Polskie przedsiębiorstwa biotechnologiczne to w większości małe firmy – jest ich obecnie 92 na rynku, 43 firmy to firmy średnie, a tylko 25 jest przedsiębiorstw dużych.

Pod względem produkcji największą liczbę stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie środowiska i ekologii (ponad 30 proc.). Na drugim miejscu znajdują się przedsiębiorstwa biotechnologiczne związane z ochroną zdrowia (mniej niż 20 proc.), a na trzecim przemysłowe (ok. 16 proc.). Kluczowym elementem sektora biotechnologicznego w Polsce jest sektor biofarmaceutyczny. Jego rozwój w dużej mierze może wesprzeć transfer know-how od międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych.

– Biorąc pod uwagę specyfikę procesu rozwoju nowych leków czy wielkość niezbędnych inwestycji, należy zastanowić się nad rolą innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich aktywność badawczo-rozwojowa, kadry o wysokich kompetencjach czy współpraca z ośrodkami badawczymi wpływają na transfer wiedzy istotny do budowy odpowiedniego ekosystemu biznesowego. Odpowiedzialny rozwój to także mądre inwestycje – podkreśla Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Nasz kraj zajmuje 23. miejsce w rankingu European Innovation Scoreboard 2016 tworzonym przez Komisję Europejską. Indeks innowacyjności jest w Polsce ciągle dwa razy niższy niż u liderów rankingu – krajów skandynawskich, Niemiec i Holandii.

Eksperci zgodnie twierdzą, że szybki i stabilny rozwój polskiej gospodarki musi w dużej mierze być oparty na podnoszeniu jej innowacyjności. Branża farmaceutyczna, w tym w szczególności międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne działające w Polsce mogą stać się jednym z motorów polskiej gospodarki, jednak aby do tego doszło potrzebne są działania ze strony rządu, które byłyby zachętą dla przedsiębiorców.

Jednym z takich działań jest podjęcie prac w ramach Programu Rozwoju Biotechnologii oraz utworzenie Instytutu Biotechnologii Farmaceutycznej. Dzięki temu ma wzrosnąć liczba prowadzonych badań, zmierzających do opracowania nowych leków.  Konieczne będzie również przyjęcie regulacji podatkowych stymulujących zagraniczne inwestycje związane z innowacyjnością, przejrzyste i sprawiedliwe powiązanie poziomu refundacji leków innowacyjnych z inwestycjami w polską gospodarkę oraz podniesienie poziomu refundacji leków innowacyjnych, przynajmniej do poziomu obserwowanego w innych krajach Europy Środkowej.

Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się w Warszawie 26 kwietnia, w wyniku dyskusji, zostaną przyjęte wnioski i propozycje jak zwiększyć zaangażowanie międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych działających już w Polsce, w rozwój krajowej biotechnologii.

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy Rzeczpospolitej RP, natomiast współorganizatorami: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Grupa LUX MED, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Zielonogórskie, Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

Więcej o kongresie:

Pacjenci kołem zamachowym gospodarki?

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 25.04.2018