Strategia Rozwoju Transportu a nowoczesna logistyka cargo.

 

Logistyka odgrywa coraz większą rolę w europejskim i światowym systemie transportowym, stanowiąc krwioobieg nowoczesnej gospodarki. W zglobalizowanym świecie jest także istotnym instrumentem stymulującym jej rozwój. W Polsce sektor ten posiada duży, niewykorzystany potencjał w wysokości co najmniej 20.000.000.000 zł rocznych przychodów przedsiębiorstw. Okazją do dyskusji na ten temat była konferencja „Strategia Rozwoju Transportu a nowoczesna logistyka cargo. Jak odnieść sukces?” zorganizowana przez Fundację Inicjatyw Bezpieczeństwo – Rozwój – Energia

Fundacja Inicjatyw Bezpieczeństwo – Rozwój – Energia zorganizowała konferencję „Strategia Rozwoju Transportu a nowoczesna logistyka cargo. Jak odnieść sukces?” Punktem wyjścia do dyskusji były wnioski płynące z raportu „Rozwój polskiej logistyki poprzez inwestycje w terminale przeładunkowe a interes państwa na przykładzie Kędzierzyn-Koźle Terminale”, przygotowanego przez FIBRE, w którym eksperci przeanalizowali obecną sytuację w sektorze logistyki oraz przedstawili perspektywy jej rozwoju. Istotną część raportu stanowił case portu w Kędzierzynie-Koźlu – inwestycja ta pochłonęła 150.000.000 zł i, mimo determinacji inwestorów, utknęła w martwym punkcie.

Wnioski płynące z raportu przedstawiła dr hab. Agnieszka Tubis z Politechniki Wrocławskiej – badaczka wskazała na najważniejsze przeszkody stojące na drodze skutecznej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu w perspektywie obecnej dekady, należy do nich między innymi niewystarczająca infrastruktura punktowa – nierównomierne i nieadekwatne do potrzeb rozmieszczenie terminali multimodalnych na terenie Polski.

dr hab. Agnieszka Tubis zwróciła również uwagę, że logistyka w Polsce generuje przychód niższy w porównaniu do państw sąsiednich, co jest wynikiem między innymi niewłaściwej proporcji sektorów – słabego zaangażowania zaawansowanej logistyki multimodalnej i dominacji transportu samochodowego. Zdaniem autorów raportu „Rozwój polskiej logistyki poprzez inwestycje w terminale przeładunkowe a interes państwa na przykładzie Kędzierzyn-Koźle Terminale” brak dowodów istotnego wpływu położenia geograficznego na potencjał rozwoju logistyki. Na jej poziom wpływają wyłącznie działania państw i przedsiębiorstw. Jak wynika z prezentowanego raportu, bez sprawnie realizowanej strategii rozwoju, nie można liczyć na poprawę sytuacji w logistyce.

Uczestniczący w dyskusji prof. Paweł Wojciechowski, koordynator europejskiego korytarza transeuropejskiego Ren-Alpy, wskazał na kierunki wyznaczone w europejskim zielonym ładzie, który jest punktem odniesienia dla przyszłej europejskiej polityki transportowej. W tym kontekście istotne dla rozwoju transportu stają się kolej oraz żegluga śródlądowa wraz z jej najważniejszym korytarzem – Renem. W Polsce kluczowym i wartym uwagi szlakiem transportu rzecznego jest Odra. Wojciechowski wskazuje, że środki na jego rozwinięcie można by pozyskać z dużych zasobów unijnych – w tym celu konieczne jest jednak precyzyjne i spójne z celami polityki europejskiej zaplanowanie inwestycji.

Podczas konferencji „Strategia Rozwoju Transportu a nowoczesna logistyka cargo. Jak odnieść sukces?” eksperci dyskutowali o podziale ról w tworzeniu struktury logistyki i transportu między sektorem prywatnym a biznesowym. – Funkcja państwa powinna sprowadzać się do realizacji celów strategicznych Unii Europejskiej oraz do rozwoju infrastruktury bazowej: sieci dróg i autostrad, sieci kolejowych, portów morskich i lotniczych. Natomiast główną rolę prywatnego biznesu widziałbym w rozwoju terminali czy też portów śródlądowych tj. już istniejącego Kędzierzyna-Koźla oraz rozwoju terminali pod kątem świadczenia usług magazynowo- transportowych dla przemysłu, który tam jest lub też jako kombinacji roli tranzytowej i usług dla przemysłu, który znajduje się wokół terminala lub portu śródlądowego – komentował Jarosław Zemło, prezes Kędzierzyn-Koźle Terminale S.A.

Podczas konferencji „Strategia Rozwoju Transportu a nowoczesna logistyka cargo. Jak odnieść sukces?” poruszono również temat zaangażowania Unii Europejskiej w inwestycje infrastrukturalne oraz kwestię wpływu przepisów Wspólnoty na wewnętrzne regulacje prawne dotyczące transportu. W najbliższym czasie w Polsce realizowanych będzie kilka ważnych inwestycji, m.in. droga ekspresowa S19, która będzie stanowić najważniejszą częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Oprócz tego kontynuowana będzie rozbudowa portów morskich w Gdyni i Gdańsku oraz sztandarowy projekt ostatnich lat – Centralny Port Komunikacyjny. Eksperci podkreślali, że część realizacji jest również kwestią polityki – na przykład  projekt Międzymorza.

Na problemy, jakie mogą pojawić się w procesie realizacji logistycznych projektów inwestycyjnych związanych z koncepcją Trójmorza, wskazywał Juliusz Bolek -Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu: „Należy zwrócić uwagę na całą serię wyzwań, które mogą w sposób istotny opóźnić, a nawet uniemożliwić realizację pomysłu głębszej integracji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pomimo dużej ilości potencjalnie możliwych do wykorzystania środków. Zdaniem Juliusza Bolka Przewodniczącego Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, który właśnie opublikował raport „Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei”, samo zarysowanie wizji nie wystarczy: „Konieczne jest posiadanie precyzyjnych planów, możliwych do realizacji w realnej perspektywie czasowej.”

Kwestie inwestycyjne i problematykę ich właściwego planowania przedstawił Jarosław Zemło Prezes KK Terminale. Przedsiębiorca przypomniał, że port w Kędzierzynie-Koźlu był kiedyś jednym z największych tego typu ośrodków w Europie – tym miejscu mieściło się centrum przemysłowe Niemiec, pod względem produkcji przewyższające nawet region wokół Monachium. Jarosław Zemło Prezes KK Terminale zwrócił też uwagę na to, co może przynieść Opolszczyźnie dokończenie inwestycji w Kędzierzynie-Koźlu.

„Jeśli chodzi o korzyści wynikające z powstania portu Kędzierzyn-Koźle, to przede wszystkim wymienić należy świadczenie usług magazynowo-transportowych i logistycznych dla przemysłu, który istnieje w regionie między Krakowem a Wrocławiem, czyli dla całego Śląska.” – Wskazywał Jarosław Zemło Prezes KK Terminale. – „Port w Kędzierzynie-Koźlu będzie mógł zaoferować każdy rodzaj usługi dla każdego rodzaju towaru powiązanego z transportem drogowym, kolejowym, może nawet i powietrznym, z uwagi na bliskość portu lotniczego w Katowicach.” Uważa Jarosław Zemło. Co więcej rozwój KK Terminale oznacza również tworzenie nowych miejsc pracy – według szacunków jedno nowe stanowisko w porcie generuje dziesięć kolejnych w całym regionie. Jarosław Zemło Prezes KK Terminale dodał również, że cały czas wierzy, że inwestycję w Kędzierzynie-Koźlu uda się dokończyć. „Mamy dużo cierpliwości i zapas czasu, by walczyć o ten projekt. Nasi klienci również wykazują cierpliwość, choć nie wiem jak długo jeszcze.” – Zakończył Jarosław Zemło Prezes KK Terminale. Warto przypomnieć, że inwestor zobowiązał się na własny koszt rewitalizować linię kolejową do portu, aby z terminali mogło skorzystać jak najwięcej przedsiębiorców

Konferencja „Strategia Rozwoju Transportu a nowoczesna logistyka cargo. Jak odnieść sukces?” zakończyła się podsumowaniem dr Łukasza Tolaka, prezesa FIBRE, który zwrócił uwagę, że oprócz kierunku Wschód – Zachód, warto też przyjrzeć się trajektorii Północ – Południe, szczególnie istotnej dla portów morskich. – „Jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury transportowej, to środków na tego typu inwestycje jest dużo. Mamy kierunki wytyczone przez Unię Europejską, między innymi Strategię 2050, dotyczącą tworzenia gospodarki zeroemisyjnej. Pomocne w planowaniu są również dokumenty rządowe. Naszym głównym problemem natomiast jest odpowiednia koordynacja wszystkich inwestycji, mamy kłopot z właściwą implementacją rozwiązań, które służyłyby budowie nowoczesnej logistyki, czego przykładem jest sytuacja portu Kędzierzyn-Koźle. – podkreślił na zakończenie dr Łukasz Tolak, prezesa FIBRE.

Fundacja Inicjatyw Bezpieczeństwo – Rozwój – Energia (FIBRE) powstała w 2014 r. i działa na terenie Polski. Od początku istnienia zajmuje się sporządzaniem raportów, analiz, organizacją seminariów, konferencji, debat i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa RP, a w szczególności w obszarach: infrastruktury, energetyki, zasobów surowców naturalnych. Fundacja jest współtworzona przez osoby o różnym światopoglądzie, naukowców, badaczy, analityków i dziennikarzy.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KOW/ 28.12.2020