Sejm i Senat uchwalił rok 2021 rokiem polskiej konstytucji

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Natomiast Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowili uczcić 230. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji ustanawiając rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Za uchwałą głosowało 446 posłów, jeden był przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

 

„3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu.” – Brzmi fragment uchwały.

 

Uchwalona na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Dzięki niej w Rzeczypospolitej został wprowadzony ustrój monarchii konstytucyjnej. Konstytucja 3 Maja zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Chociaż konstytucja ta obowiązywała jedynie przez rok i dwa miesiące, była ogromnym osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

Sejm Rzeczypospolitej w swojej uchwale zaznaczył:

„Przyjęta przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny Konstytucja 3 Maja była próbą zaangażowania obywateli w ratowanie Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych poprzez utorowanie drogi do długofalowych reform demokratycznych oraz wzmocnienia państwa w celu obrony niepodległości”.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja, pragnie poprzez swoją uchwałę oddać hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego aktu.

Pamięć należy się zarówno myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego, jak i pokoleniom Polaków, których aktywna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości.

 

Sejm uchwalając rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja zachęca też współcześnie żyjących Polaków do głębokiej refleksji nad Polską i dziedzictwem tej konstytucji.

 

Natomiast Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyrażając szacunek dla ustrojowych dokonań przodków, mając przekonanie o kluczowym znaczeniu wolności i dobrego prawa w kulturze politycznej Polaków ustanowił rok 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

Za uchwałą głosowało 92 senatorów, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

 

Senatorowie przypomnieli w uchwale nie tylko o 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale także zasygnalizowali o 100-leciu Konstytucji Marcowej.

„Obie konstytucje wyrastają z republikańskiej tradycji życia publicznego traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy.

Powinniśmy pamiętać o konstytucjach, które były wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej, rozwój praw jednostki i stanowiły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne. ”

– Brzmi tekst uchwały Senatu.

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zaznaczył, że

“Konstytucja Marcowa świadczyła o odrodzeniu państwa polskiego jako w pełni demokratycznego i gwarantującego silną ochronę praw jednostki”.

“Wypada przypomnieć, że uchwalenie konstytucji zostało poprzedzone przyznaniem kobietom pełni praw wyborczych i przeprowadzeniem istotnych reform społecznych. Pomimo tego, że Konstytucja marcowa została pogwałcona w 1926 roku i w latach następnych, a ostatecznie uchylona, stanowiła pozytywny punkt odniesienia dla sił politycznych dążących do rozwoju Polski w ramach demokratycznego porządku politycznego.” Można przeczytać w uchwale Senatu.

 

 

Senatorowie przypomnieli także słowa, które napisał polski historyk prawa Stanisław Kutrzeba, pseudonim Władysław Wyrwa.

„Konstytucja upadła, ale została jej pamięć jako dowód odrodzenia, dowód, że zwyciężyły siły wielkie i idealne nad duchami niezgody, swawoli, egoizmu. Naród upadł, ale nie zniszczał, strawić go sąsiedzi nie potrafili, a w lat niewiele później począł śpiewać i śpiewa do dziś, że: nie zginął.”

 

 

W chwale Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreślił, że zarówno Konstytucja 3 Maja, jak i Konstytucja Marcowa inspirowały wysiłek niepodległościowy i wolnościowy Polaków.

 

Treść uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” .

 

https://dziennikustaw.gov.pl/M2020000117201.pdf

 

Treść uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” .

https://dziennikustaw.gov.pl/M2020000118001.pdf

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /SYL/ 26.01.2021