Rewolucyjny wyrok Sądu Administracyjnego

Postępowania karne skarbowe wszczynane tuż przed przedawnieniem biegu sprawy to utrapienie polskich podatników. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu  wydał wyrok, który może zakończyć  tą procedurę.

Rewolucyjny wyrok – I SA/Wr 365/19 – zapadł w lipcu 2019 roku. Jego treść znacząco wpłynie na sytuację polskich podatników, których dotyczą tzw. karne postępowania skarbowe. Niecodzienne jest także rzetelnie napisane uzasadnienie do wyroku.

Procedura wszczynania tzw. postępowań karnych skarbowych krótko przed przedawnieniem biegu sprawy jest bardzo częsta, a jedyną czynnością po wszczęciu jest zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Oczywistym wydaje się zatem, że takie postępowania inicjowane są w celu zawieszenia biegu postępowania, a nie w celu wykrycia i ukarania sprawcy. WSA we Wrocławiu wydanym wyrokiem nie zgodził się z takim sposobem działania, przypominając jednocześnie, że podatnicy mają swoje prawa. Prawo obywateli-podatników powinno być chronione przez sąd, by w przyszłości zniechęcić aparat do łamania go.

W rozpatrywanej sprawie Sąd orzekł, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego oraz zawiadomienie o nim podatnika nie zatrzymało biegu terminu przedawnienia. Jest to sprzeczne z literalną treścią art. 70 par. 6 p.1 ordynacji podatkowej oraz z uchwałą siedmiu sędziów NSA I FPS 1/18 z czerwca 2018 roku.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż bezpodstawnie wszczęte postępowanie karne skarbowe nie powinno przynosić skutków, które są korzystne dla aparatu skarbowego, ale niekorzystne dla podatnika. W związku z tym konieczna jest merytoryczna kontrola intencyjna i sądowa wszczynania takich postępowań. „Test nadużycia”, jak określił tą kontrolę Sąd, powinien być przeprowadzany w szczególności, gdy postępowanie karne skarbowe zostaje wszczęte na krótko przed ukończeniem biegu terminu przedawnienia. Ma on na celu ukrócenie procedury postępowań wszczynanych dla pozoru, które są niedopuszczalne i stanowią nadużycie prawa przez aparat podatkowy.

Wyrokiem nie jest zaskoczona Fundacja Praw Podatnika, która po złożeniu przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej skargi kasacyjnej do wyroku zadecydowała o przystąpieniu do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w charakterze uczestnika. Zawnioskowała także o jak najszybsze wyznaczenie terminu rozprawy.

Uprawomocnienie wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, mimo że ze względu na okoliczności jest trudne do przewidzenia, spowoduje wydanie wszystkim sądom jasnych i poprawnych instrukcji postępowania podczas kontroli decyzji podatkowych. Byłoby to niezwykle korzystne dla podatników i zmusiło aparat podatkowy do efektywniejszej pracy. Uprawomocnienie wyroku, ze względu na organizację pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego, może nastąpić nawet za trzy lata. Brak uprawomocnienia powoduje, że prawa obywatelskie nadal mogą być łamane do tego czasu.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/ 09.02.2020