Minister Sprawiedliwości

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej prof. Adama Bodnara

Agencja Informacyjna: Publikujemy list otwarty Światowego Kongresu Polaków do Ministra Sprawiedliwości RP prof. Adama Bodnara.

Światowy Kongres Polaków

Warszawa, dnia 31.05.2024 r.

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej  prof. Adama Bodnara

Szanowny Panie Ministrze,

Z wielką radością przyjęliśmy, wybór Pana Profesora na Ministra Sprawiedliwości RP.  Jesteśmy wyrazicielem nadziei szerokiego grona prawników na lepsze prawo w Polsce, a przede wszystkim nadziei narodu polskiego, po latach regresu i smutnego czasu braku szacunku do litery i powagi prawa. 

Dlatego pragniemy Pana poinformować o inicjatywie, która nie znajdując zrozumienia u poprzedników – w latach szczęśliwie minionych – obecnie ma szansę na realizację, pod rządami prawa, które Pan wprowadza dla zapewnienia Polskim obywatelom ochrony i bezpieczeństwa prawnego zgodnego z europejskimi standardami. To jest możliwe tylko poprzez poznanie tych standardów w formie umiędzynarodowionego kształcenia i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk przez prawników wszystkich prawniczych zawodów w państwach Unii Europejskiej. 

Chodzi o zapewnienie polskim obywatelom ochrony prawnej na najwyższym poziomie i zgodnej z europejskimi standardami, czyli na  poziomie takim, jaki zapewniany jest obywatelom innych państw członkowskich. Wymaga to zapewnienia permanentnego kształcenia i pogłębiania wiedzy oraz treningów społecznej wrażliwości i empatii w celu wyeliminowania ignorancji i znieczulicy w działalności organów władzy, w tym przede wszystkim  władzy sądowniczej. 

Do tej pory tym celom służyła finansowana przez Parlament Europejski i kraje członkowskie Europejska Akademia Prawa w Trier, która jednak nie była dostępna dla polskich prawników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, gdyż nie zostało spełnione uzgodnienie, do jakiego doszło w czasie spotkania Dyrektora Europejskiej Akademii Prawa w Trier  i Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa. 

Chodziło o wprowadzenie  do języków wykładowych w tej Akademii języka polskiego, jako języka największego nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nie zrealizowano także drugiego ustalenia, aby w Warszawie utworzyć analogiczną Akademię dla potrzeb obywateli polskich, a także obywateli nowych państw członkowskich, zgodnie z zasadą równego traktowania. Polski odpowiednik tej Akademii mógłby być samodzielną Akademią lub filią tejże. 

Dla uniknięcia problemów, z jakimi  borykamy się w Polsce w zapewnieniu praworządności, niezbędne są kadry, które nie tylko znają prawo, ale też potrafią z wrażliwością i wyczuciem oraz w dobrej wierze je stosować. Brak tego zmysłu prawnego okazał się druzgocący dla prawa w Polsce w ostatnich latach. Tylko przez permanentne kształcenie polskich prawników w odpowiednim duchu, możemy w przyszłości uniknąć tych zagrożeń.

Odwołując się do wiedzy i wrażliwości społecznej Pana Profesora, udowodnionej latami pracy społecznikowskiej, jak również osiągnięciami w roli Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracamy się z wielką prośbą o rozpoczęcie działań w celu realizacji tej chlubnej społecznej, oddolnej inicjatywy organizacji pozarządowych i utworzenia tej Akademii. 

 Inicjatywa ta zrodziła się w Stowarzyszeniu Obywatelskich Inicjatyw, a obecnie jest popierana przez Światowy Kongres Polaków, który  obradował 3.11. 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.  

Podczas Dnia Polonii, obchodzonego 26 maja 2024 r.  z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, inicjatywa ta uzyskała również poparcie ze strony Ambasadora RP w Berlinie Pana Dariusza Pawosia. W rozmowach tych konstruktywnie uczestniczył również senator Beniamin Godyla. 

Rozmowa z Panem Ambasadorem została umieszczona na stronie www.swiatowykongrespolaków.pl.

Obecni na tym wydarzeniu w Berlinie polscy prawnicy oraz dziennikarze wyrazili gotowość współpracy na rzecz wdrożenia i upowszechnienia tej idei, a tym samym odnowienia i wzmocnienia współpracy, która była zamrożona i osłabiona w długim minionym okresie.

Nadmieniamy, że wcześniejsze apele w tej sprawie nigdy nie zostały podjęte i rozpatrzone. Organizacje pozarządowe oraz  zawodowe organizacje prawnicze kontynuowały współpracę, uczestnicząc w społecznych konsultacjach oraz w ogólnokrajowych, międzynarodowych oraz bilateralnych formach współpracy, co stanowiło swoisty fenomen współpracy polskich prawników, pełniących obowiązki we wszystkich krajach w szeroko pojętych organach wymiaru sprawiedliwości oraz w Światowym Forum Dziennikarzy Polonijnych.

Wyrażamy nadzieję, że dokonująca się w Polsce zmiana w podejściu do praworządności oraz do oddolnych społecznych inicjatyw oraz zapewnienia polskim Obywatelom i Polsce równego traktowania w Unii Europejskiej, oraz należytej ochrony prawnej, stwarza warunki i klimat dla realizacji idei Europejskiej Akademii Prawa, co  przyczyni się także do poprawy PR Polski w Europie i na świecie. 

dr Krystyna Krzekotowska, Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków

red. Hanna Kielich – Rainka, Redaktor Naczelna, Kwartalnik Fenomen POLSKA

Agencja Informacyjna, Opinie /EST/ 3.06.2024