Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym – konkurs dla młodzieży

 

Agencja Informacyjna: V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero –Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” – to projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich i studentów uczelni wyższych. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 8 października 2023 r.

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA, do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku. Jako oficjalny partner ww. kampanii Kasa stworzyła Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce na lata 2019-2020. Ideą Strategii było skuteczne oddziaływanie na środowisko rolnicze w celu całkowitego wyeliminowania wypadków i chorób zawodowych rolników, stworzenia lepszych warunków pracy i życia rolników w gospodarstwach rolnych oraz podkreślenie wagi działań prewencyjnych Kasy. W ramach strategii Kasa zainicjowała Konkurs dla młodzieży Moja Wizja Zero.

Celem konkursu „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań, związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie –międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Podstawą działania jest przestrzeganie Siedmiu Złotych Zasad:

Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się,

Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko,

Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program,

Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany,

Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia

i stanowisko pracy,

Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie,

Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych,

Konkurs „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.).

Udział w Konkursie „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs jest adresowany wyłącznie do osób fizycznych. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową. Prace konkursowe powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez Uczestników. Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie i absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w chwili zgłoszenia mają nie mniej niż 13 lat i nie ukończyli 22 lat. Uczestnik niepełnoletni (nieukończone 18 lat) musi posiadać zgodę jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie. Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych ponosi Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które w poprzednich dwóch edycjach Konkursu zostały uhonorowane I, II lub III nagrodą. Nie będą przyjmowane: prace konkursowe grupowe, prace konkursowe przesłane bez Formularza zgłoszeniowego.

Teraz kupuj świadomie

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja PGE. Konkurs przebiega pod patronatem medialnym TVP Info.

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 2.10.2023