Dlaczego w Polsce jest mniej studentów studiów magisterskich?

Agencja Informacyjna: W ostatnich latach obserwujemy malejącą liczbę osób podejmujących studia II stopnia. Ten trend wzbudza niepokój w szkołach wyższych, które zastanawiają się nad przyczynami spadku atrakcyjności studiów magisterskich. Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wskazują na zmiany demograficzne jako główną przyczynę, opierając się na danych zgromadzonych w systemie Ogólnopolskiego monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

Rola systemu ELA w analizie trendów edukacyjnych

Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek, podkreśla znaczenie systemu ELA: „Informacje o pozycji na rynku pracy osób, które ukończyły dany etap edukacyjny, są ważną składową analiz efektów kształcenia.” System Ekonomicznych Losów Absolwentów dostarcza danych o losach zawodowych absolwentów i studentów, wspierając zarówno kandydatów na studia, jak i władze uczelni w podejmowaniu decyzji zarządczych i edukacyjnych.

Spadek liczby studentów na studiach magisterskich – prawie 30 tysięcy studentów mniej

Dane z systemu ELA pokazują, że od 2015 roku liczba osób rozpoczynających studia II stopnia spadła o prawie 30 tysięcy. „Odsetek osób kontynuujących studia II stopnia w porównaniu do liczby absolwentów jest stabilny. Oznacza to, że obserwowany spadek liczby kandydatów wynika z przyczyn demograficznych, a nie ze zmiany wzorców zachowań absolwentów,” wyjaśnia dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert OPI.

Kto kontynuuje edukację – wnioski z ELA

Wyniki ELA wskazują, że absolwenci studiów ścisłych i przyrodniczych są najbardziej skłonni do kontynuowania nauki na studiach magisterskich, choć ta tendencja maleje w kolejnych rocznikach. Dr Marek Bożykowski, ekspert OPI, zauważa również wzrost zainteresowania studiami drugiego stopnia w dziedzinie nauk medycznych, szczególnie wśród absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa.

30 tysięcy mniej studentów na studiach magisterskich to efekt demografii

Siła przyciągania uczelni – wnioski z analiz ELA

Badania ELA pokazują, że w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu licencjackiego, większość absolwentów kontynuuje naukę na swojej macierzystej uczelni. „Siła przyciągania własnych absolwentów jest zróżnicowana w poszczególnych dziedzinach kształcenia,” mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. Szkoły Głównej Handlowej, ekspertka OPI. Dane te są istotne dla uczelni w kształtowaniu strategii przyciągania i zatrzymywania studentów.

O ELA i OPI PIB – wsparcie dla polskiego szkolnictwa wyższego

System ELA, prowadzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie MEiN, dostarcza danych o sytuacji absolwentów na rynku pracy. ELA współpracuje z POL-onem i ZUS-em, zapewniając bezpieczne i anonimowe przetwarzanie danych. OPI PIB, jako interdyscyplinarny instytut naukowy, skupia się na badaniach z zakresu uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, sztucznej inteligencji i innych, mając na celu wspieranie polskiej polityki naukowej i edukacyjnej.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 16.11.2023